Copyright © Novohradská knižnica 2015Martin Kiapeš

Načítavanie...Výzva na predkladanie ponúk 1

Výzva na predkladanie ponúk 2

Zápisnica z prerokovania  obnovy NKP

 

Podklady

Výmena okien

Repasácia resp. výmena dverí

 

Príloha č. 3.- Zmluva o dielo

 

Návrh zmluvy

 

Zmluva o dielo č.  ..... uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

 

Čl. 1

Zmluvné strany

1.1.          Objednávateľ           :

Názov:                        Novohradská knižnica

Adresa sídla:               J.Kármána 2, 984 01 Lučenec

Štatutárny zástupca:   PhDr., Mgr. Daša Filčíková, riaditeľka

IČO:                            35987146

DIČ:                            2021449452

Bankové spojenie:      Štátna pokladnica, IBAN: SK50 8180 0000 0070 0039 5964

Tel. kontakt:                047/4513238, 047/4330724

     

1.2.          Zhotoviteľ:              

Obchodné meno:      

Adresa sídla:              

Zástupca:                   

IČO:                           

IČ DPH:                                 

Bankové spojenie:     

Tel. kontakt:               

Čl. 2

Predmet zmluvy a miesto plnenia

 

2.1. Predmetom tejto zmluvy je dielo zhotoviteľa – výmena okien a dverí (7 ks okien a 2 ks dverí, obloženie vchodových dverí 1 ks, oblôžky dverí 1 ks,  repasácia 1 ks a výmena dverí 1 ks) - dodať pre objednávateľa stolárske výrobky, zabezpečiť dopravu, montáž týchto výrobkov podľa podmienok stanovených touto zmluvou, vykonať demontáž pôvodných okien, vykonať demontáž a montáž kovových mreží ,  vysprávka otvorov, odvoz sute.

Podmienky zhotovenia okien a dverí sú stanovené Zápisnicou z prerokovania obnovy NKP k určeniu podmienok výmeny výplní okenných otvorov.

Pred výrobou okien a dverí bude zhotoviteľ kontaktovať Krajský pamiatkový úrad v Banskej Bystrici, pracovisko Lučenec.

 

 2.2. Miestom plnenia predmetu zmluvy je Novohradská knižnica, J. Kármána 2, 984 01 Lučenec.

Čl. 3

Cena a platobné podmienky

 

3.1. Cena za vykonanie diela je cenou, ktorá je uvedená v tejto zmluve a zahŕňa všetky náklady, poplatky a úhrady zhotoviteľa pri vykonávaní celého diela podľa zmluvy.

3.2. Cenu za dielo zaplatí objednávateľ na základe faktúry, vystavenej zhotoviteľom po odovzdávaní diela ako celku za časť 1. a časť 2. samostatne.

3.3. Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi v prípade výskytu drobných chýb a nedorobkov (nebrániacich užívaniu zmluvného diela) sumu krátenú o čiastku vo výške 10% z ceny diela bez DPH. Po odstránení drobných chýb a nedorobkov zhotoviteľom bude zadržaná suma objednávateľom uhradená a to do 14 kalendárnych dní.

 1. 4. O odstránení prípadných drobných chýb a nedorobkov bude spísaný osobitný protokol, ktorý vypracuje zhotoviteľ.

3.5.  Splatnosť faktúry je 30 kalendárnych dní od dátumu jej preukázateľného doručenia do sídla objednávateľa.

3.6.  Za správne vyčíslenie sadzby DPH (dane z pridanej hodnoty) podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov zodpovedá zhotoviteľ  v plnom rozsahu.

3.7. Cena za plnenie predmetu tejto zmluvy je dohodnutá medzi objednávateľom a zhotoviteľom dohodou o cene v zmysle zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, ktorá bola v rámci prieskumu trhu vyhodnotená objednávateľom ako najnižšia.  Za splnenie predmetu zmluvy uvedeného v odseku 2.1. tejto zmluvy sa objednávateľ  zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi sumu vo výške

Cena bez DPH         

DPH 20 %                              

Cena s DPH            

Slovom :

2.

Cena bez DPH

DPH 20 %

Cena s DPH

Slovom:

                       

Čl. 4

Termín plnenia a odovzdania diela

 

4.1. Riadnym a úplným vykonaním diela podľa zmluvy a riadnym splnením všetkých záväzkov zhotoviteľa podľa zmluvy sa rozumie odovzdanie diela objednávateľovi na základe odovzdávacieho protokolu, ktorý vypracuje zhotoviteľ.

4.2. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu, a to najneskôr do 3 kalendárnych dní písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek skutočnosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu diela, a ktorá by mohla mať vplyv na termíny vykonania diela.

4.3. Termín realizácie predmetu zmluvy  je  do 3 mesiacov od podpisu zmluvy, najneskôr do 30.9.2019.

4.4. V prípade vzniku nepredvídaných administratívne – právnych alebo technických  dôvodov alebo z dôvodov nezavinených priamo objednávateľom a ani zhotoviteľom, môže sa objednávateľ so zhotoviteľom dohodnúť na zmene termínu plnenia predmetu zmluvy, pričom táto dohoda sa musí vykonať v písomnej forme.

4.5.  Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, pokynmi objednávateľa, ako aj zápismi a rozhodnutiami Krajského pamiatkového úradu v Banskej Bystrici, pracovisko Lučenec, zápismi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej a verejnej správy.

 

Čl. 5

Práva a povinnosti zhotoviteľa

 

5.1. Povinnosťou zhotoviteľa je zameranie skutočných rozmerov jednotlivých predmetných otvorov pred zadaním do výroby.

5.2. Zhotoviteľ je povinný do 7 dní od uzatvorenia zmluvy o dielo  predložiť vzorky jednotlivých profilov. Objednávateľ si vyhradzuje právo zrealizovať kontrolný rez krídla a rámu vytypovaného okna za účelom zistenia dodržania požadovaných parametrov.

5.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje pre objednávateľa zhotoviť kompletné dielo bez akýchkoľvek technických nedostatkov a to vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, pri dodržaní predpísaných kvalitatívnych a technických podmienok.

5.4. Zhotoviteľ  sa zaväzuje použiť na vykonanie diela, tovar, materiál a zariadenia, budú spĺňať kritériá a štandard požadovaný objednávateľom.

5.5.  Zhotoviteľ nie je oprávnený pri realizácii diela použiť náhradné materiály a výrobky oproti vypracovanej cenovej ponuke.

5.6.  Zhotoviteľ sa zaväzuje:

 1. a) pri plnení tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou, dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy;
 2. b) riadiť sa východiskovými podkladmi a pokynmi objednávateľa, prípadnými zápismi a dohodami zástupcov obidvoch zmluvných strán;
 3. c) odovzdať predmet zmluvy v dohodnutom termíne a rozsahu;
 4. d) informovať objednávateľa o všetkých zistených okolnostiach, ktoré by mohli tvoriť prekážky v plnení predmetu zmluvy, resp. ovplyvniť kvalitu a rozsah predmetu plnenia tejto zmluvy;
 5. e) plniť predmet zmluvy na vlastné nebezpečenstvo, dodržiavať všetky povinnosti vyplývajúce z predpisov pre PO a BOZP, hygienických a ekologických predpisov a až do odovzdania predmetu zmluvy zabezpečiť ochranu hmotných prostriedkov s ním súvisiacich pred poškodením a odcudzením.

5.7.        Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť na svoje náklady dopravu všetkých materiálov a dielov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun na stavenisko.

5.8.    Zhotoviteľ  je povinný zabezpečiť pred poškodením zariadenie objednávateľa, ktoré sa nachádza v priamom dotyku stavebných prác.

5.9.        Zhotoviteľ  je povinný odovzdať objednávateľovi certifikáty na použité materiály a zariadenia pred ich zabudovaním do diela v zmysle platných právnych predpisov.

5.10.     Zhotoviteľ aj jeho dodávatelia a subdodávatelia na požiadanie objednávateľa sú povinní zúčastňovať sa kontrolných dní, ktoré zvoláva objednávateľ.

5.11.     Zhotoviteľ vykoná na vlastné náklady všetky skúšky, kontroly a merania, ktoré sú potrebné pre riadne ukončenie diela.

5.12.     Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pred realizáciou jednotlivých častí diela predloží a odovzdá objednávateľovi na schválenie vzorky materiálov, výrobkov, alebo iných náležitostí, ktoré budú použité pri realizácii diela.

5.13.     Pred zahájením prác je zhotoviteľ povinný odovzdať objednávateľovi menný zoznam pracovníkov, ktorí budú vykonávať dielo aj v prípade ich výmeny.                                                             

5.14.     Zhotoviteľ je povinný kedykoľvek, na vyžiadanie zodpovedného pracovníka objednávateľa, predložiť ku kontrole všetky požadované doklady z oblasti BOZP, PO a hygieny práce týkajúce sa činnosti dodávateľa.

5.15. Zhotoviteľ  je povinný udržiavať na stavbe poriadok a čistotu, ako aj odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho činnosti. Zhotoviteľ je povinný dokladovať objednávateľovi uskladnenie odpadov podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem Slovenskej republiky.

5.16. Zhotoviteľ oznámi objednávateľovi pripravenosť diela k odovzdaniu a prevzatiu najneskôr 5 kalendárnych dní pred jeho odovzdaním.

5.17. Zhotoviteľ bude zhotovovať práce za čiastočne obmedzenej prevádzky Novohradskej knižnice , a preto je povinný zabezpečiť bezpečnosť zamestnancov,  a návštevníkov knižnice.

 

Čl. 6

Práva a povinnosti objednávateľa

 

6.1. Objednávateľ je povinný na základe výzvy zhotoviteľa prevziať predmet zmluvy aj skôr ako je dohodnutý termín plnenia, pokiaľ mu v tom nebudú brániť objektívne okolnosti.

6.2. Objednávateľ sa zaväzuje:

 1. a) oznámiť zhotoviteľovi akékoľvek dodatočne zistené dôvody, ktoré by mohli tvoriť prekážky v plnení predmetu zmluvy, resp. ovplyvniť kvalitu a rozsah plnenia predmetu tejto zmluvy;
 2. b) v dohodnutom termíne umožniť prístup dodávateľovi na miesto plnenia predmetu zmluvy ako aj do ostatných priestorov súvisiacich s potrebami pre riadny výkon prác a poskytnúť mu pripojenie k odberu elektrickej energie potrebnej pre použitie elektrického náradia;
 3. c) prevziať tovar v dohodnutom termíne a rozsahu plnenia;
 4. d) zaplatiť za zhotovené dielo cenu dohodnutú podľa ods. 3.7. tejto zmluvy;
 5. e) uplatniť reklamáciu chýb výrobkov u zhotoviteľa písomne a to bezodkladne po ich zistení.

6.3. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy ak zhotoviteľ neplní kvalitatívne technické parametre alebo podmienky zhotovovania diela určené zmluvou, slovenskými technickými normami a všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

6.4. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy ak aj napriek písomnému upozorneniu objednávateľa zhotoviteľ pokračuje v chybnom plnení alebo ak v primeranej lehote určenej na odstránenie chyby, chybu  diela neodstránil.

6.5. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy ak zhotoviteľ bez kvalifikovaných dôvodov neprevezme stavenisko, nedokáže zhotoviť dielo riadne a včas alebo zastaví práce na diele pred jeho dokončením.

6.6. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy ak sa voči zhotoviteľovi vedie konkurzné konanie, bol podaný návrh na začatie konkurzného konania, návrh na začatie konkurzného konania bol zamietnutý z dôvodu nedostatku majetku, ak bolo začaté vyrovnávacie konanie alebo ak zhotoviteľ vstúpil do likvidácie.

6.7. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s akoukoľvek lehotou vykonávania diela uvedenou v podrobnom harmonograme realizácie diela, o viac ako 10 (slovom: desať) kalendárnych dní.

 

Čl. 7

Záručná doba a reklamácie

 

7.1. Záručná doba začína plynúť v deň nasledujúci po dni podpísania odovzdávacieho protokolu a trvá päť rokov. V prípade výskytu drobných chýb a nedorobkov sa záručná doba počíta odo dňa podpisu protokolu o odstránení drobných chýb a nedorobkov.

7.2. Počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť odstrániť chyby diela na náklady zhotoviteľa v lehote najneskôr do 7 kalendárnych dní odo dňa písomnej (listom alebo e-mailom) reklamácie chyby objednávateľom zhotoviteľovi.

7.3. Ak zhotoviteľ neodstráni chyby diela v dohodnutom termíne alebo neodstráni chyby diela správne, objednávateľ je oprávnený zabezpečiť odstránenie chýb diela prostredníctvom tretej osoby, a to na náklady zhotoviteľa.

7.4. Objednávateľ sa zaväzuje, že reklamáciu chyby diela uplatní bezodkladne po jej zistení, a to písomnou formou alebo e-mailom dodávateľovi.

7.5. Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú objednávateľ nemôže dielo užívať pre jeho chyby, za ktoré zodpovedá dodávateľ. V prípade, že pri odstraňovaní chýb došlo k výmene jednotlivých častí za nové, tak pre nové časti diela začína plynúť nová záručná doba.

7.6. Zhotoviteľ je povinný chrániť dielo počas jeho realizácie a zabezpečiť hotové časti diela ochrannými prostriedkami tak, aby nedošlo k jeho zničeniu, poškodeniu alebo znehodnoteniu do doby odovzdania diela objednávateľovi.

 

Čl. 8

Odovzdanie diela

 

8.1. Objednávateľ nie je povinný prevziať vykonané dielo, ktoré má chyby brániace riadnemu prevádzkovaniu diela. Za deň odovzdania a prevzatia diela sa považuje deň podpísania protokolu o prevzatí diela oboma zmluvnými stranami.

8.2. V prípade zistených chýb a nedorobkov bude spísaný ich zoznam s uvedením dohodnutých termínov ich odstránenia. V prípade, že chyby a nedorobky budú drobného charakteru, nebrániace riadnemu užívaniu diela, môže objednávateľ prevziať dielo s určením termínu odstránenia takýchto drobných chýba nedorobkov.

8.3. Po ukončení prác na diele, avšak najneskôr do 3 kalendárnych dní po odovzdaní a prevzatí diela je zhotoviteľ povinný stavenisko úplne vypratať, odstrániť zvyšný materiál, odpady a pod.

Čl. 9

Zmluvné pokuty a penále, náhrada škody

 

9.1. Ak zhotoviteľ alebo jeho dodávateľ alebo subdodávateľ bezdôvodne preruší práce na vykonávaní diela, má objednávateľ právo uplatniť si voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 1 000,-€ (slovom: tisíc eur) a to za každý jeden prípad prerušenia.

9.2. Ak sa zhotoviteľ  dostane do omeškania s odovzdaním diela ako celku, objednávateľ má právo požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z ceny diela s DPH za každý aj začatý deň omeškania.

9.3. Pokiaľ zhotoviteľ poruší svoju zmluvnú povinnosť a záväzok, pre ktorej porušenie je objednávateľ oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10% z ceny diela s DPH.

9.4. V prípade, ak zhotoviteľ neodstráni v dohodnutom termíne  chyby alebo  nedorobky diela reklamované objednávateľom počas plynutia záručnej doby zaplatí zhotoviteľ  objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 250,-€ (slovom: dvestopäťdesiat eur) za každý aj začatý deň omeškania.

9.5. Zmluvná pokuta za nedodržanie termínu vypratania staveniska je 150,-€ (slovom: stopäťdesiat eur) až do termínu úplného vypratania staveniska.

9.6. Ak zhotoviteľ nevykoná dielo podľa podmienok uvedených v zmluve alebo preruší práce na vykonávaní diela, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa uhradenie všetkých nákladov a škôd, ktoré mu tak preukázateľne vznikli, a to v plnej výške.

9.7. Zaplatením zmluvnej pokuty/zmluvných pokút sa zhotoviteľ nezbavuje povinnosti vykonať dielo.

9.8. Uplatnením vyššie uvedených sankcií nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škody spôsobenú omeškaním s odovzdaním diela podľa týchto zmluvných podmienok a právo na náhradu škody spôsobenú na majetku objednávateľa, ktorú preukázateľne spôsobí zhotoviteľ pri realizácii diela.

9.9. Objednávateľ má nárok na náhradu škody v celom jej rozsahu bez ohľadu na to, či ide o škodu, ktorá vznikla v dôsledku porušenia povinnosti zhotoviteľa, jeho dodávateľov alebo subdodávateľa.

Čl. 10

Záverečné ustanovenia

 

10.1.  Akékoľvek zmeny tejto zmluvy alebo doplnky k nej musia byť vyhotovené v písomnej forme ako dodatky k zmluve v rovnakom množstve rovnopisov ako je základná zmluva, pričom platnosť nadobudnú po podpise obidvoma zmluvnými  stranami.

10.2.  Akékoľvek záväzkové právne  vzťahy vzniknuté medzi objednávateľom a zhotoviteľom pred nadobudnutím účinnosti tejto zmluvy alebo mimo túto zmluvu sa riadia všeobecným i legislatívno-právnymi predpismi, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

10.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa neprevedie žiadne záväzky, práva alebo povinnosti vyplývajúce zo zmluvy na žiadnu tretiu osobu.

10.4. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má všetky platné povolenia a licencie, ktoré sú nevyhnutné k zhotoveniu diela a že tieto povolenia a licencie sú postačujúce k tomu, aby mohol začať vykonávanie diela a riadne a včas dielo vykonať.

10.5. Táto zmluva je vyhotovená v 2-roch rovnopisoch pričom každý z rovnopisov má rovnocennú hodnotu a považuje sa za originál.

10.6. Obidve zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzatvárajú dobrovoľne po dôkladnom oboznámení sa s jej obsahom, nie v stave tiesne za nápadne nevýhodných podmienok a že plne rozumejú dohodnutým zmluvným podmienkam, ktoré prijímajú a zaväzujú sa ich plniť na znak čoho zmluvu podpisujú.

10.7. Táto zmluva nadobúda platnosť po podpise obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť deň po zverejnení v Centrálnom registri zmlúv BBSK.

 

V   Lučenci,  dňa                                           V Lučenci, dňa  

 

 

–––––––––––––––––––––––––––-                           –––––––––––––––––––––––––

                za dodávateľa                                                  za objednávateľa

                                                                                PhDr., Mgr. Daša Filčíková

                                                                                           riaditeľka