Vytlačiť

 

 Situácia knižnice

Sprievodná správa

 

 

 

 

 

 Rekapitulácia stavby

 

 

 

 Technická správa

 

 

 

 

Schematický pôdorys

Skutkový stav

Nový stav

 Umelé osvetlenie

 Zásuvkové okruhy

 

Rozvádzač R1

Dátové rozvody

Protokol vonkajších vplyvov

Čelná stena

 

Písomná časť - Tvorivá dielňa

Technická správa - Tvorivá dielňa

 

 

Protokol vonkajších vplyvov

 Rozhodnutie KPÚ

 

 

 

 

 

Návrh

Zmluva o dielo č.       /2020

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

(ďalej ako „zmluva“)

medzi nasledovnými zmluvnými stranami:

Objednávateľ:                                                                

 

Názov:                     

Novohradská knižnica

Sídlo:

Ulica J.Kármana 2/2, 984 01 Lučenec

Krajina:

Slovenská republika

Zastúpený/štatutárny orgán:

PhDr., Mgr. Daša Filčíková, riaditeľka

IČO:

35987146

DIČ:

2021449452

Bankové spojenie:

IBAN: SK64 8180 0000 0070 0039 5964

 

za účasti zriaďovateľa

objednávateľa:                                 Banskobystrický samosprávny kraj

Sídlo :                                                    Námestie SNP č. 23, 974 00 Banská Bystrica

Štatutárny orgán:                               Ing. Ján Lunter, predseda Banskobystrického samosprávneho kraja

Právna forma:                                     samostatný územný samosprávny a správny celok SR zriadený

zákonom  NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov

IČO :                                                      37828100

DIČ:                                                       2021627333

Bankové spojenie :                            Štátna pokladnica

Číslo účtu :                                          SK92 8180 0000 0070 0038 9679              

(ďalej Objednávateľ, zriaďovateľ Objednávateľa a samostatne aj spolu iba „objednávateľ“ na strane jednej)

 a

 Zhotoviteľ:                                                                       

Názov:

Sídlo:                                                                                   

zastúpený/štatutárny orgán:                                                       

IČO:                                                                                      

DIČ:       

IČ DPH:                                                               

Bankové spojenie:

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu .................., odd. .............., vložka číslo.....................

(ďalej ako „zhotoviteľ“ a spolu s objednávateľom ako „zmluvné strany“)

  

Článok I

Úvodné ustanovenie

 Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o verejnom obstarávaní“). Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania – zákazka s nízkou hodnotou.

 

Článok II

Predmet zmluvy

 

 

Názov diela: Novohradská knižnica, Lučenec – rekonštrukcia priestorov tvorivej dielne

 (ďalej len ako „dielo“)

             Miesto plnenia zmluvy: Novohradská knižnica, Ulica J.Kármana 2/2, 984 01 Lučenec

             Podľa špecifikácie a v rozsahu určenom nasledujúcimi dokumentmi:

 

Uvedené dokumenty treba chápať ako záväzné a vzájomne sa doplňujúce. V prípade rozporov medzi nimi, platí poradie ich záväznosti zostupne tak, ako sú uvedené vyššie v tomto bode.

 

 

 

 

 

 

 

 

Článok III

Čas plnenia

 

  

Článok IV

Cena diela

 4.1  Celková cena za kompletné zrealizovanie diela je:

 

       Cena bez DPH:....................................................

 

       DPH 20%:...........................................................

 

       Cena s DPH:.......................................................

 

       slovom: .............................................................................

 

 

 

 1. pri zmene rozsahu diela jeho rozšírením zo strany objednávateľa, na základe písomnej žiadosti objednávateľa adresovanej zhotoviteľovi. Podkladom pre určenie zvýšenej ceny diela bude výkaz výmer. V prípade, ak bude požadovať objednávateľ naviac práce, ktoré nie sú ocenené vo Výkaze výmer. Zhotoviteľ predloží do 5 (piatich) dní od obdŕžania žiadosti objednávateľa návrh ceny takýchto prác. Cena naviac prác musí byť písomne odsúhlasená objednávateľom. Je nevyhnutné uzatvorenie dodatku k tejto zmluve;
 2. pri zmene technického riešenia diela požadovaného objednávateľom, zmena ceny diela bude v tomto prípade riešená dohodou strán, výlučne na základe písomného odsúhlasenia objednávateľom. Je nevyhnutné uzatvorenie dodatku k tejto zmluve;
 3. Pri zmene sadzby dane z pridanej hodnoty, v takom prípade cena sa automaticky zmení o zvýšenú alebo zníženú položku DPH;
 4. Zúžením rozsahu diela objednávateľom formou vylúčenia akejkoľvek jeho položky objednávateľom na základe písomného oznámenia adresovaného zhotoviteľa, v takom prípade sa cena diela znižuje automaticky o cenu nerealizovaných položiek, určenú z Výkazu výmer. Je nevyhnutné uzatvorenie dodatku k tejto zmluve.

 

 Článok V

Spôsob fakturácie a platobné podmienky

 

 1. Kópia objednávateľom odsúhlaseného súpisu všetkých vykonaných prác a dodávok na diele podľa tejto zmluvy,
 2. kópia protokolu o odovzdaní a prevzatí diela podpísaná obidvomi zmluvnými stranami,
 3. záznam o odstránení vád a nedorobkov na diele podpísaný obidvomi zmluvnými stranami.

       Splatnosť faktúry bude 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.

 

 1. označenie faktúra – daňový doklad a jej číslo
 2. obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ a IČ DPH zhotoviteľa a objednávateľa;
 3. číslo zmluvy a označenie diela;
 4. označenie banky (názov a adresa banky, SWIFT kód) a číslo účtu (a v tvare IBAN);
 5. dátum dodania plnenia;
 6. dátum vystavenia a odoslania faktúry a lehota splatnosti;
 7. fakturovanú cenu bez dane, sadzba dane, výška dane, fakturovanú cenu s daňou;
 8. náležitosti pre účely dane z pridanej hodnoty;
 9. otlačok pečiatky a podpis zhotoviteľa;
 10. prílohy v zmysle tejto Zmluvy o dielo.

 

 

 

 

 

Článok VI

Spôsob realizácie diela

 

 

 

 1. objednávateľovi,
 2. orgánom verejnej správy, vykonávajúcim činnosti v rámci svojich právomocí,
 3. inej osobe oprávnenej na to všeobecne záväzným právnym predpisom alebo splnomocnenej objednávateľom,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Článok VII

Zmluvné pokuty a náhrada škody

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Článok VIII

Odstúpenie od zmluvy

 

 1. ak zhotoviteľ je v omeškaní s realizáciou diela oproti Harmonogramu o viac ako 15 (pätnásť) dní;
 2. ak zhotoviteľ preukázateľne nezhotovuje dielo v požadovanej kvalite a ani po písomnom upozornení zo strany objednávateľa nedošlo k zjednaniu nápravy v lehote min. 14 (štrnásť) dní od doručenia písomného upozornenia;
 3. ak zhotoviteľ inak podstatným spôsobom poruší túto zmluvu. Pod podstatným porušením tejto zmluvy sa rozumie opakované porušenie povinností zhotoviteľa podľa tejto zmluvy;
 4. ak na zhotoviteľa bude vyhlásený konkurz alebo dôjde k jeho likvidácii bez právneho nástupcu.

 

 

 

 1. zhotoviteľ je povinný okamžite zastaviť práce na diele, okrem prác neodkladných (viď. čl. VIII bod 8.5 tejto zmluvy),
 2. zmluvné strany vykonajú prevzatie doteraz vykonaných prác a dodávok na diele, o čom vyhotovia písomný protokol, ktorý podpíšu a v ktorom budú uvedené všetky práce a dodávky, ktoré boli vykonané v dohodnutej kvalite a v súlade s touto zmluvou, ktoré objednávateľ prevezme a zhotoviteľ uhradí,
 3. zhotoviteľ bezodkladne pracovisko opustí, pričom do momentu opustenia pracoviska zabezpečí ochranu pracoviska.

 

  

Článok IX

Odovzdanie a prevzatie diela, záručná doba a zodpovednosť za vady

 

 

 

 1. dokumentáciu priebehu všetkých realizovaných prác (fotografie, prípadne videozáznamy),
 2. doklady o uložení likvidácii odpadu v súlade s právnymi predpismi,
 3. revíznu správu
 4. iné zápisy a doklady realizovaných prác podľa dohody strán,

 

 

 

 

 1. základné údaje o diele,
 2. zoznam odovzdaných dokladov,
 3. prehlásenie zmluvných strán o tom že zhotoviteľ dielo odovzdáva a objednávateľ dielo preberá, pokiaľ objednávateľ nevyžaduje svoje právo odmietnuť dielo prevziať,
 4. podpisy oprávnených zástupcov zmluvných strán,
 5. dĺžku trvania zmluvne dohodnutej záručnej lehoty,
 6. termín, do ktorého je zhotoviteľ povinný vypratať pracovisko.

 

 

 

 

 

 

 

 

Článok X

Využitie subdodávateľov

 

 

 

 

 

 

Článok XI

Všeobecné a záverečné ustanovenia

 

1............................

2............................

3............................

...............(uvedie sa podľa potreby, v prípade, ak zhotoviteľ nevyužil iné osoby na preukázanie splnenia podmienok účasti, zoznam ostáva prázdny)

 

 

 

.............................................................................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 1. v prípade osobného doručovania odovzdaním písomnosti oprávnenej osobe alebo inej osobe oprávnenej prijímať písomnosti za túto zmluvnú stranu podpisom a podpisom takej osoby na doručenke a/alebo kópii doručovanej písomnosti, alebo odmietnutím prevzatia písomnosti takou osobou;
 2. v prípade doručovania prostredníctvom Slovenskej pošty, a. s. alebo kuriérnej služby doručením na adresu zmluvnej strany, a v prípade doporučenej zásielky odovzdaním písomnosti osobe oprávnenej prijímať písomnosti za túto zmluvnú stranu a podpisom takej osoby na doručenke, najneskôr však uplynutím 3. dňa nasledujúceho po dni podania zásielky na prepravu, a to bez ohľadu na úspešnosť doručenia a bez ohľadu na to, či sa druhá zmluvná strana s písomnosťou oboznámila alebo nie.

 

 

 

 

 

 

     Príloha č.1 - Ponuka zhotoviteľa predložená vo verejnom obstarávaní (výkaz výmer)

 

Príloha č. 2 - Harmonogram prác

Príloha č. 3 - Projektová dokumentácia

Príloha č. 4 - Súťažné podklady

Príloha č. 5 - Zoznam subdodávateľov/čestné prehlásenie o nevyužití subdodávateľov

Príloha č. 6 - Dôkaz o existencii poistenia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V..........................., dňa....................                                               V Lučenci, dňa......................................

 

  

Za Zhotoviteľa:                                                                                   Za Objednávateľa:

  

 

-------------------------------------------------------                                 -------------------------------------------------------

                                                                                                                      PhDr., Mgr. Daša Filčíková

                                                                                                                                riaditeľka

 

 

 

 

.....