Copyright © Novohradská knižnica 2015Martin Kiapeš

Načítavanie... 

TD. pril. miestnosti - výkres

 

 

 

 

 

 

Návrh zmluvy o dielo

Zmluva o dielo č.     /2020

podľa § 536, § 566 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

číslo objednávateľa:                                                                          číslo zhotoviteľa:

00       /2020                                                                                                          /2020

 

 

na vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavbu s názvom:

„Novohradská knižnica, Lučenec  - aktualizácia PD pre rekonštrukciu priestorov tvorivej dielne a priľahlých priestorov budovy Ulica J. Kármana 2/2 -  zmena PD – etapa 2 a 3“

 

 ( ďalej iba „Zmluva“ )

uzatvorená medzi týmito zmluvnými stranami: uzatvorená medzi týmito zmluvnými stranami:

 

Objednávateľ:           Novohradská knižnica

Sídlo:                           Ulica J. Kármana 2/2, 984 01 Lučenec

Právna forma:             príspevková organizácia

Štatutárny orgán:       PhDr., Mgr. Daša Filčíková, riaditeľka

Osoba oprávnená jednať

v zmluvných veciach: PhDr., Mgr. Daša Filčlíková, riaditeľka

Osoby oprávnené jednať

     v realizačných veciach: PhDr., Mgr. Daša Filčíková, riaditeľka

IČO:                                 35987146

DIČ:                                 2021449452

IČ DPH:

Bankové spojenie:      Štátna pokladnica

Číslo účtu:                    SK50 8180 0000 0070 0039 5964

Telefón/fax:                 047/4513238

E mail:                           Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

(ďalej len „objednávateľ“ na strane jednej)

za účasti zriaďovateľa

Objednávateľa:              Banskobystrický samosprávny kraj

Sídlo:                               Námestie SNP č. 23, 974 00 Banská Bystrica

Štatutárny orgán:         Ing. Ján Lunter, predseda Banskobystrického samosprávneho kraja

Právna forma:               samostatný územný samosprávny a správny celkov SR zriadený zákonom NR

                                         SR č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov v znení

                                         neskorších predpisov

IČO:                                 37828100

DIČ:                                 2021627333

Bankové spojenie:       Štátna pokladnica

Číslo účtu:                     SK92 8180 0000 0070 0038 9679

Osoba oprávnená jedna

V zmluvných veciach:  Ing. Muránsky, riaditeľ odboru regionálneho rozvoja, dopravy a investícií

Osoby oprávnené jednať

V realizačných veciach:  Ing. Peter Mišura, referent pre výstavbu

Telefón:                            048/4325526

Email:                               Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

(ďalej Objednávateľ, zriaďovateľ Objednávateľa samostatne aj spolu iba „objednávateľ“ na strane jednej)

 

Zhotoviteľ:

Sídlo:

Právna forma:

Štatutárny orgán:

Osoba oprávnená jednať

V zmluvných veciach:

Osoby oprávnené jednať

V realizačných veciach:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

Telefón/fax:

Email:

(Ďalej iba „zhotoviteľ“ v príslušnom gramatickom tvare a spolu s objednávateľom ďalej iba „zmluvné strany“ v príslušnom gramatickom tvare)

 

Úvodné ustanovenia

 1. Táto zmluva sa uzatvára postupom realizovaným v súlade s § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na zrealizovanie zákazky na „Novohradská knižnica, Lučenec – aktualizácia PD pre rekonštrukciu priestorov tvorivej dielne a priľahlých priestorov budovy Ulica J. Kármana 2/2 – zmena PD – etapa 2 a 3“. Objednávateľ na základe uplatnenia stanovených kritérií na vyhodnotenie ponúk, prijal zhotoviteľom predloženú ponuku (ďalej len „ponuka“) a vyhodnotil ju ako najvýhodnejšiu. Cenová ponuka tvorí neoddeliteľnú Prílohu č. 1 tejto Zmluvy.
 2. Zriaďovateľ Objednávateľa je výlučným vlastníkom Stavby a Objednávateľ je správcom Stavby.
 3. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je podnikateľom alebo obchodnou spoločnosťou s právnou subjektivitou, ktorej predmetom podnikania je činnosť v rozsahu požadovanom v predmetnom verejnom obstarávaní, teda spĺňa podmienku odbornej spôsobilosti po materiálnej, technickej, technologickej i personálnej stránke, na vykonanie Diela v zmysle na predmet Zmluvy sa vzťahujúcich platných všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem Slovenskej republiky a Európskej únie, pozná podmienky zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov a je orpávnený túto Zmluvu uzavrieť a naplniť účel Zmluvy.
 4. Zhotoviteľ berie na vedomie, že v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nakoľko nie je subjektom verejnej správy a zároveň, na základe tejto Zmluvy prijíma alebo bude prijímať finančné prostriedky uvedené v § 2 ods. 1 písm. a/ bod 1. tohto zákona, preto, ak spĺňa podmienky na zápis do registra partnerov verejného sektora ako účastník Zmluvy podľa § 2 ods. 1 písm. d/ tohto zákona a k času podpisu Zmluvy nezabezpečil svoj zápis do registra podľa tohto zákona, Objednávateľ ako účastník Zmluvy, ktorý poskytuje finančné prostriedky podľa § 2 ods. 1 písm. a/ prvého bodu tohto zákona nie je v omeškaní, ak z tohto dôvodu neplní, čo mu ukladá táto Zmluva, pričom Objednávateľ má tiež právo odstúpiť od tejto Zmluvy bez nároku Zhotoviteľa na plnenie titulom ceny Diela.
 5. Zhotoviteľ je povinný pri plnení predmetu Zmluvy dodržiavať všetky platné všeobecne záväzné právne predpisy, podzákonné predpisy a technické normy Slovenskej republiky a Európskej únie vzťahujúce sa na verejné obstarávanie a na vykonanie Diela, a to najmä, nie však výlučne, predpisy a normy v platnom znení vymenované v Zmluve.
 6. Zhotoviteľ berie na vedomie, že pri realizácii Diela prostredníctvom subdodávateľov ( ďalej aj iba „subdodávka“ ) zodpovedá zhotoviteľ tak, ako keby Dielo, resp. jeho časť realizoval sám. Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi akékoľvek zmeny týkajúce sa subdodávok.
 7. Zhotoviteľ vyhlasuje, že pred uzavretím Zmluvy dostatočne zvážil a s vynaložením odbornej starostlivosti a všetkého úsilia posúdil do úvahy prichádzajúce riziká spojené s realizáciou Diela, v Ponuke vzal do úvahy komplexný rozsah materiálov, prác, služieb, správnych poplatkov, iných výdavkov potrebných na dokončenie Diela ako celku a všetkých do úvahy prichádzajúcich nákladov na takéto materiály, práce a služby a tieto zahrnul do ceny Diela.

I.

Predmet zmluvy

 

 1. Zhotoviteľ sa zaväzuje v dohodnutom čase, mieste a podľa ostatných podmienok Zmluvy, najmä v rozsahu a obsahu špecifikovanom v Prílohe č. 1 k Zmluve, na svoje náklady, na svoje nebezpečenstvo a podľa pokynov objednávateľa vykonať a objednávateľovi odovzdať Dielo vymedzené v  článku II. Zmluvy.
 2. Objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas vykonané Dielo prevziať spôsobom dohodnutým v Zmluve a zaplatiť zaň Cenu dohodnutú v článku IV. Zmluvy.

II.

DIELO

členenie a rozsah Diela, Všeobecné požiadavky na Dielo

 1. Dielom sa na účely Zmluvy rozumie zmluvné činnosti a vypracovanie:

 

a/ Dokumentácie  na realizáciu stavby (DRS) v členení etapa 2 a etapa 3 samostatne:

Rozsah a obsah dokumentácie, ktorú je zhotoviteľ povinný dodať objednávateľovi:

 • dokumentácia na realizáciu stavby (ďalej len „DRS“) v rozsahu  prílohy č.3 Sadzobníka UNIKA 2018.

Počet vyhotovení DRS:          

6 ks/paré vyhotovení v písomnej a grafickej forme,

1 ks CD vo formáte PDF

1 ks CD vo formáte DGN/DXF/DWG, Microsoft Word, Microsoft Excel

vrátane                                              

3 ks rozpočet v paré č. 1-3 v tlačenej  podobe aj na CD v programe Micosoft Excel

3 ks výkaz výmer v paré č. 4 – 6 v tlačenej  podobe aj na CD v programe Micosoft Excel

 

Súčasťou projektovej dokumentácie bude výkaz výmer a rozpočet v členení na jednotlivé stavebné objekty a jednotlivé profesie samostatne. Rozpočet musí byť spracovaný podľa objektovej skladby, pričom jednotlivé profesie nebudú oceňované v súboroch, ale budú oceňované položkovite. Každá položka musí obsahovať poradové číslo, kód, popis, množstvo, mernú jednotku, jednotkovú cenu, náklady spolu.

 

 1. Objednávateľ a stavebník sú povinní poskytnúť zhotoviteľovi nevyhnutné spolupôsobenie, spočívajúce najmä v odovzdaní doplňujúcich údajov, upresnení, podkladov, vyjadrení a stanovísk, ktoré sa nachádzajú u objednávateľa a ktorých potreba odovzdania vznikne v priebehu plnenie Zmluvy, pričom zhotoviteľ je povinný zhotoviť Dielo podľa STN a STN EN  platných  v čase  zhotovenia Diela, aby zodpovedalo požiadavkám zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 453/2000 Z. Z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenie stavebného zákona, zákona NR SR ć. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a iných právnych predpisov platných v čase zhotovenia Diela.
 2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že Dokumentácia bude vypracovaná a potvrdená autorizovaným

stavebným inžinierom v zmysle zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a stavebných inžinieroch.

 1. Zhotoviteľ je povinný pri vypracovaní Diela postupovať v zmysle § 42 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (neuvádzať v dokumentácii ani výkaze výmer konkrétne názvy stavebných výrobkov ).
 2. Zhotoviteľ je povinný pri vypracovaní Diela postupovať v zmysle § 42 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (neuvádzať v dokumentácii ani výkaze výmer konkrétne názvy stavebných výrobkov ).

III.

MIESTO, ČAS a SPÔSOB PLNENIA,

ODOVZDÁVACIE A PREBERACIE KONANIE

 

 1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že riadne zhotovené ( vykonané ) Dielo v rozsahu podľa článku II.

 Ods. 1 písm. a/ Zmluvy odovzdá objednávateľovi v sídle objednávateľa najneskôr:

 

    do 31.10.2020 – 2.etapa

    do 15.12.2020  - 3. etapa

 

 1. Zhotoviteľ je povinný odovzdať Dokumentáciu v tlačenej forme, elektronickej forme needitovateľnej (.pdf), elektronickej forme editovateľnej (.doc, .dwg, .dgn, .doc, .xls), podľa článku II. ods 1 Zmluvy. Dokumentácia v elektronickej forme musí zodpovedať identickému členeniu ako dokumentácia v tlačenej forme.
 2. Zhotovením ( Vykonaním ) Diela sa na účely Zmluvy rozumie včasné, bezchybné, vecne správne a úplné dokončenie Diela ( každej jeho jednotlivej časti členenej v zmysle čl. II. ods. 1 Zmluvy) podľa podmienok dohodnutých v Zmluve a jeho odovzdanie a protokolárne prevzatie objednávateľom.
 3. Zhotoviteľ je povinný predložiť výstupy Diela (dokumentáciu a zmluvnú činnosť) na záverečné kontroly a schválenie objednávateľovi najneskôr do 3 kalendárnych dní  pred  časom odovzdania Diela dohodnutým v článku III. ods. 1 Zmluvy. Po vykonaní kontroly Diela pripraví zhotoviteľ  Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela. Povinnými obsahovými náležitosťami Protokolu sú:
 • údaje o zhotoviteľovi a objednávateľovi
 • názov zákazky, číslo Zmluvy
 • popis dokumentácie a zmluvnej činnosti (konkrétneho Diela, ktoré je predmetom Protokolu)
 • forma a počet vyhotovení dokumentácie
 • cena za príslušné Dielo
 • prehlásenie objednávateľa, či príslušné Dielo preberá alebo nepreberá
 • zoznam chýb a nedorobkov

 

 

 1. Pokiaľ bude dokumentácia vykazovať drobné chyby alebo nedorobky, ktoré nebránia jej riadnemu užívaniu, objednávateľ má právo rozhodnúť, či Dielo ( príslušnú časť Diela )  prevezme s drobnými chybami alebo nedorobkami alebo ho neprevezme. Ak Dielo prevezme v Protokole určí lehotu na odstránenie drobných chýb alebo nedorobkov. O tom, či má dokumentácia chyby alebo nedorobky a aký majú vplyv na dokumentáciu a jej užívanie, rozhoduje objednávateľ.
 2. Riadnym odovzdaním Diela tzn. okamihom podpisu oprávnenej osoby konajúcej za objednávateľa na protokole o odovzdaní a prevzatí Diela, prechádza na objednávateľa jednak vlastnícke právo k Dielu a jednak nebezpečenstvo vzniku škody na Diele. Za poškodenie, stratu alebo zničenie Diela alebo jeho časti zodpovedá zhotoviteľ až do času riadneho odovzdania Diela objednávateľovi.
 3. Momentom prevzatia Diela Objednávateľom zhotoviteľ bezodplatne prevádza na Objednávateľa všetky práva viažuce sa k Dielu resp. poskytuje Objednávateľovi trvalú, výhradnú a neobmedzenú, bez osobitného súhlasu Zhotoviteľa prevoditeľnú licenciu (súhlas) na používanie Diela tak, že Objednávateľ je výlučne a neobmedzene oprávnený Dielo nerušene a neobmedzene aplikovať, užívať, požívať, šíriť, rozmnožovať, prepracovať, spracovať, adaptovať, ďalej vyvíjať, nakladať alebo disponovať s ním bez osobitného súhlasu Zhotoviteľa na účel vyplývajúci zo Zmluvy, prípadne v rovnakom rozsahu práva previesť či poskytnúť čiastočne alebo v celosti tretej strane a to aj vtedy, ak táto Zmluva zanikne alebo sa zruší pred úplným vykonaním Diela zhotoviteľom.
 4. Zmluvné strany sa dohodli, že pre prípad porušenia čo i len jednej z týchto povinností zhotoviteľa:
  • vykonať Dielo ( každú príslušnú časť Diela ) riadne ( bez vád a nedorobkov ) alebo
  • riadne a včas odstrániť vady a nedorobky na Diele ( na príslušnej časti Diela ), ktoré sú uvedené v Protokole o odovzdaní a prevzatí Diela ( príslušnej časti Diela ) a to za omeškanie s odstránením každej jednotlivej vady alebo nedorobku zvlášť, alebo
  • včas odstrániť vady uplatnené objednávateľom v záručnej dobe a  to za omeškanie s odstránením každej reklamovanej vady zvlášť

 je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z ceny Diela bez DPH uvedenej v ods. 1 článku IV. Zmluvy za každý začatý deň omeškania a za každé jednotlivé porušenie povinnosti zvlášť, splatnú v lehote do 3 pracovných dní odo dňa doručenia výzvy objednávateľa na zaplatenie zmluvnej pokuty spolu s faktúrou, na účet objednávateľa.

 1. Zmluvné strany považujú výšku dohodnutých zmluvných pokút uvedených v ods. 8 tohto článku Zmluvy za primeranú vzhľadom na charakter a povahu zmluvnými pokutami zabezpečovaných povinností zhotoviteľa vyplývajúcich z tejto Zmluvy a cenu Diela.
 2. Uplatnením alebo zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo objednávateľa na odstúpenie od zmluvy, zákonný úrok z omeškania a na náhradu vzniknutej škody. Zaplatenie zmluvnej pokuty zhotoviteľom nezbavuje zhotoviteľa splnenia povinnosti, ktorú povinnosť zmluvná pokuta zabezpečuje.

IV.

Cena a platobné podmienky

 1. Cena za vykonanie a odovzdanie Diela je dohodnutá na základe Špecifikácie ceny z ponuky zhotoviteľa vo verejnom obstarávaní zo dňa  , ktorá tvorí Prílohu č. 1 k Zmluve ( ďalej iba „cena Diela“ ). Cena Diela sa považuje za cenu maximálnu a platnú počas celej doby trvania Zmluvy. Cena Diela je stanovená podľa zákona NR SR č.18/1996  Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, Vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov za celé Dielo vrátane nákladov na vyhotovenie Diela v tlačenej i elektronickej podobe, vrátane ceny za práce zhotoviteľa, ktoré budú spočívať v nepodstatnej zmene Diela na základe pokynov príslušného stavebného úradu v stavebnom alebo kolaudačnom konaní alebo za práce na Diele vyvolané nekvalitnou, neúplnou alebo chybnou činnosťou zhotoviteľa.

 

Celková cena Diela predstavuje sumu spolu 2 a 3. etapa:

                                 Cena bez DPH                                                                 

                               DPH 20 %                                                                          Eur

                               Cena s DPH                                                                       Eur                

                                     

                                      (slovom:                         Eur,         /100 ) s DPH.

 

Podkladom pre úhradu ceny Diela bude:

Faktúra č.1 za výkony podľa čl. II. ods.1 písm. a) : etapa 2

 

Faktúra č.2 za výkony podľa čl. II. ods.1 písm. a) : etapa 3

Zhotoviteľovi bude uhradená cena iba v rozsahu za skutočne vykonané práce a odovzdané Dielo (skutočne vyhotovenú dokumentáciu, zmluvnú činnosť ) za jednotkovú cenu v zmysle Prílohy č. 1 k Zmluve.

 1. Preddavky sa neposkytujú vôbec.
 2. K zmene dohodnutej ceny môže dôjsť iba výnimočne, z dôvodov hodných osobitného zreteľa a nepredvídateľných v čase uzavretia Zmluvy, výlučne so súhlasom objednávateľa, formou písomného dodatku k Zmluve a len za podmienky, že uzatvorenie takéhoto dodatku nebude v rozpore so  zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 3. Splatnosť jednotlivých faktúr je 30 dní od dňa doporučeného doručenia faktúry do podateľne objednávateľa.
 4. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a jej nevyhnutnou prílohou je objednávateľom podpísaný Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela. V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, alebo ak prílohu faktúry nebude tvoriť Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela, objednávateľ je oprávnený vrátiť faktúru zhotoviteľovi na doplnenie v lehote do 10 /desať/ pracovných dní. Vrátením faktúry sa preruší splatnosť faktúry a nová 30-dňová lehota splatnosti začína plynúť od  doručenia novej faktúry. Zhotoviteľ je povinný svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom a v súlade s cenou z ponuky zhotoviteľa z verejného obstarávania.
 5. Faktúra sa považuje za zaplatenú dňom pripísania úhrady na účet zhotoviteľa.
 6. Zhotoviteľ je v prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry, oprávnený účtovať objednávateľovi úroky z omeškania vo výške uvedenej v § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka.
 7. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa odovzdať Dielo ( aj len jeho časť ) včas má objednávateľ právo na zmluvnú pokutu dohodnutú vo výške 0,5% z ceny Diela bez DPH uvedenej v ods. 1 tohto článku Zmluvy za každý aj začatý deň omeškania, v lehote do 10 pracovných dní odo dňa doručenia výzvy objednávateľa na zaplatenie zmluvnej pokuty spolu s faktúrou, na účet objednávateľa.
 8. Zmluvné strany prehlasujú, že považujú dohodnutú výšku zmluvnej pokuty za primeranú vzhľadom na charakter a povahu zmluvnou pokutou zabezpečovanej povinnosti zhotoviteľa a cenu Diela.
 9. Uplatnením alebo zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo objednávateľa na odstúpenie od zmluvy, úrok z omeškania a na náhradu vzniknutej škody. Zaplatenie zmluvnej pokuty zhotoviteľom nezbavuje zhotoviteľa povinnosti odovzdať Dielo alebo jeho časť.

 

Čl. V.

Podklady, údaje a spolupôsobenie objednávateľa

 

 1. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas spracúvania predmetu zmluvy poskytne zhotoviteľovi na jeho písomnú žiadosť v nevyhnutnom rozsahu potrebné spolupôsobenie, spočívajúce v odovzdaní najmä podkladov, vyjadrení, stanovísk, ktorých potreba odovzdania vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy.
 2. Zhotoviteľ je povinný pri zhotovovaní Diela postupovať s odbornou starostlivosťou, spolupracovať s objednávateľom, s dotknutými orgánmi štátnej správy a orgánmi samosprávy, s ostatnými dotknutými subjektmi, ktoré ustanoví príslušný stavebný úrad alebo právne predpisy a ich požiadavky resp. pripomienky zapracovať do Diela.
 3. V priebehu vykonávania Diela sa podľa požiadaviek objednávateľa alebo zhotoviteľa uskutoční pracovné rokovanie medzi zhotoviteľom, objednávateľom a vlastníkom stavby BBSK, na ktorom sa prejednajú návrhy jednotlivých technických riešení. Z pracovného rokovania zhotoviteľ vyhotoví zápis, ktorého rovnopis obdrží každá zmluvná strana. Zhotoviteľ je povinný počas pracovných rokovaní informovať objednávateľa a BBSK o stave rozpracovanosti Diela.

 

VI.

Zodpovednosť zhotoviteľa

 Zhotoviteľ je povinný postupovať pri zhotovovaní Diela a jeho jednotlivých častí s odbornou starostlivosťou, za striktného dodržiavania všetkých pre realizáciu Diela do úvahy prichádzajúcich všeobecne záväzných právnych predpisov SR a EÚ, iných podzákonných predpisov, normatívnych správnych aktov, individuálnych správnych aktov, technických noriem záväzných v SR, podmienok dohodnutých v Zmluve a Prílohe č. 1 k Zmluve, požiadaviek a pokynov objednávateľa.

 1. Zhotovitel’ zodpovedá za to, že Dielo (každá jeho časť) je zhotovené v najvyššej kvalite podľa požiadaviek ods. 1 čl. VI. Zmluvy a že počas plynutia záručnej doby bude mať okrem súladu s požiadavkami ods. 1 čl. VI. Zmluvy aj vlastnosti podľa ods. 5 článku VI. Zmluvy.
 2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má Dielo alebo ktorákoľvek jeho časť v čase jeho riadneho odovzdania a prevzatia objednávateľom a za vady, ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe.
 3. Záručná doba začína plynúť odo dňa riadneho odovzdania a prevzatia Diela objednávateľom (dňom podpisu oprávneného zástupcu objednávateľa na protokole o odovzdaní a prevzatí časti Diela) a neuplynie skôr ako deň nasledujúci po dni, v ktorom bude podpísaný protokol o odovzdaní a prevzatí zrealizovanej Stavby.
 4. Záruka v rámci plynutia záručnej doby sa vzťahuje na všetky vlastnosti Diela, najmä na jeho vecnú a obsahovú úplnosť a správnosť, zákonnosť priebehu a procesu jeho zhotovovania, technickú a odbornú bezchybnosť.
 5. Zhotoviteľ zodpovedá za škodu na dokumentácii (Diele) spôsobenú vlastným konaním počas svojich pracovných postupov, ako aj za škodu spôsobenú tými, ktorých použil na realizáciu Diela a  za škody s tým súvisiace. Pokiaľ zhotoviteľ použije na vykonanie Diela alebo jeho časti tretie osoby, v plnej miere zodpovedá za ich činnosť, akoby túto vykonával sám.
 6. Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za komplexnosť výkazu výmer ktorý predložil, že výkaz výmer predstavuje skutočný rozsah požadovaných prác objednávateľom a je v plnom rozsahu v súlade s ostatnou predloženou dokumentáciou a to výkresovou časťou, technickou správou a inými časťami projektovej dokumentácie.
 7. Dielo má vady, ak Dielo alebo jeho ktorákoľvek časť, nezodpovedá rozsahu alebo kvalite vymedzenej v tejto Zmluve, právnym predpisom alebo technickým požiadavkám, technickým normám alebo je zhotovené postupom zhotoviteľa, ktorý nezodpovedá požiadavkám kladeným na Dielo alebo jeho časť.
 8. Objednávateľ je oprávnený neprevziať Dielo alebo jeho časť, ktoré nie je vykonané riadne a

       odovzdané včas podľa podmienok určených v Zmluve. V takom prípade objednávateľ nie je

       v omeškaní s povinnosťou prevziať Dielo.

 1. Ak počas plynutia záručnej doby na základe požiadavky, podnetu stavebného úradu alebo

akéhokoľvek iného orgánu verejnej správy, štátnej správy alebo verejnej moci alebo i bez akéhoto podnetu - vyjde najavo vada Diela alebo jeho časti, najmä, nie však výlučne nekvalita, neúplnosť alebo vecná nesprávnosť Diela, nesúlad s akoukoľvek normou alebo predpisom, prípadne budú zistené iné vady Diela ako napr.: nezrovnalosti v stavebnej časti, nesúlad s výkazom výmer, chýbajúce časti projektovej dokumentácie, na základe zistení ktorých bude potrebné Dielo alebo jeho časť doplniť alebo prepracovať, zmluvné strany sa dohodli, že ide o vadu Diela s tým, že zhotoviteľ je povinný Dielo alebo jeho časť bezodplatne doplniť alebo prepracovať v lehote najneskôr do 10 kalendárnych dní odo dňa doručenia výzvy objednávateľa na doplnenie alebo prepracovanie Diela alebo jeho časti.

 1. Oznámenie vád a nedorobkov v záručnej dobe súvisiacich s  technickým riešením projektovej

       dokumentácie, chyby vo výkresovej a textovej časti, prípadne  nezhody projektovej

       dokumentácie s  podmienkami stanovenými dotknutými  orgánmi a organizáciami  ( Výzva

       objednávateľa ) musí byť podaná písomne bez zbytočného odkladu potom, čo vady a nedorobky

       objednávateľ zistil, najneskôr v lehote 3 pracovných dní odo dňa zistenia vád a nedorobkov.

 1. Zmluvné strany sa dohodli, že ak zhotoviteľ nedoplní alebo neprepracuje Dielo alebo jeho časť (

      neodstráni vady a nedorobky ) vôbec, zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi jednorazovú zmluvnú

      pokutu vo výške 10 % z ceny Diela bez DPH uvedenej v ods. 1 článku IV. Zmluvy, splatnú v lehote

      do 10 pracovných dní odo dňa doručenia výzvy objednávateľa na zaplatenie zmluvnej pokuty

      spolu s faktúrou.

 1. Zmluvné strany prehlasujú, že považujú dohodnutú výšku zmluvnej pokuty za primeranú

       vzhľadom na charakter a povahu zmluvnou pokutou zabezpečovanej povinnosti zhotoviteľa

       a cenu Diela.

 1. Zhotovitel’ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od

       objednávateľa a:

a/ ak zhotovitel’ ani pri vynaložení všetkej odbornej starostlivosti a úsilia nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo

b/ ak na ich nevhodnosť preukázateľne písomne upozornil objednávateľa a objednávateľ na ich použití napriek tomu trval.

 1. Ostatné nároky zo zodpovednosti zhotoviteľa za akosť, množstvo a kvalitu Diela sa uplatnia v

       zmysle platných ustanovení o náhrade škody podľa Obchodného zákonníka, ak nie je dohodnuté

       inak. 

16.Uplatnením nárokov z vád Diela nie sú dotknuté nároky objednávateľa na náhradu škody alebo   

      na odstúpenie od Zmluvy.

 

VII.

Ostatné zmluvné dojednania

 1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že pristúpia na zmenu záväz­ku v prípadoch, kedy sa po uzavretí zmluvy zmenia východiskové podklady, rozhodujúce pre uzatvorenie zmluvy, alebo vzniknú nové požiadavky objednávateľa. K tejto zmene dôjde len na základe predchádzajúceho písomného dodatku k zmluve, pokiaľ jeho uzatvorenie nebude v rozpore so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 2. Všetky oznámenia, výzvy a iná korešpondencia podľa tejto zmluvy budú medzi zmluvnými stranami doručené v písomnej forme osobne, mailom alebo listami doručenými doporučenou zásielkou na adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy. Odosielateľ akejkoľvek písomnej správy môže požadovať písomné potvrdenie príjemcu.

 

VIII.

Odstúpenie od zmluvy

 1. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy okrem práv na náhradu spôsobenej škody a ušlého zisku, práv na dovtedy uplatnené resp. zákonné sankcie, práv a povinností vyplývajúcich z ustanovení tejto zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov o poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady za časť diela, ktorá bola do odstúpenia zrealizovaná, a iných práv a povinností, ktoré podľa dohody strán alebo podľa ich povahy majú trvať aj po zániku zmluvy odstúpením.
 2. Zmluvné strany sú oprávnené odstúpiť od tejto zmluvy z dôvodov a spôsobom uvedeným v zákone.
 3. Za podstatné porušenie zmluvy (zmluvnej povinnosti) na strane zhotoviteľa sa považuje najmä:     
 4. a) ak zhotoviteľ neodovzdá objednávateľovi Dielo včas a omeškanie zhotoviteľa trvá viac ako 1    

        10 dní, b) ak zhotoviteľ včas neodstráni objednávateľom oznámenú vadu,
        c) ak objednávateľom oznámená vada je neodstrániteľná, d) zhotoviteľ zhotovuje     

        dokumentáciu v rozpore s podkladmi, ktoré podľa Zmluvy poskytol objednávateľ alebo   

        v rozpore s pokynom objednávateľa a napriek písomnej výzve objednávateľa nedôjde

        k náprave. Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy ako pri podstatnom porušení zmluvy aj v

        prípade, ak zhotoviteľ v dôsledku svojej platobnej neschopnosti zastaví svoje platby svojim

        subdodávateľom, alebo je v konkurznom konaní, alebo je v likvidácii, alebo je zrejmé, že

        zhotoviteľ nebude schopný zrealizovať dielo včas a riadne.

 1. Za podstatné porušenie zmluvy (zmluvnej povinnosti) na strane objednávateľa sa považuje

       omeškanie objednávateľa s úhradou faktúry riadne vystavenej a doručenej objednávateľovi o        

       viac ako 15 dní.

 1. Pri podstatnom porušení zmluvy môžu zmluvné strany odstúpiť od zmluvy do 15 dní odo dňa,

       kedy sa o porušení zmluvy dozvedeli. Inak môžu odstúpiť od zmluvy z toho istého dôvodu iba     

       ako pri nepodstatnom porušení zmluvy.

 1. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak objednávateľ odstúpi od tejto zmluvy z dôvodov

       podľa ods. 3 tohto článku ešte pred odovzdaním Diela, nemá zhotoviteľ nárok na poskytnutie

        plnenia ani sčasti a ani na úhradu nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s už vykonanou časťou

        Diela.

 1. V prípade odstúpenia od zmluvy z dôvodu porušenia povinnosti zhotoviteľa má objednávateľ

      nárok na náhradu škody spôsobenú najmä omeškaním realizácie diela oproti termínu ukončenia

       realizácie diela uvedeného v tejto zmluve.

 1. Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká, a to v momente keď prejav vôle oprávnenej zmluvnej strany odstúpiť od zmluvy je doručený druhej zmluvnej strane; po tejto dobe nemožno účinky odstúpenia od zmluvy odvolať alebo meniť bez súhlasu druhej strany.

 

IX.

Využitie subdodávateľov

 

 1. Zhotoviteľ predkladá v Prílohe č. 2 tejto Zmluvy zoznam všetkých svojich subdodávateľov s uvedením  jeho identifikačných údajov, predmetu subdodávky a údajov o osobe oprávnenej konať za každého subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Zhotoviteľ ku každému subdodávateľovi zároveň predkladá dôkaz o oprávnení na príslušné plnenie predmetu zákazky podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO a dôkaz o zápise do registra partnerov verejného sektora, ak zákon pre takéhoto subdodávateľa tento zápis vyžaduje. Až do splnenia všetkých záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy je zhotoviteľ povinný oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi.
 2. Zhotoviteľ je oprávnený kedykoľvek počas trvania tejto Zmluvy vymeniť ktoréhokoľvek subdodávateľa, a to za predpokladu, že nový subdodávateľ disponuje oprávnením na príslušné plnenie zmluvy podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO, ako aj spĺňa povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora, ak zákon pre takéhoto subdodávateľa tento zápis vyžaduje. Najneskôr 7 dní pred prijatím subdodávky od nového subdodávateľa, alebo od uzavretia zmluvné vzťahu s novým subdodávateľom (podľa toho ktorá udalosť nastane skôr), je zhotoviteľ povinný oznámiť objednávateľovi (identifikačné) údaje o novom subdodávateľovi a o osobe oprávnenej konať za nového subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia a zároveň predložiť zhotoviteľovi doklad preukazujúci, že nový subdodávateľ spĺňa podmienku účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO pre daný predmet subdodávky. Až do splnenia všetkých záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy je zhotoviteľ povinný oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o novom subdodávateľovi.
 3. Povinnosti uvedené v bodoch 1 a 2 tohto článku Zmluvy nie je zhotoviteľ povinný plniť v prípade subdodávateľov, ktorí mu dodávajú tovary.
 4. Zmluvné strany sa dohodli za účelom zabezpečenia všetkých povinností zhotoviteľa podľa tohto článku Zmluvy na zmluvnej pokute tak, že v prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností týkajúcej sa subdodávateľov alebo ich zmeny zo strany zhotoviteľa má objednávateľ okrem práva odstúpiť od Zmluvy aj nárok na zmluvnú pokutu vo výške 5% z ceny Diela bez DPH, za každé porušenie ktorejkoľvek z vyššie uvedených povinností tohto článku Zmluvy zhotoviteľom , a to aj opakovane.
 5. Zmluvné strany prehlasujú, že považujú dohodnutú výšku zmluvnej pokuty za primeranú vzhľadom na charakter a povahu zmluvnou pokutou zabezpečovaných povinností zhotoviteľa a cenu Diela.
 6. Uplatnením alebo zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo objednávateľa na

       odstúpenie od zmluvy, úrok z omeškania a na náhradu vzniknutej škody. Zaplatenie zmluvnej

       pokuty zhotoviteľom nezbavuje zhotoviteľa povinností podľa tohto článku Zmluvy.

 

X

Záverečné ustanovenia

 

 1. Zoznam kľúčových osôb zodpovedných za realizáciu predmetu Zmluvy:
  • Projektant/architekt pre časť konštrukcií pozemných stavieb: ..................
  • Projektant/statik pre časť statika: ...............................
  • Projektant pre časť elektroinštalácie, silnoprúd, slaboprúd: ..................................
  • Projektant pre
  • Projektant pre
 2. Pri riešení otázok výslovne neupravených touto Zmluvou sa zmluvné strany budú riadiť príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a ustanoveniami ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky.
 3. Túto zmluvu možno meniť a dopĺňať len očíslovanými písomnými dodatkami podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
 4. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že počas zhotovovania dokumentácie budú dostupné pre objednávateľa na jeho požiadanie všetky dokumenty a podklady potrebné na zhotovenie Diela, ako aj samotné už zhotovené časti dokumentácie. Zhotoviteľ umožní splnomocneným zástupcom objednávateľa vo veciach technických nahliadnuť do týchto dokumentov a už zhotovených častí dokumentácie a vyhotoviť si z nich kópie a odpisy.
 5. Táto zmluva má 12 strán a je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, pre objednávateľa v dvoch

       vyhotoveniach (rovnopisoch), pre zhotoviteľa v dvoch vyhotoveniach (rovnopisoch.

Zmluvu je možné zrušiť písomnou dohodou zmluvných strán alebo odstúpením od zmluvy.

 1. Zmluvné strany prehlasujú, že budú spolupracovať tak, aby bol predmet zmluvy splnený v najlepšej možnej miere. Za týmto účelom sa budú zmluvné strany bez omeškania vzájomne informovať o všetkých okolnostiach, ktoré by bránili riadnemu splneniu predmetu zmluvy.
 2. Zmluvné strany prehlasujú, že túto Zmluvu uzavreli slobodne a vážne, neuzavreli ju v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, pozorne si ju prečítali, porozumeli jej a nemajú proti jej forme a obsahu žiadne námietky, ani návrhy na doplnenie, čo zástupcovia zmluvných strán plne spôsobilí na právne úkony potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.
 3. Každá zo zmluvných strán sa týmto výslovne zaväzuje, že neprevedie nijaké práva a povinnosti (záväzky) vyplývajúce zo tejto Zmluvy, resp. jej časti na iný subjekt bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany. V prípade porušenia tejto povinnosti jednou zo zmluvných strán bude zmluva o prevode (postúpení) zmluvných záväzkov neplatná a zároveň druhá zmluvná strana bude oprávnená od tejto zmluvy odstúpiť a to s účinnosťou odstúpenia ku dňu, keď bolo písomné oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy doručené druhej zmluvnej strane.
 4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle BBSK v Centrálnom registri zmlúv v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
 5. Akékoľvek ustanovenie tejto Zmluvy, ktoré je alebo sa stane neplatným, nezákonným, neúčinným alebo nevynútiteľným podľa platného práva, nemá a ani v budúcnosti to nebude mať za následok neplatnosť, neúčinnosť alebo nevynútiteľnosť ostatných ustanovení Zmluvy. Zmluvné strany sú povinné v dobrej viere, rešpektujúc zásady poctivého obchodného styku rokovať tak, aby bolo neplatné, neúčinné alebo nevynútiteľné ustanovenie Zmluvy písomne nahradené iným ustanovením, ktorého vecný obsah bude zhodný alebo čo možno najviac podobný ustanoveniu, ktoré je nahradzované, pričom účel a zmysel Zmluvy musí byť zachovaný. Do doby, pokiaľ takáto Dohoda nebude uzavretá, rovnako v prípade, ak k nej vôbec nedôjde, použijú sa na nahradenie neplatného, neúčinného alebo nevynútiteľného ustanovenia iné ustanovenia Zmluvy a ak také ustanovenia nie sú, použijú sa ustanovenia slovenských právnych predpisov a inštitútov, ktoré sú upravené slovenským právnym poriadkom, pričom sa použijú také ustanovenia, ktoré zodpovedajú kritériám predchádzajúcej vety.
 6. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú si vedomé všetkých následkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy, že ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená a že im nie sú známe okolnosti, ktoré by im bránili platne uzavrieť túto Zmluvu. V prípade, že taká okolnosť existuje zodpovedajú za škodu, ktorá vznikne druhej zmluvnej strane na základe tohto vyhlásenia.
 7. V prípade, ak bude podľa tejto Zmluvy potrebné doručovať inej zmluvnej strane akúkoľvek písomnosť, doručuje sa táto písomnosť na adresu zmluvnej strany uvedenú v záhlaví tejto zmluvy, dokiaľ nie je zmena adresy písomne oznámená zmluvnej strane, ktorá písomnosť doručuje, ak nie je dohodnuté inak. V prípade, ak sa písomnosť aj pri dodržaní týchto podmienok vráti nedoručená, zmluvné strany si dohodli, že účinky doručenia nastávajú tretím dňom po vrátení zásielky zmluvnej strane, ktorá zásielku doručuje.

  

 1. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú:

 

Príloha č. 1   - Špecifikácia ceny z ponuky  zhotoviteľa

Príloha č. 2   - Zoznam subdodávateľov/čestné vyhlásenie že na predmet zmluvy nebudú

                                využitý subdodávatelia

 

V Lučenci dňa:                                                              V Lučenci dňa:

Za objednávateľa:                                                          Za zhotoviteľa:

 

 

             ..........................................                                                         ..........................................

             PhDr., Mgr. Daša Filčíková