Copyright © Novohradská knižnica 2015Martin Kiapeš

Načítavanie...Výzva na predkladanie ponúk

pre zákazky s nízkou hodnotou podľa čl. 6 Príkazu č. 013/2018/ODDVO

 

 1. Identifikácia žiadateľa.

 Názov: Novohradská knižnica

Sídlo: 984 01 Lučenec, Ulica J . Kármana 2/2

IČO: 35987146

DIČ: 2021449452

Zastúpený: PhDr., Mgr. Daša Filčíková, riaditeľka

 

 1. Názov predmetu zákazky.
 2. Zhotovenie a dodávka interierového vybavenia  na oddelenie beletrie – detektívky novohradskej knižnice

 

 1. Opis predmetu zákazky:

Zhotovenie regálov obojstranné regále 2100x900x510 mm – 11 ks, jednostranné regále 2100x900x510 mm – 12 ks, stolík štvorec 600x600x500 – 1 ks, kreslo – 4 ks , knižný stolík s nadstavbou -  1 ks

 

 1. Podmienka účasti

Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia podľa :

 • 32 ods. 1 písm. e) ZVO - je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, zodpovedajúce predmetu zákazky.

Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO:

- dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky (§ 32 ods. 2 písm. e) ZVO)        

 

 1. Miesto dodania predmetu zákazky: Novohradská knižnica, Ulica J.Kármana 2/2, 984 01 Lučenec

 

 1. Predpokladaná hodnota zákazky: 6.053,-- Eur bez DPH

   

    Vysúťažené ponuky sa budú fakturovať samostatne podľa bodu 1.

 

 1. Termín realizácie diela: viď Zmluva o dielo (najneskôr do 30.07.2021)

 

 1. Rozdelenie zákazky na časti: nie

 

 1. Zdroj financovania: bežné výdavky organizácie schválené v rozpočte na rok 2021

 

10.Obchodné podmienky.

 Podľa Zmluvy o dielo.

 

 1. Ďalšie (doplňujúce) informácie:
 • Uchádzačovi sa odporúča vykonať obhliadku oddelenia beletrie , kde majú byť umiestnené regále a zahrnúť do ceny všetky prípadné skutočnosti, ktoré táto výzva neobsahuje. Pre doplnenie informácií potrebných na spracovanie návrhu cenovej ponuky všetkých nákladov majú záujemcovia možnosť konzultovať s PhDr., Mgr. D. Filčíkovou, riaditeľkou, č. tel. 047/4513238.
 1. Návrh kritérií na vyhodnotenie ponúk:

Kritériom na hodnotenie ponúk je najnižšia zmluvná cena za poskytnutú službu v EUR s DPH. Uchádzači, ktorí nie sú platcami DPH uvedú celkovú  zmluvnú cenu a na skutočnosť, že nie sú platcami DPH upozornia verejného obstarávateľa v ponuke.

Cenovú ponuku uchádzača s najnižšou cenou, ktorý splnil podmienky účasti, verejný obstarávateľ vyhodnotí ako úspešnú.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť použitý postup zadávania zákazky ak cenová ponuka úspešného uchádzača bude vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky.

 

 1. Predloženie ponúk:

Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku.

Ponuky je potrebné doručiť osobne alebo mailom na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. verejného obstarávateľa.

Lehota na predloženie ponúk uplynie dňa 8.6.2021        

 

 1. Doplňujúce informácie:

Výsledkom súťaže bude zmluva na predmet zákazky uzatvorená medzi objednávateľom a úspešným uchádzačom.

 

 1. Vyhradenie práva:

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo:

 1. Zrušiť použitý postup zadávania zákazky na predmet zákazky v prípade, že sa zmenia okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo VO

 

Prílohy:

 1. Návrh zmluvy o dielo
 2. Rozpočet
 3. Vizualizácia

 

 

                                                                                                   PhDr, Mgr. Daša Filčíková, v.r.

                                                                                                              riaditeľka