Copyright © Novohradská knižnica 2015Martin Kiapeš

Načítavanie...BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ

Námestie Ľudovíta Štúra 1, 975 41  Banská Bystrica

Číslo: 2002/000996

 

V Banskej Bystrici 1. apríla 2002

 

ZRIAĎOVACIA LISTINA

Novohradskej knižnice

 

Banskobystrický samosprávny kraj podľa čl. XVIII zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 183/2000 Z. z. o knižniciach, o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti a o zmene a doplnení zákona č. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej a podľa § 21 ods. 8 zákona č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov vydáva zriaďovaciu listinu:

 

Názov organizácie: Novohradská knižnica

Sídlo organizácie: Ulica J. Kármána 2/2, 984 01  Lučenec

Identifikačné číslo organizácie: 35987146

Forma hospodárenia: príspevková organizácia

Dátum zriadenia: 1. apríla 1999

 

 

Čl. I - Poslanie

 

Novohradská knižnica v Lučenci (ďalej len ,,knižnica") je verejná regionálna kultúrna, informačná a vzdelávacia ustanovizeň, ktorá získava, spracúva, uchováva, ochraňuje a sprístupňuje knižničný fond a poskytuje knižnično-informačné služby.

 

Čl. II - Predmet činnosti

 

1. Knižnica plní funkciu obecnej knižnice pre mesto Lučenec s týmito úlohami:

  • utvára a sprístupňuje univerzálny knižničný fond vrátane knižničných dokumentov miestneho významu,
  • poskytuje základné a špeciálne knižnično-informačné služby vrátane prístupu k vonkajším informačným zdrojom.

 

2. Knižnica plní funkciu regionálnej knižnice s pôsobnosťou v územnom obvode okresov Lučenec a Poltár. Okrem úloh uvedených v bode 1 plní tieto úlohy:

  • utvára a sprístupňuje regionálne bibliografické a faktografické databázy,
  • odborne spracúva a sprístupňuje súbežnú regionálnu bibliografiu a koordinuje bibliografickú činnosť v regióne,
  • zabezpečuje na základe zmluvných vzťahov dopĺňanie knižničných fondov obecných knižníc,
  • spracúva štatistiku o verejných knižniciach,
  • poskytuje metodickú pomoc a poradenské služby obecným knižniciam, knižniciam iných typov a ich zriaďovateľom alebo zakladateľom,
  • zúčastňuje sa na tvorbe, udržiavaní a sprístupňovaní súborných katalógov knižníc.

 

3. Organizuje a uskutočňuje kultúrno-vzdelávacie aktivity a spolupracuje s ostatnými miestnymi a regionálnymi inštitúciami pri rozvíjaní kultúrno-vzdelávacích aktivít.

 

Čl. III - Hospodárenie

 

Knižnica je príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je Banskobystrický samosprávny kraj (ďalej len ,,zriaďovateľ"). Knižnica je špecializovaná právnická osoba, ktorá má vlastnú právnu subjektivitu. Riadi sa všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Knižnica je svojím rozpočtom zapojená na rozpočet zriaďovateľa a hospodári s majetkom zriaďovateľa, ktorý jej bude v zmysle zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov zverený na plnenie vymedzeného poslania a predmetu činnosti zmluvou o prevode správy.

Knižnica hospodári samostatne podľa schváleného rozpočtu a vo svojom mene nadobúda práva a zaväzuje sa.

Knižnica môže vykonávať podnikateľskú činnosť nad rámec vymedzeného poslania a predmetu hlavnej činnosti a to na základe žiadosti a v rozsahu stanovenom osobitným súhlasom zriaďovateľa.

Vykonávať podnikateľskú činnosť môže až po splnení podmienok stanovených osobitnými právnymi predpismi a za predpokladu, že plní úlohy v oblasti svojej hlavnej činnosti a prostriedky získané podnikateľskou činnosťou využíva na skvalitnenie svojej hlavnej činnosti.

 

Čl. IV - Štatutárny orgán

 

Štatutárnym orgánom knižnice je riaditeľ, ktorého vymenúva a odvoláva zriaďovateľ; vymenúva ho na základe výberového konania.

 

Čl. V - Úprava vzťahov

 

Práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov knižnice zostávajú zachované. Až do prechodu majetku štátu na zriaďovateľa zostáva tento majetok v správe knižnice v rozsahu, v akom jej bol zverený doterajším vlastníkom. Práva a povinnosti vyplývajúce z majetkovoprávnych vzťahov a iných vzťahov sa spravujú zákonom č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov. Majetok, ktorý prechádza na zriaďovateľa, bude vymedzený v delimitačnom protokole.

 

Čl. VI - Organizačné usporiadanie

 

Organizačné usporiadanie knižnice upravuje organizačný poriadok tejto príspevkovej organizácie, ktorý podlieha schváleniu zriaďovateľa.

Poskytovanie knižnično-informačných služieb upravuje knižničný a výpožičný poriadok vydaný riaditeľom knižnice.

 

Čl. VII - Doba zriadenia

 

Knižnica sa zriaďuje na dobu neurčitú.

 

Čl. VIII - Zrušovacie ustanovenie

 

Dňom nadobudnutia účinnosti čl. XVIII zákona č. 416/2001 Z. z. stráca platnosť Zriaďovacia listina Novohradskej knižnice v Lučenci č. 99/017000 z 22. marca 1999 vydaná Krajským úradom v Banskej Bystrici.

 

Čl. IX - Účinnosť

 

Táto zriaďovacia listina nadobúda účinnosť 1. apríla 2002.

 

Prof. RNDr. Milan Marčok, DrSc.

predseda Banskobystrického samosprávneho kraja