Copyright © Novohradská knižnica 2015Martin Kiapeš

Načítavanie... 

 Situácia knižnice

Sprievodná správa

 

 

 

 

 

 Rekapitulácia stavby

 

 

 

 Technická správa

 

 

 

 

Schematický pôdorys

Skutkový stav

Nový stav

 Umelé osvetlenie

 Zásuvkové okruhy

 

Rozvádzač R1

Dátové rozvody

Protokol vonkajších vplyvov

Čelná stena

 

Písomná časť - Tvorivá dielňa

Technická správa - Tvorivá dielňa

 

 

Protokol vonkajších vplyvov

 Rozhodnutie KPÚ

 

 

 

 

 

Návrh

Zmluva o dielo č.       /2020

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

(ďalej ako „zmluva“)

medzi nasledovnými zmluvnými stranami:

Objednávateľ:                                                                

 

Názov:                     

Novohradská knižnica

Sídlo:

Ulica J.Kármana 2/2, 984 01 Lučenec

Krajina:

Slovenská republika

Zastúpený/štatutárny orgán:

PhDr., Mgr. Daša Filčíková, riaditeľka

IČO:

35987146

DIČ:

2021449452

Bankové spojenie:

IBAN: SK64 8180 0000 0070 0039 5964

 

za účasti zriaďovateľa

objednávateľa:                                 Banskobystrický samosprávny kraj

Sídlo :                                                    Námestie SNP č. 23, 974 00 Banská Bystrica

Štatutárny orgán:                               Ing. Ján Lunter, predseda Banskobystrického samosprávneho kraja

Právna forma:                                     samostatný územný samosprávny a správny celok SR zriadený

zákonom  NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov

IČO :                                                      37828100

DIČ:                                                       2021627333

Bankové spojenie :                            Štátna pokladnica

Číslo účtu :                                          SK92 8180 0000 0070 0038 9679              

(ďalej Objednávateľ, zriaďovateľ Objednávateľa a samostatne aj spolu iba „objednávateľ“ na strane jednej)

 a

 Zhotoviteľ:                                                                       

Názov:

Sídlo:                                                                                   

zastúpený/štatutárny orgán:                                                       

IČO:                                                                                      

DIČ:       

IČ DPH:                                                               

Bankové spojenie:

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu .................., odd. .............., vložka číslo.....................

(ďalej ako „zhotoviteľ“ a spolu s objednávateľom ako „zmluvné strany“)

  

Článok I

Úvodné ustanovenie

 Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o verejnom obstarávaní“). Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania – zákazka s nízkou hodnotou.

 

Článok II

Predmet zmluvy

 

 • Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť pre objednávateľa dielo charakterizované v ods. 2 tohto článku zmluvy a záväzok objednávateľa zaplatiť zhotoviteľovi cenu za dielo charakterizovanú v článku IV tejto zmluvy.

 

Názov diela: Novohradská knižnica, Lučenec – rekonštrukcia priestorov tvorivej dielne

 (ďalej len ako „dielo“)

             Miesto plnenia zmluvy: Novohradská knižnica, Ulica J.Kármana 2/2, 984 01 Lučenec

             Podľa špecifikácie a v rozsahu určenom nasledujúcimi dokumentmi:

 • touto zmluvou (spolu s jej prílohami, ktoré tvoria jej neoddeliteľnú súčasť),
 • Výkazom výmer,
 • projektovou dokumentáciou,
 • návrhu na plnenie kritérií a Opis predmetu zákazky zo súťažných podkladov z verejného obstarávania, ktorého výsledkom bolo uzavretie tejto zmluvy a ponuka zhotoviteľa ako úspešného uchádzača, predložená v tomto verejnom obstarávaní.

 

Uvedené dokumenty treba chápať ako záväzné a vzájomne sa doplňujúce. V prípade rozporov medzi nimi, platí poradie ich záväznosti zostupne tak, ako sú uvedené vyššie v tomto bode.

 

 

 

 • Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť pri dodržaní kvalitatívnych a technických podmienok určených projektom, v súlade s platnými technickými normami a všeobecne záväznými právnymi predpismi, za podmienok dohodnutých v zmluve, riadne a včas zhotovené dielo odovzdať objednávateľovi.

 

 • Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu a úplne oboznámil s rozsahom, povahou a charakterom diela, všetkými súvisiacimi podmienkami a okolnosťami podstatnými pre vyhotovenie diela, že sú mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné k realizácii diela a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú zhotoveniu diela potrebné.

 

 • V prípade, ak bude na riadne užívanie diela nevyhnutné akékoľvek právo duševného vlastníctva zhotoviteľa alebo tretej osoby, zhotoviteľ zabezpečí, že objednávateľ nadobudnutím vlastníctva k dielu získal aj všetky oprávnenia a licencie na takéto právo a odplata za používanie týchto práv bude zahrnutá v cene diela.

 

 • Všetky veci a podklady, ktoré sú potrebné k zhotoveniu diela podľa tejto zmluvy, je povinný zaobstarať zhotoviteľ, pokiaľ nie je v tejto zmluve výslovne uvedené, že ich zaobstará objednávateľ.

 

 

Článok III

Čas plnenia

 

 • Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo zrealizuje do 15.12.2020 odo dňa písomného odovzdania staveniska (priestorov).
 • Podmienkou zmeny termínu zhotovenia diela podľa tohto článku zmluvy je skutočnosť, že zhotoviteľ ohlási dôvod na zmenu a objednávateľ túto zmenu schváli. Zmenu termínu zhotovenia diela schvaľuje objednávateľ písomnou formou. Zhotoviteľ v týchto prípadoch nie je počas tejto schválenej doby v omeškaní s ukončením a odovzdaním diela.
  • Objednávateľ odovzdá pred začatím realizácie diela zhotoviteľovi stavenisko formou písomného vzájomne potvrdeného protokolu o odovzdaní a prevzatí.

  

Článok IV

Cena diela

 4.1  Celková cena za kompletné zrealizovanie diela je:

 

       Cena bez DPH:....................................................

 

       DPH 20%:...........................................................

 

       Cena s DPH:.......................................................

 

       slovom: .............................................................................

 

 • Cena diela bola určená ako súčet položiek rozpočtu vo výkaze výmer, ktorý tvorí prílohu tejto zmluvy, a bol vytvorený ako súčasť ponuky zhotoviteľa vo verejnom obstarávaní (ďalej len „Výkaz výmer“).

 

 • Cena diela obsahuje všetky náklady, poplatky a úhrady na zhotovenie diela, predovšetkým náklady na tovary, prácu, všetky stroje, vybavenie a zariadenie, ich používanie a údržbu, ďalej všetky služby, ktoré zabezpečujú realizáciu prác, dokončenie, údržbu počas realizácie diela, dopravu materiálu, zaškolenie, likvidáciu odpadu vzniknutého v súvislosti s realizáciou diela, náklady na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na pracovisku, zmluvné záruky, bankové náklady, zisk, všeobecné riziká v súlade s ustanovením zmluvy, vrátane zmluvne stanovenými záväzkami a zodpovednosťou.

 

 • K zmene ceny diela môže dôjsť výlučne z týchto dôvodov:
 1. pri zmene rozsahu diela jeho rozšírením zo strany objednávateľa, na základe písomnej žiadosti objednávateľa adresovanej zhotoviteľovi. Podkladom pre určenie zvýšenej ceny diela bude výkaz výmer. V prípade, ak bude požadovať objednávateľ naviac práce, ktoré nie sú ocenené vo Výkaze výmer. Zhotoviteľ predloží do 5 (piatich) dní od obdŕžania žiadosti objednávateľa návrh ceny takýchto prác. Cena naviac prác musí byť písomne odsúhlasená objednávateľom. Je nevyhnutné uzatvorenie dodatku k tejto zmluve;
 2. pri zmene technického riešenia diela požadovaného objednávateľom, zmena ceny diela bude v tomto prípade riešená dohodou strán, výlučne na základe písomného odsúhlasenia objednávateľom. Je nevyhnutné uzatvorenie dodatku k tejto zmluve;
 3. Pri zmene sadzby dane z pridanej hodnoty, v takom prípade cena sa automaticky zmení o zvýšenú alebo zníženú položku DPH;
 4. Zúžením rozsahu diela objednávateľom formou vylúčenia akejkoľvek jeho položky objednávateľom na základe písomného oznámenia adresovaného zhotoviteľa, v takom prípade sa cena diela znižuje automaticky o cenu nerealizovaných položiek, určenú z Výkazu výmer. Je nevyhnutné uzatvorenie dodatku k tejto zmluve.

 

 • Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa dôkladne oboznámil s povahou a rozsahom diela, vrátane potreby všetkých práv, ktorých nadobudnutie je potrebné pre zrealizovanie diela, podrobne je mu známy obsah Výkaz výmer. Zhotoviteľ nie je oprávnený určovať objednávateľovi žiadne dodatočné náklady, hoci by pre riadne dokončenie diela ako celku podľa Dokumentácie boli potrebné materiály, výrobky alebo práce nezahrnuté vo Výkaz výmer, okrem tých, ktoré vzniknú na základe neskoršej požiadavky objednávateľa na zmenu diela z dôvodov ustanovených v tejto zmluve a ktoré budú predmetom jeho písomného odsúhlasenia podľa tejto zmluvy a na základe čoho dôjde následne k uzatvoreniu dodatku k tejto zmluve, a to ešte pred realizáciou týchto zmien diela.

 Článok V

Spôsob fakturácie a platobné podmienky

 

 • Zhotoviteľ je oprávnený účtovať objednávateľovi cenu diela a objednávateľ je povinný zaplatiť zhotoviteľovi cenu diela po odovzdaní a prevzatí diela objednávateľom, a to až po tom, ako budú riadne odstránené pri preberaní diela uplatnené vady alebo nedorobky. Tieto skutočnosti budú podkladom pre vystavenie faktúry na cenu diela a prílohami faktúry budú:
 1. Kópia objednávateľom odsúhlaseného súpisu všetkých vykonaných prác a dodávok na diele podľa tejto zmluvy,
 2. kópia protokolu o odovzdaní a prevzatí diela podpísaná obidvomi zmluvnými stranami,
 3. záznam o odstránení vád a nedorobkov na diele podpísaný obidvomi zmluvnými stranami.

       Splatnosť faktúry bude 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.

 

 • Faktúra – daňový doklad musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu podľa § 10 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a § 71 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, minimálne však:
 1. označenie faktúra – daňový doklad a jej číslo
 2. obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ a IČ DPH zhotoviteľa a objednávateľa;
 3. číslo zmluvy a označenie diela;
 4. označenie banky (názov a adresa banky, SWIFT kód) a číslo účtu (a v tvare IBAN);
 5. dátum dodania plnenia;
 6. dátum vystavenia a odoslania faktúry a lehota splatnosti;
 7. fakturovanú cenu bez dane, sadzba dane, výška dane, fakturovanú cenu s daňou;
 8. náležitosti pre účely dane z pridanej hodnoty;
 9. otlačok pečiatky a podpis zhotoviteľa;
 10. prílohy v zmysle tejto Zmluvy o dielo.

 

 • Za správne vyčíslenie výšky dane s pridanej hodnoty zodpovedá zhotoviteľ v plnom rozsahu.

 

 • V prípade, že faktúra a jej prílohy nebude obsahovať všetky dohodnuté náležitosti, objednávateľ sumu z ceny diela uvedenú na takejto faktúre neuhradí a vráti zhotoviteľovi s uvedením všetkých nedostatkov, ktoré sa majú odstrániť. V tomto prípade sa preruší plynutie splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom riadneho doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

 

 • Zhotoviteľ zašle objednávateľovi faktúru spolu v 2 (dvoch) vyhotoveniach.

 

 • Platba sa považuje za uhradenú dňom odpísania jej sumy z účtu objednávateľa v prospech účtu zhotoviteľa, ktoré sú uvedené v záhlaví tejto zmluvy.

 

Článok VI

Spôsob realizácie diela

 

 • Zhotoviteľ je povinný dodržiavať pri plnení predmetu tejto zmluvy, resp. pri zhotovovaní diela podľa tejto zmluvy, všetky súvisiace všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy.

 

 • Zhotoviteľ vyhlasuje, že pred podpisom tejto zmluvy si miesto realizácie diela a jeho okolie prehliadol a overil si všetky s tým súvisiace dostupné informácie v takej miere, že je plne oboznámený s jeho tvarom a charakteristikou, hydrologickými a klimatickými podmienkami a možnosťami prístupu na miesto realizácie diela, ako aj s potrebou všetkých práv potrebných pre realizáciu diela. Zhotoviteľ od objednávateľa v tejto súvislosti nepožaduje, ani po prevzatí pracoviska požadovať nebude, žiadne ďalšie plnenia.

 

 • Zhotoviteľ je povinný umožniť prístup na pracovisko a na ktorékoľvek miesto, kde sa budú vykonávať práce súvisiace s realizáciou diela podľa tejto zmluvy:
 1. objednávateľovi,
 2. orgánom verejnej správy, vykonávajúcim činnosti v rámci svojich právomocí,
 3. inej osobe oprávnenej na to všeobecne záväzným právnym predpisom alebo splnomocnenej objednávateľom,

 

 • Zhotoviteľ je povinný riadne plniť všetky požiadavky predpisov upravujúcich problematiku požiarnej ochrany a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP). Zhotoviteľ zabezpečuje na vlastné náklady koordinátora BOZP.

 

 • Zhotoviteľ je povinný na požiadanie odovzdať objednávateľovi fotokópie dokladov o odbornej spôsobilosti všetkých osôb, ktorý budú vykonávať dielo.

 

 • Zhotoviteľ počas realizovania diela a odstraňovania prípadných vád a nedorobkov na diele je povinný dodržiavať všetky právne predpisy upravujúce nakladanie s odpadmi, za čo nesie plnú právnu zodpovednosť. Zhotoviteľ je predovšetkým povinný chrániť životné prostredie na pracovisku aj mimo neho pred znečistením, udržiavať na pracovisku a priľahlých komunikáciách určených na dopravu materiálu poriadok a čistotu, odstraňovať odpadky a nečistoty, ktoré vznikli pri vykonávaní jeho práce na vlastné náklady a nesmie vypúšťať alebo dovoliť vypúšťanie do vzduchu, vody a okolitej krajiny na pracovisku alebo v jeho tesnej blízkosti akékoľvek toxické odpady alebo látky.

 

 • Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a bezpečnosť technických zariadení pri realizácii odstraňovacích a stavebných prác, najmä v súlade s ustanoveniami vyhlášky Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu č. 147/2013 Z. z. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach. Zhotoviteľ preberá plnú zodpovednosť za primeranosť, stabilitu a bezpečnosť všetkých pracovných postupov a metód zhotovenia diela. Zhotoviteľ je povinný zaistiť bezpečnosť všetkých osôb oprávnených byť na pracovisku a podniknúť všetky patričné opatrenia na ochranu životného prostredia na pracovisku a mimo neho tak, aby sa zamedzilo škodám alebo ohrozeniu osôb alebo majetku, alebo iným nepriaznivým účinkom realizácie diela. Objednávateľ nezodpovedá za akékoľvek odškodnenie alebo kompenzácie splatné ktorémukoľvek robotníkovi alebo inej osobe vykonávajúcej práce na diele.

 

 • Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovanosti diela (odstraňovacích prác) na pravidelných kontrolných dňoch, ktoré bude organizovať podľa požiadavky objednávateľa. Kontrolný deň sa bude konať v termíne určenom dohodou zmluvných strán, najneskôr do 5 (piatich) dní od obdržania žiadosti objednávateľa zhotoviteľom.

 

 

 • Zhotoviteľ je povinný vopred písomne informovať objednávateľa o dodávateľoch, ktorí sa budú podieľať na realizačných prácach na diele. Zhotoviteľ nesmie dielo ako celok odovzdať k zhotoveniu inému subjektu. Objednávateľ má právo vylúčiť z realizácie diela alebo ktorejkoľvek jeho časti hociktorého z dodávateľov zhotoviteľa.

 

 • Zhotoviteľ je povinný pri plnení tejto zmluvy riadiť sa písomnými pokynmi objednávateľa. V prípade ak pokyny objednávateľa budú podľa názoru zhotoviteľa nevhodné, zhotoviteľ na to objednávateľa písomne upozorní. Ak napriek upozorneniu bude objednávateľ trvať na realizácii predmetných pokynov, zhotoviteľ nezodpovedá za prípadné škody spôsobené nevhodnými pokynmi objednávateľa.

 

 • Zhotoviteľ sa zaväzuje, že akúkoľvek ním spôsobenú alebo zapríčinenú škodu pri realizácii diela odstráni tak, že uvedie do pôvodného stavu na vlastné náklady, alebo nahradí spôsobenú škodu bez zbytočného odkladu objednávateľovi. Určenie spôsobu odstránenia škody podľa tohto bodu zmluvy patrí objednávateľovi.

 

 • Zhotoviteľ je povinný predložiť na schválenie objednávateľa všetky podstatné časti diela, materiály, výrobky, ich hlavné časti a podobne. Na vyžiadanie musia predložiť výkresy, a iné podklady súvisiace s predmetom plnenia.

 

 • Zhotoviteľ použije pre dielo len výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby počas predpokladanej existencii diela bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarna bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia. Za týmto účelom materiály a výrobky zabezpečované zhotoviteľom musia byť dokladované certifikátmi a tie materiály, ktoré tieto doklady nebudú mať, resp. nebudú zodpovedať zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými. Z toho dôvodu vzniknuté škody znáša zhotoviteľ. Objednávateľ môže stanoviť termín na odstránenie chýb primeraný ich rozsahu.

 

 • Objednávateľ je oprávnený dať pracovníkom zhotoviteľa pokyn prerušiť prácu, ak zodpovedný pracovník zhotoviteľa nie je dosiahnuteľný a ak je ohrozená bezpečnosť uskutočňovaného diela, život alebo zdravie pracujúcich na pracovisku, dielo nie je vykonávané v požadovanej kvalite alebo hrozia iné vážne škody. Objednávateľ má plné právo namietať a žiadať zhotoviteľa, aby ihneď odvolal z pracoviska každého pracovníka, ktorého zhotoviteľ zabezpečil a ktorý sa podľa ich názoru, nesprávne správa alebo je nezodpovedný, či nedbalý vo vzťahu k riadnemu plneniu svojich povinností, alebo ktorého prítomnosť na pracovisku je z iných dôvodov, podľa mienky objednávateľa nežiadúca.

 

 • Zhotoviteľ sa zaväzuje, že jeho pracovníci budú nosiť oblečenie zreteľne označené firemnou značkou tak, aby mal objednávateľ prehľad o ľuďoch pohybujúcich sa v rámci pracoviska. Firemným štítkom neoznačeného pracovníka má objednávateľ právo vykázať z pracoviska.

 

 • Zhotoviteľ je povinný odškodniť v plnej výške objednávateľa za všetky škody a nároky súvisiace s úmrtím alebo zranením akejkoľvek osoby, stratou alebo poškodením akéhokoľvek majetku (iného ako dielo) alebo životného prostredia, ku ktorým došlo následkom realizácie diela alebo odstránenia všetkých jeho vád. Medzi tieto národy patria tiež náklady súvisiace s reklamáciami, súdnym alebo správnym konaním, náhradami škôd iným osobám, ktoré bude objednávateľ povinný zaplatiť, iným nákladom, poplatkom, pokutou alebo inou sankciou uloženou objednávateľovi.

 

 • Zmluvné strany v súlade s ustanovením § 263 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej aj „Obchodný zákonník“) vylučujú pre právne vzťahy vyplývajúce z tejto zmluvy účinnosť; ustanovenia § 551 ods. 1 štvrtej vety Obchodného zákonníka; ustanovenia § 547 ods. 2, 3, 4 Obchodného zákonníka; ustanovenia § 548 ods. 2 Obchodného zákonníka; ustanovenia § 551 ods. 2 druhej vety Obchodného zákonníka; ustanovenia § 552 Obchodného zákonníka.

 

 • Ak zhotoviteľ zistí pri vykonávaní diela skryté prekážky týkajúce sa miesta, kde sa má dielo vykonať, a tieto prekážky znemožňujú vykonávanie diela dohodnutým spôsobom, je zhotoviteľ povinný oznámiť to bez zbytočného odkladu objednávateľovi a navrhnúť mu zmenu diela. Kým zhotoviteľ nedostane písomné pokyny objednávateľa určujúce spôsob a rozsah zmien diela je zhotoviteľ oprávnený vykonávanie diela prerušiť iba v tej časti, ktorá je postihnutá skrytými prekážkami. Ak zhotoviteľ porušil svoju povinnosť zistiť pred začatím vykonávania diela prekážky uvedené v tomto odseku a oznámiť ich objednávateľovi, má objednávateľ voči nemu nárok na náhradu škody.

 

 • Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotovovať a archivovať podrobnú fotodokumentáciu o priebehu vykonávania diela. Na požiadanie objednávateľa sa zhotoviteľ zaväzuje sprístupniť objednávateľovi túto fotodokumentáciu a umožniť objednávateľovi vyhotovenie kópií tejto fotodokumentácie. Pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak, povinnosť zhotoviteľa archivovať fotodokumentáciu zaniká odovzdaním fotodokumentácie objednávateľovi pri odovzdaní a prevzatí diela.

 

 • Zhotoviteľ sa zaväzuje najneskôr do 7 kalendárnych dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy predložiť objednávateľovi zoznam svojich pracovníkov a pracovníkov svojich subdodávateľov, ktorí budú vykonávať práce na diele a tento zoznam sa zaväzuje počas doby zhotovovania diela priebežne aktualizovať. Za omeškanie so splnením tejto povinnosti je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100 EUR za každý deň omeškania.

 

 • Zhotoviteľ sa zaväzuje vykázať z pracoviska všetky osoby, ktoré odmietajú dodržiavať podmienky ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi, hygieny a ochrany životného prostredia alebo osoby, ktoré tieto predpisy porušujú, ako aj všetky osoby, ktoré nie sú uvedené v zozname, podľa predchádzajúceho ustanovenia tejto zmluvy (netýka sa osôb poverených objednávateľom). Za týmto účelom sa zhotoviteľ zaväzuje zabezpečiť, aby všetci jeho pracovníci, vrátame pracovníkov subdodávateľov zhotoviteľa, absolvovali všetky príslušné školenia a disponovali všetkými nevyhnutnými certifikátmi, osvedčeniami a povoleniami.

 

 • Objednávateľ alebo ním poverená osoba má právo kedykoľvek v priebehu vykonávania diela v rámci pracovnej doby požiadať pracovníkov zhotoviteľa ako aj pracovníkov subdodávateľa zhotoviteľa o absolvovanie skúšky na overenie prítomnosti alkoholu alebo inej omamnej, resp. psychotropnej látky. V prípade pozitívneho výsledku uvedených skúšok sa zhotoviteľ zaväzuje s okamžitou účinnosťou odvolať z prác na realizácii diela previnilého pracovníka alebo subdodávateľa zhotoviteľa; pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že odmietnutie vykonania skúšky pracovníkom zhotoviteľa alebo subdodávateľa zhotoviteľa má pre účely tejto zmluvy rovnaké účinky ako pozitívny výsledok skúšky.

 

 • Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby sa jeho pracovníci, ako aj pracovníci jeho subdodávateľov, bez súhlasu objednávateľa nepohybovali alebo sa nezdržiavali na častiach pracoviska, ktoré bezprostredne nesúvisia s výkonom prác na diele.

 

 • Zhotoviteľ sa zaväzuje nepoužiť bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa akýkoľvek materiál alebo výrobky, ktoré nie sú uvedené v projektovej dokumentácii. Za týmto účelom sa zhotoviteľ zaväzuje, že pri vykonávaní diela nebude použitý materiál, ktorý je škodlivý, alebo svojou povahou inak nevhodný. Všetky výrobky a materiály použité pri vykonávaní diela musia spĺňať kritériá uvedené v platných právnych predpisoch a musia byť riadne certifikované. Všetky výrobky použité pri vykonávaní diela musia byť bez akýchkoľvek právnych vád a nesmie sa na ne vzťahovať výhrada vlastníctva akejkoľvek tretej osoby.

 

 • Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi dodávku médií (voda, elektrina a pod.) a to počas celej doby zhotovenia diela.

 

Článok VII

Zmluvné pokuty a náhrada škody

 

 • V prípade omeškania zhotoviteľ s riadnym a včasným odovzdaním diela je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5% ceny diela za každý začatý deň omeškania, celkovo však maximálne do hodnoty 50% celkovej ceny diela.

 

 • V prípade omeškania zhotoviteľa s riadnym a včasným uskutočňovaním diela v súlade s Harmonogramom je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5% ceny diela za každý začatý deň omeškania, celkovo však maximálne do hodnoty 50% z celkovej ceny diela.

 

 • V prípade vzniku niektorého z dôvodu na odstúpenie od zmluvy, uvedených v článku VIII bod 8.1 zmluvy je okrem odstúpenia od zmluvy, zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 25% z celkovej ceny diela.

 

 • Ak bude zhotoviteľ v omeškaní s odstránením vád a nedorobkov uvedených v zápise o odovzdaní a prevzatí diela v dohodnutom termíne, alebo ak zhotoviteľ neodstráni vady diela uplatnené objednávateľom v záručnej dobe v zmysle čl. IX bod 9.13 tejto zmluvy včas, je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 200 EUR za každú vadu a každý začatý deň omeškania s ich odstránením až do ich riadneho odstránenia.

 

 • V prípade ak zhotoviteľ neumožní objednávateľovi kedykoľvek kontrolu prebiehajúcich prác je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500 EUR za každý jednotlivý aj opakovaný prípad takéhoto postupu.

 

 • V prípade porušenia povinností zhotoviteľa mať platné poistenie v rozsahu určenom touto zmluvou, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5% z ceny diela a to aj opakovane.

 

 • V prípade ak sa na pracovisku bude nachádzať osoba neuvedená v zozname osôb predloženom a aktualizovanom zhotoviteľovi, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 200 EUR za každé takéto porušenie povinností.

 

 • V prípade ak zhotoviteľ poruší niektorú, zo svojich zmluvných povinností uvedených v čl. VI bod 6.17, 6.24, tejto zmluvy, je povinný objednávateľovi zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 200 EUR za každý jednotlivý prípad porušenia zmluvy.

 

 • Zmluvné strany prehlasujú, že výšky zmluvných pokút špecifikované v tomto článku zmluvy považujú za primerané, pretože pri rokovaniach o dohode o výške zmluvných pokút prihliadali na hodnotu a význam týmito zmluvnými pokutami zabezpečovanej zmluvnej povinnosti. Uplatnením si zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok druhej zmluvnej strany na úroky z omeškania a nárok druhej zmluvnej strany na náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta.

  

Článok VIII

Odstúpenie od zmluvy

 

 • Objednávateľ môže odstúpiť od tejto zmluvy, čiastočne odstúpiť od tejto zmluvy, alebo odobrať zhotoviteľovi časť realizovaných výkonov podľa tejto zmluvy a nechať ich realizovať tretími osobami na primerané a preukázateľné náklady zhotoviteľa bez ohľadu na ceny určené podľa Výkaz výmer, a to z nasledovných dôvodov:
 1. ak zhotoviteľ je v omeškaní s realizáciou diela oproti Harmonogramu o viac ako 15 (pätnásť) dní;
 2. ak zhotoviteľ preukázateľne nezhotovuje dielo v požadovanej kvalite a ani po písomnom upozornení zo strany objednávateľa nedošlo k zjednaniu nápravy v lehote min. 14 (štrnásť) dní od doručenia písomného upozornenia;
 3. ak zhotoviteľ inak podstatným spôsobom poruší túto zmluvu. Pod podstatným porušením tejto zmluvy sa rozumie opakované porušenie povinností zhotoviteľa podľa tejto zmluvy;
 4. ak na zhotoviteľa bude vyhlásený konkurz alebo dôjde k jeho likvidácii bez právneho nástupcu.

 

 • Ak nastane okolnosť uvedená v čl. VIII bod 8.1 – odobratie zhotoviteľovi časti zrealizovaných výkonom na diele podľa tejto zmluvy a prenechanie ich realizácie tretími osobami, objednávateľ si uplatní u zhotoviteľa preukázateľné zvýšenie nákladov. Preukázateľné zvýšené náklady musí zhotoviteľ uhradiť objednávateľovi najneskôr do 10 dní od kedy bol na ich úhradu vyzvaný.

 

 • Zhotoviteľ nie je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy okrem prípadov výslovne uvedených v tejto zmluve.

 

 • Pokiaľ sa od tejto zmluvy odstúpi a zmluvné strany sa písomne nedohodnú inak:
 1. zhotoviteľ je povinný okamžite zastaviť práce na diele, okrem prác neodkladných (viď. čl. VIII bod 8.5 tejto zmluvy),
 2. zmluvné strany vykonajú prevzatie doteraz vykonaných prác a dodávok na diele, o čom vyhotovia písomný protokol, ktorý podpíšu a v ktorom budú uvedené všetky práce a dodávky, ktoré boli vykonané v dohodnutej kvalite a v súlade s touto zmluvou, ktoré objednávateľ prevezme a zhotoviteľ uhradí,
 3. zhotoviteľ bezodkladne pracovisko opustí, pričom do momentu opustenia pracoviska zabezpečí ochranu pracoviska.

 

 • Pod neodkladnými prácami sa rozumejú práce, ktorých nevykonanie by mohlo spôsobiť ohrozenie života alebo zdravia osôb, vznik škody na diele, životnom prostredí, majetku objednávateľa alebo tretej osoby.

  

Článok IX

Odovzdanie a prevzatie diela, záručná doba a zodpovednosť za vady

 

 • Premetom riadneho odovzdania a prevzatia diela podľa tejto zmluvy bude celé dielo naraz, pokiaľ v tejto zmluve nie je uvedené inak.

 

 • Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi najneskôr 3 kalendárne dni vopred termín, ku ktorému bude dielo pripravené na odovzdanie a prevzatie. Na základe uvedeného sa zmluvné strany dohodnú na dátume preberacieho konania. Preberacie konanie je zhotoviteľ povinný oznámiť objednávateľovi telefonicky, alebo e-mailom.

 

 • K preberaciemu protokolu je zhotoviteľ povinný zabezpečiť preberací a odovzdávací protokol s nasledovnými prílohami:
 1. dokumentáciu priebehu všetkých realizovaných prác (fotografie, prípadne videozáznamy),
 2. doklady o uložení likvidácii odpadu v súlade s právnymi predpismi,
 3. revíznu správu
 4. iné zápisy a doklady realizovaných prác podľa dohody strán,

 

 • O odovzdaní a prevzatí diela spíše objednávateľ a zhotoviteľ preberací protokol.

 

 • Objednávateľ sa zaväzuje dielo prevziať v prípade, ak bude dielo bez vád a nedorobkov a zhotoviteľ odovzdá pri odovzdávacom konaní objednávateľovi všetky doklady uvedené v čl. IX. bod 9.3 tejto zmluvy.

 

 • V prípade ak objednávateľ bezdôvodne odmietne dielo prevziať, diela sa považuje za prevzaté a odovzdané v deň preberacieho a odovzdávacieho konania, alebo v deň, kedy sa takéto konanie malo konať.

 

 • Preberací protokol bude vyhotovený v dvoch vyhotoveniach a bude obsahovať najmä:
 1. základné údaje o diele,
 2. zoznam odovzdaných dokladov,
 3. prehlásenie zmluvných strán o tom že zhotoviteľ dielo odovzdáva a objednávateľ dielo preberá, pokiaľ objednávateľ nevyžaduje svoje právo odmietnuť dielo prevziať,
 4. podpisy oprávnených zástupcov zmluvných strán,
 5. dĺžku trvania zmluvne dohodnutej záručnej lehoty,
 6. termín, do ktorého je zhotoviteľ povinný vypratať pracovisko.

 

 • Ak objednávateľ odmietne prevziať dielo, je povinný spísať zápis, v ktorom uvedie dôvody, pre ktoré dielo neprevzal. Po odstránení vád a nedorobkov na diele, pre ktoré dielo nebolo prevzaté objednávateľom, opakuje sa preberacie konanie podľa tohto článku zmluvy. Za deň prevzatia a odovzdania sa považuje deň kedy došlo k odstráneniu všetkých vád a nedorobkov. Ak objednávateľ odmietne prevziať dielo bezdôvodne, dielo sa považuje za prevzaté a odovzdané v deň preberacieho konania alebo v deň, kedy sa malo konať.

 

 • Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené podľa podmienok tejto zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

 

 • Zmluvné strany sa dohodli, že záručná doba bude trvať 60 (šesťdesiat) mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania a prevzatia diela bez vád a nedorobkov. V prípade, ak bude dielo odovzdané po častiach, záručná doba plynie na každú samostatne odovzdanú časť diela osobitne.

 

 • Práva zo zodpovednosti za vady musia byť uplatnené u zhotoviteľa v záručnej dobe, inak tieto práva zanikajú.

 

 • Objednávateľ oznámi zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu vady diela, ktoré sa objavili počas záručnej doby a ktoré sa vyskytli aj napriek primeranej starostlivosti po odovzdaní diela (skryté vady). V oznámení objednávateľ uvedie ako sa vady prejavujú. K oznámeniu prípadne predloží dôkazné prostriedky a navrhovaný termín ich odstránenia.

 

 • Zhotoviteľ je povinný na reklamáciu reagovať do 5 (piatich) pracovných dní po jej obdŕžaní a následne dohodnúť s objednávateľom a podľa okolností aj s projektantom spôsob a primeranú lehotu bezodplatného odstránenia vady. Ak reklamuje objednávateľ u zhotoviteľa vady zhotoveného diela v záručnej dobe, je zhotoviteľ povinný tieto odstrániť v technicky najkratšom možnom čase. Objednávateľ môže poskytnúť na požiadanie zhotoviteľa dlhšiu lehotu, ak odstránenie vady vyžaduje dlhšiu lehotu. V prípade, ak nedôjde medzi zmluvnými stranami k dohode ohľadom lehoty na odstránenie vád diela, táto lehota bude 30 dní od obdŕžania reklamácie zhotoviteľom.

 

 • Objednávateľ môže zadať odstránenie nejakej vady tretej strane na náklady zhotoviteľa. Môže tak urobiť vtedy, ak zhotoviteľ reklamovanú vadu neodstráni včas. Objednávateľ je povinný informovať zhotoviteľa prinajmenšom 10 (desať) dní vopred o svojom úmysle zadať odstránenie vady tretej strane. Ak zhotoviteľ sám neodstráni takúto vadu do 10 (desiatich) dní od obdŕžania informácie podľa predchádzajúcej vety, objednávateľ môže zadať odstránenie tejto vady tretej strane. Primerané náklady súvisiace s odstránením vady budú vyúčtované zhotoviteľovi, ktorý ich uhradí objednávateľovi do 5 (piatich) dní od doručenia faktúry.

 

Článok X

Využitie subdodávateľov

 

 • Zhotoviteľ predkladá v prílohe č. 5 k tejto zmluve zoznam všetkých svojich subdodávateľov (identifikačné údaje a predmet subdodávky) a údaje o osobe oprávnenej konať za každého subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Až do splnenia tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný bezodkladne písomne oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi.

 

 • Zhotoviteľ je oprávnený kedykoľvek počas trvania tejto zmluvy vymeniť ktoréhokoľvek subdodávateľa, a to za predpokladu, že nový subdodávateľ disponuje oprávnením na príslušné plnenie zmluvy podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní, ako aj spĺňa povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora, ak zákon pre takéhoto subdodávateľ tento zápis vyžaduje. Najneskôr 7 dní pred prijatím subdodávky od nového subdodávateľa, alebo od uzavretia zmluvného vzťahu s novým subdodávateľom (podľa toho ktorá udalosť nastane skôr), je zhotoviteľ povinný oznámiť objednávateľovi (identifikačné) údaje o novom subdodávateľovi a o osobe oprávnenej konať za nového subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia a zároveň predložiť objednávateľovi doklad preukazujúci, že nový subdodávateľ spĺňa podmienku účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní pre daný predmet subdodávky. Až do splnenia tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o novom subdodávateľovi.

 

 • Povinnosti uvedené v čl. X bod 10.1 a 10.2 tejto zmluvy nie je zhotoviteľ povinný plniť v prípade subdodávateľov, ktorí mu dodávajú tovary.

 

 • V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností týkajúcej sa subdodávateľov alebo ich zmeny má objednávateľ právo odstúpiť od zmluvy a má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 5% z ceny diela, za každé jednotlivé porušenie ktorejkoľvek z vyššie uvedených povinností, a to aj opakovane.

 

 

Článok XI

Všeobecné a záverečné ustanovenia

 

 • Objednávateľ požaduje, aby zhotoviteľ a iná osoba, ktorej kapacity boli použité na preukázanie splnenia podmienok účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti, zodpovedali za plnenie tejto zmluvy spoločne a nerozdielne. Z uvedených dôvodov zhotoviteľ predkladá nasledovný zoznam osôb, ktorých zdroje a kapacity boli zhotoviteľom použité :

1............................

2............................

3............................

...............(uvedie sa podľa potreby, v prípade, ak zhotoviteľ nevyužil iné osoby na preukázanie splnenia podmienok účasti, zoznam ostáva prázdny)

 

 • Osoby uvedené v čl. XI bod 11.1 tejto zmluvy zodpovedajú za plnenie tejto zmluvy spoločne a nerozdielne spolu so zhotoviteľom v zmysle ust. § 511 ods. 1 Občianskeho zákonníka (zákon č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov). Ak dlh voči objednávateľovi splní zhotoviteľ alebo jedna z osôb uvedených v čl. XI bod 11.2 tejto zmluvy, povinnosť ostatných zanikne. Veľkosti podielov na dlhu u jednotlivých dlžníkov nie sú predmetom tejto zmluvy.

 

 • Zoznam osôb zodpovedných za realizáciu prác:

 

.............................................................................................................................................................................

 

 • Pri plnení tejto zmluvy sa riadia zmluvné strany v prvom rade jej ustanoveniami. Pri riešení otázok neupravených touto zmluvou sa zmluvné strany budú riadiť príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ustanoveniami ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky.

 

 • S výnimkou štatutárnych zástupcov objednávateľa, resp. inej osoby výslovne písomne splnomocnenej štatutárnym zástupcami objednávateľa, nemajú žiadne tretie osoby akékoľvek oprávnenie rokovať alebo dohodovať so zhotoviteľom zmenu podmienok tejto zmluvy alebo meniť dohodnutý rozsah diela, cenu diela alebo akokoľvek meniť ustanovenia tejto zmluvy.

 

 • Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že akékoľvek zhotoviteľom poskytnuté výkony nad dohodnutý rozsah diela, prípadne práce naviac, zlepšenia a pod., ktoré nebudú objednávateľom vopred výslovne písomne uznané formou písomného dodatku k tejto zmluve, nebudú objednávateľom zhotoviteľovi uhradené a zhotoviteľ nie je oprávnený požadovať ich zaplatenie z akéhokoľvek dôvodu.

 

 • Pokiaľ nie je v tejto zmluve uvedené inak, všetky písomnosti musia byť doručované na adresy strán uvedené v čl. I tejto zmluvy alebo na iné adresy, ktoré si zmluvné strany vopred preukázateľne oznámia. Písomnosť sa považuje za doručenú za nasledovných podmienok:

 

 

 

 1. v prípade osobného doručovania odovzdaním písomnosti oprávnenej osobe alebo inej osobe oprávnenej prijímať písomnosti za túto zmluvnú stranu podpisom a podpisom takej osoby na doručenke a/alebo kópii doručovanej písomnosti, alebo odmietnutím prevzatia písomnosti takou osobou;
 2. v prípade doručovania prostredníctvom Slovenskej pošty, a. s. alebo kuriérnej služby doručením na adresu zmluvnej strany, a v prípade doporučenej zásielky odovzdaním písomnosti osobe oprávnenej prijímať písomnosti za túto zmluvnú stranu a podpisom takej osoby na doručenke, najneskôr však uplynutím 3. dňa nasledujúceho po dni podania zásielky na prepravu, a to bez ohľadu na úspešnosť doručenia a bez ohľadu na to, či sa druhá zmluvná strana s písomnosťou oboznámila alebo nie.

 

 • Každá zo zmluvných strán sa týmto výslovne zaväzuje, že neprevedie nijaké práva a povinnosti (záväzky) vyplývajúce z tejto zmluvy, resp. jej časti na iný subjekt bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany. V prípade porušenia tejto povinnosti jednou zo zmluvných strán bude zmluva o prevode (postúpení) zmluvných záväzkov neplatná a zároveň druhá zmluvná strana bude oprávnená od tejto zmluvy odstúpiť a to s účinnosťou odstúpenia ku dňu, keď bolo písomné oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy doručené druhej zmluvnej strane.

 

 • Akékoľvek dohody, zmeny, alebo doplnenia k tejto zmluve sú pre zmluvné strany záväzné len vtedy, keď sú obojstranne podpísané a nadobudnú účinnosť. Návrhy dodatkov k tejto zmluve môže predkladať ktorákoľvek zo zmluvných strán.

 

 • V prípade zmeny obchodného mena, atestov, čísla účtu alebo iných údajov alebo skutočností, potrebných pre riadne plnenie tejto zmluvy, každá zo zmluvných strán oznámi túto skutočnosť bezodkladne druhej strane.

 

 • Jednotlivé ustanovenia tejto zmluvy sú oddeliteľné v tom zmysle, že neplatnosť niektorého z nich nespôsobuje neplatnosť tejto zmluvy ako celku. Pokiaľ by sa v dôsledku zmeny právnej úpravy niektoré ustanovenie tejto zmluvy dostalo do rozporu so slovenským právnym poriadkom (ďalej len „kolízne ustanovenie“) a predmetný rozpor by spôsoboval neplatnosť tejto zmluvy ako takej, bude táto zmluva posudzovaná, akoby kolízne ustanovenie nikdy neobsahovala a vzťah zmluvných strán sa bude v tejto záležitosti spravovať všeobecne záväznými právnymi predpismi, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú na znení nového ustanovenia, ktoré by nahradilo kolízne ustanovenie.

 

 • Akékoľvek ustanovenie tejto zmluvy, ktoré je neplatné, nezákonné alebo nevynútiteľné podľa platného práva, bude neúčinné len v rozsahu, v akom túto neplatnosť, nezákonnosť alebo nedostatok či stratu vynútiteľnosti postihuje právo, bez akéhokoľvek vplyvu na zostávajúce ustanovenia zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú nahradiť takéto ustanovenie novým ustanovením, ktoré bude platné a účinné a bude čo najlepšie zodpovedať jeho pôvodne zamýšľanému účelu.

 

 • Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je :

     Príloha č.1 - Ponuka zhotoviteľa predložená vo verejnom obstarávaní (výkaz výmer)

 

 • Prílohami tejto zmluvy sú:

Príloha č. 2 - Harmonogram prác

Príloha č. 3 - Projektová dokumentácia

Príloha č. 4 - Súťažné podklady

Príloha č. 5 - Zoznam subdodávateľov/čestné prehlásenie o nevyužití subdodávateľov

Príloha č. 6 - Dôkaz o existencii poistenia

 

 • Táto zmluva sa vyhotovuje v 4 (štyroch) rovnopisoch v slovenskom jazyku, po dvoch jej vyhotoveniach pre každú zo zmluvných strán.

 

 • Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s ust. § 47/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

 

 • Zmluvné strany prehlasujú, že budú spolupracovať tak, aby bol predmet zmluvy splnený v najlepšej možnej miere. Za týmto účelom sa budú zmluvné strany bez omeškania vzájomne informovať o všetkých okolnostiach, ktoré by bránili riadnemu plneniu predmetu zmluvy.

 

 

 

 

 

 

 

 • Zmluvné strany prehlasujú, že túto zmluvu uzavreli slobodne a vážne, neuzavreli ju v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, pozorne si ju prečítali, porozumeli jej obsahu a nemajú proti jej forme a obsahu žiadne námietky, čo potvrdzujú vlastnoručným podpismi.

 

 

 

 

V..........................., dňa....................                                               V Lučenci, dňa......................................

 

  

Za Zhotoviteľa:                                                                                   Za Objednávateľa:

  

 

-------------------------------------------------------                                 -------------------------------------------------------

                                                                                                                      PhDr., Mgr. Daša Filčíková

                                                                                                                                riaditeľka

 

 

 

 

.....