Copyright © Novohradská knižnica 2015Martin Kiapeš

Načítavanie...Výzva na predkladanie ponúk

pre zákazky s nízkou hodnotou podľa čl. 6 Príkazu č. 013/2018/ODDVO

 1. Identifikácia žiadateľa.

 Názov: Novohradská knižnica

Sídlo: 984 01 Lučenec, ul . J . Kármána 2

IČO: 35987146

DIČ: 2021449452

Zastúpený: PhDr., Mgr. Daša Filčíková, riaditeľka

 

 2. Názov predmetu zákazky.

 1.  Zhotovenie a dodávka interiérového vybavenia  na oddelenie beletrie Novohradskej knižnice Lučenec

 

 3. Opis predmetu zákazky:

Zhotovenie regálov obojstranné 2100x900x510 mm – 28 ks, jednostranné regále 2100x900x510 mm – 13 ks, čelový regál  - 2100c510x250 mm – 1 ks, úložné skrinky výška 2100 mm 4 skrinky a nad tým regál 1 ks, úložné skrinky výška 2100 mm 4 skrinky a vysúvacia plošinka – 1 ks, jednostranný regál 1100x900x250, jednostranný regál s dvierkami 1100x900x250,  poličky 4 ks, stolík, kreslá 2 ks,

 

 4. Podmienka účasti

Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia podľa :

 • 32 ods. 1 písm. e) ZVO - je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, zodpovedajúce predmetu zákazky.

Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO:

- dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky (§ 32 ods. 2 písm. e) ZVO)

 

 5. Miesto dodania predmetu zákazky: Novohradská knižnica, ul. J.Kármána 2, 984 01 Lučenec

 

 6. Predpokladaná hodnota zákazky: 16188,50

 

 7. Termín realizácie diela: viď Zmluva o dielo (najneskôr do 29.11.2019)

 

 8. Rozdelenie zákazky na časti: nie

 

 9. Zdroj financovania: bežné výdavky organizácie schválené v rozpočte na rok 2019

 

 10. Obchodné podmienky.

 Podľa Zmluvy o dielo.

 

 11. Ďalšie (doplňujúce) informácie:

 • Uchádzačovi sa odporúča vykonať obhliadku oddelenia beletrie , kde majú byť umiestnené regále a zahrnúť do ceny všetky prípadné skutočnosti, ktoré táto výzva neobsahuje. Pre doplnenie informácií potrebných na spracovanie návrhu cenovej ponuky všetkých nákladov majú záujemcovia možnosť konzultovať s PhDr., Mgr. D. Filčíkovou, riaditeľkou, č. tel. 047/4513238

 

12. Návrh kritérií na vyhodnotenie ponúk:

Kritériom na hodnotenie ponúk je najnižšia zmluvná cena za poskytnutú službu v EUR s DPH. Uchádzači, ktorí nie sú platcami DPH uvedú celkovú  zmluvnú cenu a na skutočnosť, že nie sú platcami DPH upozornia verejného obstarávateľa v ponuke.

Cenovú ponuku uchádzača s najnižšou cenou, ktorý splnil podmienky účasti, verejný obstarávateľ vyhodnotí ako úspešnú.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť použitý postup zadávania zákazky ak cenová ponuka úspešného uchádzača bude vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky.

 

13. Predloženie ponúk:

Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku.

Ponuky je potrebné doručiť osobne alebo mailom na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. verejného obstarávateľa.

Lehota na predloženie ponúk uplynie dňa 2.10.2019

 

14. Doplňujúce informácie:

Výsledkom súťaže bude zmluva na predmet zákazky uzatvorená medzi objednávateľom a úspešným uchádzačom.

 

15. Vyhradenie práva:

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo:

 1. Zrušiť použitý postup zadávania zákazky na predmet zákazky v prípade, že sa zmenia okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo VO

 Prílohy:

 1. Návrh zmluvy o dielo
 2. Rozpočet
 3. Výkresy regálov

 

                                                                                                   PhDr., Mgr. Daša Filčíková

                                                                                                              riaditeľka

 

 

 

 

 

******************************************************************************

Návrh zmluvy o dielo

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

 

Čl. 1

Zmluvné strany

 

 

1.1. Objednávateľ:

Názov:                         Novohradská knižnica

Adresa sídla:                J. Kármána č. 2, 984 01 Lučenec

Štatutárny zástupca:     PhDr.Mgr. Daša Filčíková , riaditeľka

IČO:                             35987146

DIČ:                             2021449452

Bankové spojenie:        SK50 8180 0000 0070 0039 5964

Tel. kontakt:                 047/4330724

 

1.2. Zhotoviteľ:

Obchodné meno:         

Adresa sídla:

Zástupca:                    

IČO:

IČ DPH:

Bankové spojenie:  

Tel. kontakt:

Čl. 2

Predmet zmluvy a miesto plnenia

2.1. Predmetom tejto zmluvy je dielo zhotoviteľa , v rozsahu a za podmienok dojednaných v tejto zmluve pre objednávateľa zhotovenie a dodanie nasledovných   knižničných  regálov a interieroveho vybavenia -   obojstranné 2100x900x510 mm – 28 ks, jednostranné regále 2100x900x510 mm – 13 ks, čelový regál  - 2100c510x250 mm – 1 ks, úložné skrinky výška 2100 mm 4 skrinky a nad tým regál 1 ks, úložné skrinky výška 2100 mm 4 skrinky a vysúvacia plošinka – 1 ks, jednostranný regál 1100x900x250, jednostranný regál s dvierkami 1100x900x250,  poličky 4 ks, stolík, kreslá 2 ks,

2.2. Miestom plnenia predmetu zmluvy je Novohradská knižnica, J. Kármána č. 2 , 984 01 Lučenec.

 

Čl. 3

Cena a platobné podmienky

3.1. Cena za vykonanie diela je cenou, ktorá je stanovená na základe cenovej ponuky zo dňa .................... a zahŕňa všetky náklady, poplatky a úhrady zhotoviteľa pri vykonávaní celého diela podľa zmluvy.

3.2. Cenu za dielo zaplatí objednávateľ na základe faktúry, vystavenej zhotoviteľom po odovzdávaní diela ako celku.

3.3. Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi v prípade výskytu drobných chýb a nedorobkov (nebrániacich užívaniu zmluvného diela) sumu krátenú o čiastku vo výške 10% z ceny diela bez DPH. Po odstránení drobných chýb a nedorobkov zhotoviteľom bude zadržaná suma objednávateľom uhradená a to do 14 kalendárnych dní.

 1. 4. O odstránení prípadných drobných chýb a nedorobkov bude spísaný osobitný protokol, ktorý vypracuje zhotoviteľ.

3.5.  Splatnosť faktúry je 30 kalendárnych dní od dátumu jej preukázateľného doručenia do sídla objednávateľa.

3.6. Cena za plnenie predmetu tejto zmluvy je dohodnutá medzi objednávateľom a zhotoviteľom dohodou o cene v zmysle zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, ktorá bola v rámci prieskumu trhu vyhodnotená objednávateľom ako najnižšia.  Za splnenie predmetu zmluvy uvedeného v odseku 2.1. tejto zmluvy sa objednávateľ  zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi sumu vo výške

Cena bez DPH          

DPH 20 %                               

Cena s DPH                

Slovom :           

          

Čl. 4

Termín plnenia a odovzdania diela

4.1. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu, a to najneskôr do 3 kalendárnych dní písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek skutočnosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu diela, a ktorá by mohla mať vplyv na termíny vykonania diela.

4.2. Termín odovzdania  predmetu zmluvy  je  do 29.11.2019

 

Čl. 5

Práva a povinnosti zhotoviteľa

5.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje pre objednávateľa zhotoviť a dodať dielo podľa tejto zmluvy, bez akýchkoľvek technických nedostatkov a to vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, pri dodržaní predpísaných kvalitatívnych a technických podmienok.

5.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje použiť na vykonanie diela tovar, materiál a zariadenia, ktoré budú spĺňať kritériá a štandard požadovaný objednávateľom.

5.3.  Zhotoviteľ sa zaväzuje:

 1. pri plnení tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou, dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy;
 2. riadiť sa východiskovými podkladmi a pokynmi objednávateľa, prípadnými zápismi a dohodami zástupcov obidvoch zmluvných strán;
 3. odovzdať predmet zmluvy v dohodnutom termíne a rozsahu;
 4. informovať objednávateľa o všetkých zistených okolnostiach, ktoré by mohli tvoriť prekážky v plnení predmetu zmluvy, resp. ovplyvniť kvalitu a rozsah predmetu plnenia tejto zmluvy;
 5. plniť predmet zmluvy na vlastné nebezpečenstvo, dodržiavať všetky povinnosti vyplývajúce z predpisov pre PO a BOZP, hygienických a ekologických predpisov a až do odovzdania predmetu zmluvy zabezpečiť ochranu hmotných prostriedkov s ním súvisiacich pred poškodením a odcudzením.

 5.5. Zhotoviteľ oznámi objednávateľovi pripravenosť diela k odovzdaniu a prevzatiu najneskôr 5 kalendárnych dní pred jeho odovzdaním.

.

Čl. 6

Práva a povinnosti objednávateľa

6.1. Objednávateľ je povinný na základe výzvy zhotoviteľa prevziať predmet zmluvy aj skôr ako je dohodnutý termín plnenia, pokiaľ mu v tom nebudú brániť objektívne okolnosti.

6.2. Objednávateľ sa zaväzuje:

 1. a) oznámiť zhotoviteľovi akékoľvek dodatočne zistené dôvody, ktoré by mohli tvoriť prekážky v plnení predmetu zmluvy, resp. ovplyvniť kvalitu a rozsah plnenia predmetu tejto zmluvy;
 2. b) prevziať tovar v dohodnutom termíne a rozsahu plnenia;
 3. c) zaplatiť za zhotovené dielo cenu dohodnutú podľa ods. 3.6. tejto zmluvy;
 4. d) uplatniť reklamáciu chýb výrobkov u dodávateľa písomne a to bezodkladne po ich zistení.

6.3. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy ak zhotoviteľ neplní kvalitatívne technické parametre alebo podmienky zhotovovania diela určené zmluvou, slovenskými technickými normami a všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

6.4. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy ak aj napriek písomnému upozorneniu objednávateľa zhotoviteľ pokračuje v chybnom plnení alebo ak v primeranej lehote určenej na odstránenie chyby, chybu  diela neodstránil.

 

Čl. 7

Záručná doba a reklamácie

7.1. Záručná doba začína plynúť v deň nasledujúci po dni podpísania odovzdávacieho protokolu a trvá dva roky. V prípade výskytu drobných chýb a nedorobkov sa záručná doba počíta odo dňa podpisu protokolu o odstránení drobných chýb a nedorobkov.

7.2. Počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť odstrániť chyby diela na náklady zhotoviteľa v lehote najneskôr do 7 kalendárnych dní odo dňa písomnej (listom alebo e-mailom) reklamácie chyby objednávateľom zhotoviteľovi.

7.3. Ak zhotoviteľ neodstráni chyby diela v dohodnutom termíne alebo neodstráni chyby diela správne, objednávateľ je oprávnený zabezpečiť odstránenie chýb diela prostredníctvom tretej osoby, a to na náklady zhotoviteľa.

7.4. Objednávateľ sa zaväzuje, že reklamáciu chyby diela uplatní bezodkladne po jej zistení, a to písomnou formou alebo e-mailom zhotoviteľovi.

7.5. Zhotoviteľ je povinný chrániť dielo počas jeho realizácie a zabezpečiť hotové časti diela ochrannými prostriedkami tak, aby nedošlo k jeho zničeniu, poškodeniu alebo znehodnoteniu do doby odovzdania diela objednávateľovi.

7.6. Zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi súhlas na spracovanie svojich osobných údajov za účelom naplnenia podmienok zmluvy.

 

Čl. 8

Odovzdanie diela

8.1. V prípade zistených chýb a nedorobkov bude spísaný ich zoznam s uvedením dohodnutých termínov ich odstránenia. V prípade, že chyby a nedorobky budú drobného charakteru, nebrániace riadnemu užívaniu diela, môže objednávateľ prevziať dielo s určením termínu odstránenia takýchto drobných chýba nedorobkov.

 

Čl. 9

Zmluvné pokuty a penále, náhrada škody

 

9.1. Ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s odovzdaním diela ako celku, objednávateľ má právo požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z ceny diela s DPH za každý aj začatý deň omeškania.

9.2. Pokiaľ zhotoviteľ poruší svoju zmluvnú povinnosť a záväzok, pre ktorej porušenie je objednávateľ oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny diela s DPH.

9.3. Zaplatením zmluvnej pokuty/zmluvných pokút sa zhotoviteľ nezbavuje povinnosti vykonať dielo.

9.4. Uplatnením vyššie uvedených sankcií nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škody spôsobenú omeškaním s odovzdaním diela podľa týchto zmluvných podmienok a právo na náhradu škody spôsobenú na majetku objednávateľa, ktorú preukázateľne spôsobí zhotoviteľ pri realizácii diela.

9.9. Objednávateľ má nárok na náhradu škody v celom jej rozsahu bez ohľadu na to, či ide o škodu, ktorá vznikla v dôsledku porušenia povinnosti zhotoviteľa.

 

  

Čl. 10

Záverečné ustanovenia

10.1.  Akékoľvek zmeny tejto zmluvy alebo doplnky k nej musia byť vyhotovené v písomnej forme ako je základná zmluva, pričom platnosť nadobudnú po podpise obidvoma zmluvnými  stranami.

10.2. Táto zmluva je vyhotovená v 4-roch rovnopisoch pre každú zmluvnú stranu po 2 x, pričom každý z rovnopisov má rovnocennú hodnotu a považuje sa za originál.

10.6. Obidve zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzatvárajú dobrovoľne po dôkladnom oboznámení sa s jej obsahom, nie v stave tiesne za nápadne nevýhodných podmienok a že plne rozumejú dohodnutým zmluvným podmienkam, ktoré prijímajú a zaväzujú sa ich plniť na znak čoho zmluvu podpisujú.

10.7. Táto zmluva nadobúda platnosť po podpise obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť deň po zverejnení v Centrálnom registri zmlúv BBSK.

 

Prílohy : 1. Cenová ponuka

 

V ................................., dňa                                                      V ................................... , dňa

 

 

–––––––––––––––––––––––––––-                                             –––––––––––––––––––––––––––

        za zhotoviteľa                                                                                 za objednávateľa

                                                                                                      PhDr. Mgr. Daša Filčíková                                                                                                                                           riaditeľka NK