Copyright © Novohradská knižnica 2015Martin Kiapeš

Načítavanie...Výzva na predkladanie ponúk

pre zákazky s nízkou hodnotou podľa čl. 6 Príkazu č. 013/2018/ODDVO

 

 

 1. Identifikácia žiadateľa.

 

Názov: Novohradská knižnica

Sídlo: 984 01 Lučenec, Ulica J . Kármana 2/2

IČO: 35987146

DIČ: 2021449452

Zastúpený: PhDr., Mgr. Daša Filčíková, riaditeľka

 

 1. Názov predmetu zákazky.

Inžinierska činnosť – činnosť stavebného dozoru

 

 1. Druh zákazky. Zákazka s nízkou hodnotou

 

 1. Opis predmetu zákazky: Predmetom zákazky je inžinierska činnosť – činnosť stavebného dozoru na akcii: Rekonštrukcia strechy – II. Etapa – Novohradská knižnica, Lučenec. počas realizácie stavby zhotoviteľom stavby až po odovzdanie realizovaných prác zhotoviteľom stavby objednávateľovi.

    Budova v správe Novohradskej knižnice je národná kultúrna pamiatka, evidovaná  v ÚZPF

    „banka“ č. 3498/1.

 

 • Súčasný stav – podľa priloženej PD skutkového stavu.
 • Účelom stavby bude:
 • Rekonštrukcia strechy – II. Etapa – Novohradská knižnica, Lučenec podľa vypracovanej PD (búracie práce (krytina, čiastočne krov, stabilizácia krovu, vyčistenie podkrovia, prestavba – je potrebné vykonať opravu krovu, vrstvy a krytinu, zosilnenie väznicovej sústavy s ohľadom na zmenu zaťaženia a noriem , podľa požiadavky KPU BB pracovisko Lučenec, riešiť detaily a tvar  v zmysle dobových prvkov podľa existujúcich predlôh, bleskozvod riešiť na nový stav podľa projektu)

 

 

Verejný obstarávateľ poskytne víťaznému uchádzačovi po uzatvorení Mandátnej zmluvy  jestvujúcu projektovú dokumentáciu.

 

 

 1. Podmienka účasti

5.1     Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia podľa :

 • 32 ods. 1 písm. e) ZVO - je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, zodpovedajúce predmetu zákazky.

Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO:

- dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky (§ 32 ods. 2 písm. e) ZVO)

 

 • Uchádzač musí preukázať technickú alebo odbornú spôsobilosť podľa
 • 34 ods. 1 písm. a) ZVO.  Splnenie predmetnej podmienky účasti uchádzač deklaruje zoznamom poskytnutých služieb za predchádzajúce 3 roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt dodania a odberateľov.

 

Podmienka účasti podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona bude splnená, ak uchádzač horeuvedeným zoznamom preukáže, že poskytol služby rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky (činnosť stavebného dozoru) za obdobie predchádzajúcich 3 rokov, t. j. 3 roky spätne od uverejnenia Výzvy, minimálne v hodnote v EUR bez DPH dosahujúcej predpokladanú hodnotu zákazky.

 

 1. Miesto dodania predmetu zákazky: Novohradská knižnica, Ulica J.Kármána 2/2,
 2. 984 01 Lučenec

 

 1. Predpokladaná hodnota zákazky: 3 321,80 eur bez DPH

                                                                3 986,16 eur s DPH

       

 1. Termín realizácie diela: viď Mandátna zmluva (do 180 dní od podpisu zmluvy)

 

 1. Rozdelenie zákazky na časti: nie

 

 1. Zdroj financovania: KV BBSK v súlade so schváleným Registrom investícií na rok 2021

 

 1. Obchodné podmienky.

            Podľa Mandátnej zmluvy.

 

 1. Ďalšie (doplňujúce) informácie:
 • Pre doplnenie informácií potrebných na spracovanie návrhu cenovej ponuky všetkých nákladov majú záujemcovia možnosť konzultovať s PhDr., Mgr. D. Filčíkovou, riaditeľkou, č. tel. 047/4511938.

 

 • Klasifikácia predmetu zákazky podľa spoločného slovníka obstarávania CPV:

CPV: 71250000-5 Architektonické a inžinierske služby a dozor, 71300000-1 Inžinierske služby

 

 • Návrh kritérií na vyhodnotenie ponúk:

Kritériom na hodnotenie ponúk je najnižšia zmluvná cena za poskytnutú službu v EUR s DPH. Uchádzači, ktorí nie sú platcami DPH uvedú celkovú  zmluvnú cenu a na skutočnosť, že nie sú platcami DPH upozornia verejného obstarávateľa v ponuke.

Cenovú ponuku uchádzača s najnižšou cenou, ktorý splnil podmienky účasti, verejný obstarávateľ vyhodnotí ako úspešnú.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť použitý postup zadávania zákazky ak cenová ponuka úspešného uchádzača bude vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky.

 

 

 

Prílohy:           1. Návrh Mandátnej zmluvy

 1. výkresová dokumentácia

 

 

                                                                                                     PhDr., Mgr. Daša Filčíková

                                                                                                                 riaditeľka

 

Krajský pamiatkový úrad - Stanovisko o projektovej dokumentácií

 

 

 

 

 

 

 

Technická správa

 

 

 

 

Návrh mandátnej zm,uvy

 

 

Mandátna zmluva č. 1/2021

uzatvorená v zmysle § 566 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

(ďalej len „zmluva“ v príslušných gramatických tvaroch)

 

Výkon stavebného dozoru (SD) pre stavbu:

Rekonštrukcia strechy – II. Etapa - Novohradská knižnica, Lučenec  

Miesto stavby :     Ulica J.Kármana 2/2, 984 01 Lučenec

 

Čl. I.

Zmluvné strany

 

 1. Mandant: Novohradská knižnica

    Sídlo :                                              Ulica J.Kármana 2/2, 984 01 Lučenec

    Právna forma :                                príspevková organizácia

    Štatutárny orgán :                          PhDr., Mgr. Daša Filčíková, riaditeľka

    Osoba oprávnená konať    

    vo veciach zmluvy:                         PhDr., Mgr. Daša Filčíková, riaditeľka

    Osoba oprávnená konať                

    vo veciach technických:                 PhDr., Mgr. Daša Filčíková, riaditeľka

    IČO :                                                35987146

    DIČ :                                                     2021449452

    Bankové spojenie :                         Štátna pokladnica

    Číslo účtu :                                      SK50 8180 0000 0070 0039 5964

    Telefón/ fax :                                  047/4513238     

   (ďalej len ako „mandant“ v príslušnom gramatickom tvare)

    Za účasti zriaďovateľa Mandanta:  Banskobystrický samosprávny kraj

    Sídlo:                                                    Námestie SNP č. 23, 974 00 Banská Bystrica

    Štatutárny orgán:                              Ing. Ján Lunter, predseda Banskobystrického   

                                                                                             samosprávneho kraja 

    Právna forma:                                    samostatný územný samosprávny a správny celok SR

                                                                 zriadený zákonom NRSR č. 302/2001 Z.z. o samospráve    

                                                                 vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov

    IČO:                                                      37828100

    DIČ:                                                      2021627333

    Bankové spojenie:                             Štátna pokladnica

    Číslo účtu:                                           SK92 8180 0000 0070 0038 9679

    Osoba oprávnená jednať

    V zmluvných veciach:                        Ing. Muránsky, riaditeľ odboru regionálneho rozvoja,

                                                                  dopravy  a investícií

     Osoby oprávnené jednať

     V realizačných veciach:                    Ing. Peter Mišura, referent pre výstavbu

     Telefón:                                              048/4325526

     Email:                                                  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

     (ďalej Mandant, zriaďovateľ Mandanta samostatne aj spolu iba „objednávateľ“ na strane

     jednej)

     a

 

 1. Mandatár:

    Sídlo :                                             

    Právna forma :                               

    Zastúpená :                                    

    Osoba oprávnená konať

    v mene akciovej spoločnosti :         

    Osoby oprávnené rokovať

    vo veciach technických:                                

    Osoba oprávnená konať

    vo veciach zmluvy  :                                                    

    IČO:                                                  

    DIČ:                                                

   Bankové spojenie:                              

   Číslo účtu:                                             

   Telefón/ fax:                                         

(ďalej len ako „mandatár“ v príslušnom gramatickom tvare a mandant spolu s mandatárom ďalej v zmluve ako „zmluvné strany“ v príslušnom gramatickom tvare)

 

Čl. II.

Predmet zmluvy 

 

 • Predmetom tejto zmluvy je mandatárov záväzok zabezpečiť pre mandanta v mene mandanta a na jeho účet za odplatu činnosti stavebného dozoru v rozsahu uvedenom v čl. III. a IV. tejto zmluvy pri vedení a realizácii stavby s názvom:

Rekonštrukcia strechy – II. Etapa – Novohradská knižnica, Lučenec

Miesto stavby :     Ulica J.Kármana 2/2, 984 01 Lučenec

       (ďalej len „predmet zmluvy“);   

a mandant sa za splnenie predmetu zmluvy zaväzuje zaplatiť mandatárovi dojednanú odmenu a poskytnúť mu nevyhnutnú súčinnosť.

 

Čl. III.

Rozsah a obsah záväzku mandatára

 

3.1       Mandatár sa zaväzuje, že v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve pre mandanta zabezpečí svojimi vlastnými kapacitami v mene mandanta a na jeho účet výkon činnosti stavebného dozoru, ktorý pozostáva z nasledovných činností:

 1. a) odovzdanie staveniska zhotoviteľovi stavby,
 2. b) kontrola súladu zhotovenej stavby s projektom pre stavebné povolenie a sledovanie dodržiavania podmienok v zmysle vydaného stavebného povolenia na stavbu,
 3. c) protokolárne odovzdanie základného smerového a výškového vytýčenia stavby zhotoviteľovi, spolupráca s autorizovaným geodetom pri dohľade nad dodržaním priestorového umiestnenia objektov,
 4. d) sledovanie postupu výstavby z technického a technologického hľadiska a kontrola dodržiavania podmienok stanovených v dokumentácii pre realizáciu stavby a vo všeobecne záväzných právnych predpisoch a technických normách,
 5. e) Vyjadrovanie sa na požiadanie mandanta k požiadavkám zhotoviteľa stavby na tzv. naviac práce, t.j. na práce nad rozsah uvedený v dokumentácii pre realizáciu stavby,
 6. f) kontrola vecnej stránky množstva vykonaných prác zhotoviteľom stavby pri realizácii stavby a zaznamenávanie zistených množstiev, kontrola vecnej a cenovej správnosti a úplnosti oceňovaných podkladov a platných dokladov, ich súlad s podmienkami zmlúv,
 7. g) sledovanie, či zhotoviteľ stavby vykonáva pri realizácii stavby predpísané skúšky materiálov, konštrukcií a prác,
 8. h) organizovanie kontrolných dní a rokovaní za účelom riešenia prípadných problémov,
 9. i) organizovanie odovzdania a prevzatia stavby alebo jej časti,
 10. j) vyjadrovanie sa k porovnaniu výsledkov prieskumov so skutočnosťou zistenou pri zemných prácach a v prípade odlišných výsledkov v spolupráci so špecialistom pre geotechniku prijímanie návrhov doplnkových riešení, za spoluúčasti odborných zástupcov mandanta,
 11. k) výkon kontroly a preberanie konštrukčných vrstiev, stavebných konštrukcií, resp. konštrukčných prvkov, ktoré sú rozhodujúce pri realizácii jednotlivých objektov stavby, ako napr. základových škár, podložia, výstuže, vŕtaných pilót, atď.,
 12. l) na základe zistených skutočností vyjadrovať sa k prípadným zmenám stavebných a technologických postupov,
 13. m) zaujímať stanovisko s vysvetlením a návrhom riešenia k prípadným skrytým vadám na stavbe,
 14. n) sledovať spôsob a postup uskutočňovania stavby tak, aby bola zaručená bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci v súlade so zákonom č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a požiarna bezpečnosť v súlade so zákonom č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov,
 15. o) kontrola postupu prác pri realizácii stavby podľa časového harmonogramu,
 16. p) osobitnú pozornosť venovať tým častiam stavby, ktoré budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými pri ďalších prácach vykonávaných pri realizácii stavby, vyhotoviť fotodokumentáciu,
 17. r) sledovať dodržiavanie skúšok materiálov, konštrukcií, s kontrolou ich výsledkov a predpísaných technológií podľa schváleného skúšobného plánu medzi zhotoviteľom stavby a stavebníkom, vyžadovanie dokladov o preukázaní zhody výrobkov pre stavbu,
 18. s) kontrola dokladov, ktoré predloží zhotoviteľ k odovzdaniu a prevzatiu dokončenej stavby
 19. t) kontrola odstraňovania vád a nedorobkov zistených pri preberaní v dohodnutých termínoch,
 20. u) zabezpečenie preberacieho konania vrátane vypracovania protokolu o prevzatí a odovzdaní verejnej práce v zmysle vyhlášky č. 83/2008 Z. z. Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR, ktorou sa vykonáva zákon č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov,
 21. v) kontrola vypratania staveniska zhotoviteľom
 22. y) vypracovanie prípadného návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia a príprava dokladov ku kolaudačnému konaniu
 23. x) chronologicky podľa položiek rozpočtu vyhotovovať fotodokumentáciu priebehu realizácie, najmä častí stavby, ktoré budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými pri ďalších prácach vykonávaných pri realizácii stavby
 • Mandant si vyhradzuje právo vopred odsúhlasiť zahájenie činností uvedených v predchádzajúcich bodoch 3.1 tohto článku zmluvy.

 

Čl. IV.

Termíny plnenia predmetu zmluvy

4.1  Stavebný dozor podľa tejto zmluvy sa bude vykonávať v nasledovnom časovom rozsahu:

 • Termín začatia: dňom odovzdania a prevzatia staveniska zhotoviteľovi stavby.      
 • Termín ukončenia: dňom protokolárneho odovzdania stavby

 

Čl. V.

Odmena a platobné podmienky

 

 • Odplata mandatára za uskutočnený stavebný dozor podľa tejto zmluvy, je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom NRSR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 

 • Celková maximálna odplata mandatára za stavebný dozor bez ohľadu na počet odpracovaných hodín podľa tejto zmluvy predstavuje:

                                                   

Cena bez DPH

DPH 20 %

Cena vrátane DPH

 

 

 

 

 

 

slovom:

 

 • Zmluvné strany sa dohodli, že odplatu za uskutočnenú činnosť stavebného dozoru podľa tejto zmluvy mandant uhradí mandatárovi na základe vystavenej jednej faktúry po ukončení diela zhotoviteľom stavby.

 

 • V prípade, že dôjde k predčasnému ukončeniu tejto zmluvy, bude mandatár fakturovať práce stavebného dozoru, ktoré boli rozpracované ku dňu ukončenia zmluvy, mandantovi vo výške vzájomne dohodnutého rozsahu vykonaných prác stavebného dozoru a to podielom z dohodnutej celkovej maximálnej odplaty podľa čl. 5 ods. 5.2, pre jednotlivé práce uvedené v čl. 3.

 

 • Vystavená faktúra vyhotovená v troch rovnopisoch bude spĺňať minimálne náležitosti daňového dokladu (tzn. min.: názov projektu, označenie faktúry a jej číslo, názov a sídlo mandanta a mandatára, IČO, DIČ, IČ DPH, identifikovanie zmluvy, rozsah uskutočnených prác, a poskytnutých služieb a obdobie /dátum zdaniteľného plnenia/, deň vystavenia faktúry, deň splatnosti, označenie bankového spojenia mandanta a mandatára / názov peňažného ústavu a číslo účtu, súpis vykonaných prác a poskytnutých služieb, fakturovanú čiastku, odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby). V prípade, že faktúra nebude spĺňať všetky náležitosti daňového dokladu alebo nebude obsahovať všetky jej súčasti, ktoré v zmysle tejto zmluvy má obsahovať, mandant je oprávnený vrátiť ich mandatárovi do 15 dní od doručenia na doplnenie alebo prepracovanie. V tomto prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením kompletnej faktúry.

 

 • Lehota splatnosti faktúr je 30 dní odo dňa ich doručenia objednávateľovi na adresu objednávateľa alebo odo dňa poskytnutia riadneho plnenia predmetu zmluvy zhotoviteľom, podľa toho, ktorý z týchto dní nastal neskôr. Do lehoty splatnosti sa nezapočítavajú dni, keď boli faktúry vrátené v zmysle ods. 5.5 tohto článku zmluvy.

 

 • V prípade omeškania mandanta s úhradou faktúr podľa tejto zmluvy má mandatár právo účtovať mandantovi úroky z omeškania vo výške 0,025% z dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania.

 

 • V prípade omeškania mandatára s plnením akejkoľvek povinnosti vyplývajúcej z tejto zmluvy (najmä uvedenej v čl. III zmluvy) pre mandanta, je mandant oprávnený účtovať mandatárovi zmluvnú pokutu vo výške 0,025% z celkovej odmeny mandanta uvedenej v čl. V zmluvy za každý aj začatý deň jeho omeškania s plnením jeho povinnosti jednotlivo.

 

Čl. VI.

Práva a povinnosti zmluvných strán

 

 • Mandatár sa zaväzuje vykonať predmet zmluvy poctivo, s vynaložením odbornej starostlivosti, v záujme a podľa pokynov mandanta, inak mu zodpovedá za škodu.

 

 • Mandatár je oprávnený splniť predmet zmluvy aj prostredníctvom tretej osoby, pričom za jej činnosť zodpovedá tak, akoby ju vykonával sám.

 

 • Záväzok vyplývajúci z predmetu zmluvy, na splnenie ktorého sa mandatár zaviazal, je povinný uskutočňovať podľa pokynov mandanta a v súlade s jeho záujmami. Mandatár je povinný bezodkladne oznámiť mandantovi všetky okolnosti, ktoré zistil pri zariaďovaní záležitostí podľa predmetu tejto zmluvy, ktoré môžu mať vplyv na zmenu jeho pokynov.

 

 • Mandatár je povinný :
 1. dodržiavať všetky právne a technické predpisy vzťahujúce sa na vykonávanie jeho povinností vyplývajúcich z predmetu zmluvy,
 2. vykonať predmet zmluvy v záujme mandanta zodpovedne, riadne a poctivo, s odbornou starostlivosťou, plniť pokyny mandanta v súlade s právnymi predpismi.

 

 • Mandant je povinný bezodkladne poskytnúť mandatárovi nevyhnutnú súčinnosť, ktorá mu vyplýva z tejto zmluvy, potrebnú pri zabezpečovaní predmetu zmluvy mandatárom.

 

 • V prípade, že mandatár nebude vykonávať svoje povinnosti, ktoré mu vyplývajú z predmetu zmluvy a na splnenie ktorých sa zaviazal v súlade s podmienkami dohodnutými v zmluve, je povinný uhradiť mandantovi zmluvnú pokutu vo výške 120,- EUR /slovom: stodvadsať eur/ za každé porušenie jednotlivo. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok mandanta na náhradu škody, ktorá mu vznikne v dôsledku takéhoto vykonávania povinností zo strany mandatára.

 

 • V prípade, že mandant napriek predchádzajúcemu písomnému vyzvaniu mandatára neposkytne súčinnosť mandatárovi podľa bodu 6.5 tohto článku zmluvy najneskôr 15 dní pred požadovaným dátumom vydania rozhodnutí zabezpečovaných podľa článku III. bodu 3.1 písmen o) a p) zmluvy, príp. v inej objektívne možnej lehote, mandatár nezodpovedá za oneskorené vydanie rozhodnutí

 

 • Mandatár bude bezodkladne informovať osobu mandanta oprávnenú konať vo veciach zmluvy o priebehu činností mandatára vyplývajúcich z predmetu zmluvy na jeho požiadanie.

 

Čl. VII.

Ukončenie zmluvy

 

 • Ak nie je v tejto zmluve uvedené inak, tak na jej zánik sa primerane použijú ustanovenia § 566 až 576 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

 

 • Zmluvné strany sa dohodli, že túto zmluvu možno ukončiť výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných strán.

 

 • Mandant môže zmluvu kedykoľvek čiastočne alebo v celom rozsahu vypovedať. Ak výpoveď neurčuje neskoršiu účinnosť, nadobúda účinnosť najskôr ku koncu kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, keď sa o nej mandatár dozvedel alebo mohol dozvedieť. Od účinnosti výpovede zo strany mandanta je mandatár povinný nepokračovať v činnosti, na ktorú sa výpoveď vzťahuje. Je však povinný mandanta upozorniť na to, aby sa zabránilo vzniku škody bezprostredne hroziacej mandantovi nedokončením činnosti mandatárovi vyplývajúcej z predmetu zmluvy.

 

 • Mandatár môže zmluvu vypovedať s účinnosťou ku koncu kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená mandantovi. Ku dňu účinnosti výpovede zaniká záväzok mandatára vyplývajúci z predmetu zmluvy. Ak by týmto prerušením mohla vzniknúť mandantovi škoda, je mandatár povinný ho upozorniť, aké opatrenia je potrebné urobiť na jej odstránenie.

 

 • V prípade predčasného ukončenia zmluvy pred termínom ukončenia stavebného dozoru v zmysle bodu 4.1 čl. IV. zmluvy je mandatár povinný bezodkladne odovzdať mandantovi všetky ním zabezpečené podklady a podklady, ktoré získal v rozsahu poskytnutej súčinnosti mandanta podľa bodu 6.5 čl. VI. tejto zmluvy.

 

 • Pri predčasnom ukončení zmluvy má mandatár právo na pomernú časť odmeny vzhľadom na rozsah ním už uskutočnenej činnosti vyplývajúcej z predmetu zmluvy.

 

Čl. VIII.

Záverečné ustanovenia

 

 • Pri riešení otázok neupravených touto zmluvou sa zmluvné strany budú riadiť príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a ustanoveniami ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky.

 

 • Túto zmluvu možno meniť a dopĺňať len očíslovanými písomnými dodatkami podpísanými oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán.

 

 • Zmluvné strany prehlasujú, že budú spolupracovať tak, aby bol predmet zmluvy splnený v najlepšej možnej miere. Za týmto účelom sa budú zmluvné strany bez omeškania vzájomne informovať o všetkých okolnostiach, ktoré by bránili riadnemu splneniu predmetu zmluvy.

 

 • Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, pričom každý má platnosť originálu, s určením dve vyhotovenia pre mandanta a dve pre mandatára.

 

 • Zmluvné strany prehlasujú, že túto zmluvu uzavreli slobodne a vážne, neuzavreli ju v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, pozorne si ju prečítali, porozumeli jej a nemajú proti jej forme a obsahu žiadne námietky, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

 

 • Každá zo zmluvných strán sa týmto výslovne zaväzuje, že neprevedie nijaké práva a povinnosti (záväzky) vyplývajúce zo tejto zmluvy, resp. jej časti na iný subjekt bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany. V prípade porušenia tejto povinnosti jednou zo zmluvných strán bude zmluva o prevode (postúpení) zmluvných záväzkov neplatná a zároveň druhá zmluvná strana bude oprávnená od tejto zmluvy odstúpiť a to s účinnosťou odstúpenia ku dňu, keď bolo písomné oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy doručené druhej zmluvnej strane.

 

 • Táto zmluva nadobúda platnosť podpisom zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia tejto zmluvy na webovom sídle Úradu BBSK v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.

 

 • Akékoľvek ustanovenie tejto zmluvy, ktoré je neplatné, nezákonné alebo nevynútiteľné podľa platného práva, bude neúčinné len v rozsahu, v akom túto neplatnosť, nezákonnosť alebo nedostatok či stratu vynútiteľnosti postihuje právo, bez akéhokoľvek vplyvu na zostávajúce ustanovenia zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú nahradiť takéto ustanovenie novým ustanovením, ktoré bude platné a účinné a čo najlepšie zodpovedá jeho pôvodne zamýšľanému účelu.

 

 • Mandatár sa zaväzuje byť riadne zapísaný v registri partnerov verejného sektora po dobu trvania tejto zmluvy, ak mu taká povinnosť vyplýva zo zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o registri partnerov verejného sektora“). Mandatár sa zaväzuje zabezpečiť, aby jeho subdodávatelia v zmysle § 2 ods. 1 písm. a) bod 7 Zákona o registri partnerov verejného sektora boli riadne zapísaní v registri partnerov verejného sektora po dobu trvania subdodávateľskej zmluvy, ak im taká povinnosť vyplýva zo Zákona o registri partnerov verejného sektora. Mandatár je povinný na požiadanie mandanta predložiť všetky zmluvy so subdodávateľmi. Porušenie ktorejkoľvek z povinností dodávateľa podľa tohto odseku tohto článku zmluvy je jej podstatným porušením a zakladá právo mandanta na odstúpenie od tejto zmluvy s právnymi účinkami ukončenia zmluvy ex nunc a/alebo právo mandanta požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške celkovej maximálnej odplaty mandatára za stavebný dozor podľa bodu 5.2 článku V. zmluvy. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo mandanta požadovať od mandatára náhradu škody, ktorá nesplnením vyššie uvedených povinností mandatára vznikne mandantovi.

 

 • Zmluvné strany sa týmto zaväzujú, že budú dodržiavať záväzok mlčanlivosti na základe zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, ktorý sa vzťahuje na všetky citlivé informácie vrátane osobných údajov, s ktorými sa môže pri plnení svojich zmluvných povinností oboznámiť, a to v akejkoľvek forme (najmä písomnej, elektronickej, alebo ústnej). Zmluvné strany sa zaväzujú, že citlivé informácie alebo osobné údaje, s ktorými sa oboznámia, nebudú okrem povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov nijako zverejňovať, ani ich akoukoľvek formou reprodukovať alebo podávať ich akýmkoľvek tretím neoprávneným osobám.

 

 • Zmluvné strany prehlasujú, že výšky zmluvných pokút dohodnuté v zmluve považujú za primerané, pretože pri rokovaniach o dohode o výškach zmluvných pokút prihliadali na hodnotu a význam týmito zmluvnými pokutami zabezpečovaných zmluvných povinností.

 

 • Zmluvné strany vyhlasujú, že sú si vedomé všetkých následkov vyplývajúcich z tejto zmluvy, že ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená a že im nie sú známe okolnosti, ktoré by im bránili platne uzavrieť túto zmluvu. V prípade, že taká okolnosť existuje zodpovedajú za škodu, ktorá vznikne druhej zmluvnej strane na základe tohto vyhlásenia.

 

 • V prípade, ak bude podľa tejto zmluvy potrebné doručovať inej zmluvnej strane akúkoľvek písomnosť, doručuje sa táto písomnosť na adresu zmluvnej strany uvedenú v záhlaví tejto zmluvy, dokiaľ nie je zmena adresy písomne oznámená zmluvnej strane, ktorá písomnosť doručuje. V prípade, ak sa písomnosť aj pri dodržaní týchto podmienok vráti nedoručená, zmluvné strany si dohodli, že účinky doručenia nastávajú tretím dňom po vrátení zásielky zmluvnej strane, ktorá zásielku doručuje.

                                      

 

V Lučenci, dňa ...............                                                   V   Lučenci, dňa .....................

 

 

 

Za mandanta:                                                                   Za mandatára: