Copyright © Novohradská knižnica 2015Martin Kiapeš

Načítavanie...Výzva na predkladanie ponúk

pre zákazky s nízkou hodnotou podľa čl. 6 Príkazu č. 013/2018/ODDVO

 

 1. Identifikácia žiadateľa.

 Názov: Novohradská knižnica

Sídlo: 984 01 Lučenec, ul . J . Kármána 2

IČO: 35987146

DIČ: 2021449452

Zastúpený: PhDr., Mgr. Daša Filčíková, riaditeľka

 2. Názov predmetu zákazky.

 Reštaurovanie stropu oddelenia detí Novohradskej knižnice, NKP, banka, č. ÚZPF 3489/1

 3. Druh zákazky. Zákazka s nízkou hodnotou

 4. Opis predmetu zákazky: Predmetom zákazky je reštaurovanie stropu oddelenia detí Novohradskej knižnice v súlade s vypracovaným Reštaurátorským výskumom a návrhom na reštaurovanie stien a stropu oddelenia detí Novohradskej knižnice pozostávajúci z: očistenia originálu, odsolenia zatečených častí, upevnenia uvoľnených omietok a  farebných vrstiev k podkladovým omietkám a murivu, skonsolidovanie originálnych materiálov a farebných vrstiev, výtvarného zhodnotenia zdeštruovaných a chýbajúcich prvkov rekonštrukciou, rekonštrukcia omietok a tmelenie deštrukcií, retuš, resp. rekonštrukcia celej výzdoby. Súčasťou bude vyhotovenie dokumentácie vykonaných reštaurátorských prác a fotodokumentácia priebehu a ukončenia prác na pamiatke.

     Budova v správe Novohradskej knižnice je národná kultúrna pamiatka, evidovaná   v ÚZPF „banka“ č. 3498/1.

 5. Podmienka účasti

5.1     Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia podľa :

 • 32 ods. 1 písm. e) ZVO - je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, zodpovedajúce predmetu zákazky.

Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO:

- dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky (§ 32 ods. 2 písm. e) ZVO) – kópia zápisu v zozname Komory reštaurátorov, číslo

 6. Miesto dodania predmetu zákazky: Novohradská knižnica, ul. J.Kármána 2, 984 01 Lučenec

 7. Predpokladaná hodnota zákazky: 22 150,00 eur bez DPH    26 580,00 eur s DPH

 8. Termín realizácie diela: viď Zmluva o dielo (28.10.2019 – 17.12.2019)

 9. Rozdelenie zákazky na časti: nie

 

 

Pôdorys

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Názov a sídlo uchádzača:

IČO:

Tel.:

 

                                                Cenová ponuka – rozpočet

 

Nákladové položky reštaurovania:

Prípravné práce, lešenie, dokumentácia, zameranie

a prekreslenie  šablón výzdoby

Cena bez DPH.  

Cena s DPH

Upevnenie uvoľnených hodnotných omietok a farebných vrstiev k podkladovým omietkam a murivu

 

 

Očistenie maliarskej výzdoby od depozitu a odstránenie nevhodných sekundárnych zásahov

 

 

Odsolenie zatečených častí maliarskej výzdoby a ošetrenie zatečených častí transparentným náterom a izolácia škvŕn

 

 

Konsolidácia hmoty omietok a farebnej vrstvy viacnásobným nástrekom silikátového fixatívu

 

 

Rekonštrukcia omietok a tmelenie deštrukcií

 

 

Úprava savosti doplnených omietok

 

 

Rekonštrukcia výzdoby a záverečná reštaurátorská

dokumentácia

 

 

 

Spolu

 

 

 

 

V.............. dňa .........................

 

 

                                                                                  ............................................

                                                                                    pečiatka, podpis

 

 

                                                Návrh  Zmluva o dielo č.

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

 

Čl. 1

Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ :

Názov:                        Novohradská knižnica

Adresa sídla:               J.Kármána 2, 984 01 Lučenec

Štatutárny zástupca:   PhDr., Mgr. Daša Filčíková, riaditeľka

IČO:                            35987146

DIČ:                            2021449452

Bankové spojenie:      Štátna pokladnica, IBAN: SK50 8180 0000 0070 0039 5964

Tel. kontakt:                047/4513238, 047/4330724

 

1.2 Zhotoviteľ:

Obchodné meno:      

Adresa sídla:              

Zástupca:                   

IČO:                           

IČ DPH:                                 

Bankové spojenie:     

Tel. kontakt:               

Čl. 2

Predmet zmluvy a miesto plnenia

 

2.1. Predmetom tejto zmluvy je dielo zhotoviteľa - reštaurovanie stropu oddelenia detí Novohradskej knižnice v súlade s vypracovaným „Reštaurátorským výskumom a návrhom na reštaurovanie stien a stropu oddelenia detí Novohradskej knižnice“ pozostávajúci z: očistenia originálu, odsolenia zatečených častí, upevnenia uvoľnených omietok a  farebných vrstiev k podkladovým omietkám a murivu, skonsolidovanie originálnych materiálov a farebných vrstiev, výtvarného zhodnotenia zdeštruovaných a chýbajúcich prvkov rekonštrukciou, rekonštrukcia omietok a tmelenie deštrukcií, retuš, resp. rekonštrukcia celej výzdoby.

Súčasťou bude vyhotovenie Dokumentácie skutočne vykonaných reštaurátorských prác a fotodokumentácia priebehu a ukončenia prác na pamiatke.

Budova v správe Novohradskej knižnice je národná kultúrna pamiatka, evidovaná     

v ÚZPF „banka“ č. 3498/1.

 2.2. Miestom plnenia predmetu zmluvy je Novohradská knižnica, J.Kármána 2, 984 01 Lučenec.

Čl. 3

Cena a platobné podmienky

 

3.1. Cena za vykonanie diela je cenou, ktorá je uvedená v tejto zmluve a zahŕňa všetky náklady, poplatky a úhrady zhotoviteľa pri vykonávaní celého diela podľa zmluvy.

3.2. Cenu za dielo zaplatí objednávateľ na základe faktúry, vystavenej dodávateľom po odovzdávaní diela ako celku.

3.3. Objednávateľ zaplatí dodávateľovi  v prípade výskytu drobných chýb a nedorobkov (nebrániacich užívaniu zmluvného diela) sumu krátenú o čiastku vo výške 10% z ceny diela bez DPH. Po odstránení drobných chýb a nedorobkov dodávateľom bude zadržaná suma objednávateľom uhradená a to do 14 kalendárnych dní.

 1. 4. O odstránení prípadných drobných chýb a nedorobkov bude spísaný osobitný protokol, ktorý vypracuje dodávateľ.

3.5.  Splatnosť faktúry je 30 kalendárnych dní od dátumu jej preukázateľného doručenia do sídla objednávateľa.

3.6.  Za správne vyčíslenie sadzby DPH (dane z pridanej hodnoty) podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov zodpovedá dodávateľ  v plnom rozsahu.

3.7. Cena za plnenie predmetu tejto zmluvy je dohodnutá medzi objednávateľom a dodávateľom dohodou o cene v zmysle zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, ktorá bola v rámci prieskumu trhu vyhodnotená objednávateľom ako najnižšia.  Za splnenie predmetu zmluvy uvedeného v odseku 2.1. tejto zmluvy sa objednávateľ  zaväzuje zaplatiť dodávateľovi sumu vo výške

       

Cena bez DPH          

DPH 20 %                             

Cena s DPH              

Slovom :                   

 

Čl. 4

Termín plnenia a odovzdania diela

 

4.1. Riadnym a úplným vykonaním diela podľa zmluvy a riadnym splnením všetkých záväzkov dodávateľa podľa zmluvy sa rozumie odovzdanie diela objednávateľovi na základe odovzdávacieho protokolu, ktorý vypracuje zhotoviteľ.

4.2. Dodávateľ je povinný bez zbytočného odkladu, a to najneskôr do 3 kalendárnych dní písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek skutočnosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu diela, a ktorá by mohla mať vplyv na termíny vykonania diela.

4.3. Termín realizácie diela je od 28.10.2019 do 17.12.2019.

4.4. Termín ukončenia realizácie predmetu diela  je  17.12.2019.

4.5. V prípade vzniku nepredvídaných administratívne – právnych alebo technických  dôvodov alebo z dôvodov nezavinených priamo odberateľom a ani dodávateľom, môže sa odberateľ s dodávateľom dohodnúť na zmene termínu plnenia predmetu zmluvy, pričom táto dohoda sa musí vykonať v písomnej forme.

4.6.  Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, ako aj zápismi a rozhodnutiami Krajského pamiatkového úradu v Banskej Bystrici, pracovisko Lučenec, zápismi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej a verejnej správy.

4.7.Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi 2 kusy Dokumentácie vykonaných reštaurátorských prác v tlačenej a digitálnej forme.

4.8. Predmet zmluvy bude riadne dokončený a dodaný písomným odovzdaním a prevzatím predmetu zmluvy.

 

Čl. 5

Práva a povinnosti dodávateľa

 

5.1. V rámci plnenia tejto zmluvy sa uskutočnia 2 kontrolné dni za účasti Krajského pamiatkového úradu v Banskej Bystrici, pracovisko Lučenec - pred začatím reštaurovania  a v priebehu reštaurátorských prác sa vykoná ďalší kontrolný deň za prítomnosti Krajského pamiatkového úradu v Banskej Bystrici, pracovisko Lučenec za účelom metodickej konzultácie. Termíny kontrolných dní budú so Zhotoviteľom min. 7 dní vopred konzultované. Z kontrolných dní bude realizovaný zápis, ktorý musí byť súčasťou Záverečnej dokumentácie.

Záverečná dokumentácia bude obsahovať všetky potrebné náležitosti v zmysle vyhlášky MK SR č. 16/2003 Z.z.

5.2.Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať rozsah a obsah predmetu plnenia tejto zmluvy v kvalite zodpovedajúcej kvalitatívnym a dodacím podmienkam stanovenými príslušnými predpismi a normami. Plnenie tejto zmluvy bude vykonané v súlade s dokumentáciou “Reštaurátorský výskum a návrh na reštaurovanie stien a stropu oddelenia detí Novohradskej knižnice“

Zhotoviteľ sa zaväzuje pre objednávateľa zhotoviť kompletné dielo, bez akýchkoľvek technických nedostatkov a to vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

5.3. Zhotoviteľ  sa zaväzuje použiť na vykonanie diela tovar, materiál a zariadenia, ktoré budú spĺňať kritériá a štandard požadovaný objednávateľom.

5.4.  Zhotoviteľ nie je oprávnený pri realizácii diela použiť náhradné materiály a výrobky oproti vypracovanej cenovej ponuke.

5.5.  Zhotoviteľ sa zaväzuje:

 1. pri plnení tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou, dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy;
 2. riadiť sa východiskovými podkladmi a pokynmi objednávateľa, prípadnými zápismi a dohodami zástupcov obidvoch zmluvných strán;
 3. odovzdať predmet zmluvy v dohodnutom termíne a rozsahu;
 4. informovať odberateľa o všetkých zistených okolnostiach, ktoré by mohli tvoriť prekážky v plnení predmetu zmluvy, resp. ovplyvniť kvalitu a rozsah predmetu plnenia tejto zmluvy;
 5. plniť predmet zmluvy na vlastné nebezpečenstvo, dodržiavať všetky povinnosti vyplývajúce z predpisov pre PO a BOZP, hygienických a ekologických predpisov a až do odovzdania predmetu zmluvy zabezpečiť ochranu hmotných prostriedkov s ním súvisiacich pred poškodením a odcudzením.
  • Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť na svoje náklady dopravu všetkých materiálov a dielov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun na stavenisko.

5.7.Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť pred poškodením zariadenie objednávateľa, ktoré sa nachádza v priamom dotyku stavebných prác.

5.8.Zhotoviteľ  aj jeho dodávatelia a subdodávatelia na požiadanie objednávateľa sú povinní zúčastňovať sa kontrolných dní, ktoré zvoláva objednávateľ.

5.9.Zhotoviteľ  vykoná na vlastné náklady všetky skúšky, kontroly a merania, ktoré sú potrebné pre riadne ukončenie diela.

5.10.Pred zahájením prác je dodávateľ povinný odovzdať objednávateľovi menný zoznam pracovníkov, ktorí budú vykonávať dielo aj v prípade ich výmeny.                                                              

5.11.Zhotoviteľ  je povinný kedykoľvek, na vyžiadanie zodpovedného pracovníka objednávateľa, predložiť ku kontrole všetky požadované doklady z oblasti BOZP, PO a hygieny práce týkajúce sa činnosti dodávateľa.

5.12.Zhotoviteľ  je povinný udržiavať na stavbe poriadok a čistotu, ako aj odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho činnosti.

5.13.Zhotoviteľ  bude zhotovovať práce za čiastočne obmedzenej prevádzky Novohradskej knižnice , a preto je povinný zabezpečiť bezpečnosť zamestnancov,  a návštevníkov knižnice.

 

Čl. 6

Práva a povinnosti objednávateľa

 

6.1. Objednávateľ je povinný na základe výzvy dodávateľa prevziať predmet zmluvy aj skôr ako je dohodnutý termín plnenia, pokiaľ mu v tom nebudú brániť objektívne okolnosti.

6.2. Objednávateľ sa zaväzuje:

 1. a) oznámiť dodávateľovi akékoľvek dodatočne zistené dôvody, ktoré by mohli tvoriť prekážky v plnení predmetu zmluvy, resp. ovplyvniť kvalitu a rozsah plnenia predmetu tejto zmluvy;
 2. b) v dohodnutom termíne umožniť prístup dodávateľovi na miesto plnenia predmetu zmluvy ako aj do ostatných priestorov súvisiacich s potrebami pre riadny výkon prác a poskytnúť mu pripojenie k odberu elektrickej energie potrebnej pre použitie elektrického náradia;
 3. c) prevziať dielo v dohodnutom termíne a rozsahu plnenia;
 4. d) zaplatiť za zhotovené dielo cenu dohodnutú podľa ods. 3.7. tejto zmluvy;
 5. e) uplatniť reklamáciu chýb výrobkov u dodávateľa písomne a to bezodkladne po ich zistení.

6.3. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy ak dodávateľ neplní kvalitatívne technické parametre alebo podmienky zhotovovania diela určené zmluvou, slovenskými technickými normami, všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, Vyhláškami a predpismi Ministerstva kultúry týkajúce sa reštaurovania NKP.

6.4. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy ak aj napriek písomnému upozorneniu objednávateľa ak dodávateľ pokračuje v chybnom plnení alebo ak v primeranej lehote určenej na odstránenie chyby, chybu  diela neodstránil.

6.5. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy ak dodávateľ bez kvalifikovaných dôvodov neprevezme stavenisko, nedokáže zhotoviť dielo riadne a včas alebo zastaví práce na diele pred jeho dokončením.

 

Čl. 7

Záručná doba a reklamácie

 

7.1. Záručná doba začína plynúť v deň nasledujúci po dni podpísania odovzdávacieho protokolu a trvá 60 mesiacov. V prípade výskytu drobných chýb a nedorobkov sa záručná doba počíta odo dňa podpisu protokolu o odstránení drobných chýb a nedorobkov.

7.2. Počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a dodávateľ povinnosť odstrániť chyby diela na náklady dodávateľa v lehote najneskôr do 7 kalendárnych dní odo dňa písomnej (listom alebo e-mailom) reklamácie chyby objednávateľom dodávateľovi.

7.3. Ak dodávateľ neodstráni chyby diela v dohodnutom termíne alebo neodstráni chyby diela správne, objednávateľ je oprávnený zabezpečiť odstránenie chýb diela prostredníctvom tretej osoby, a to na náklady dodávateľa.

7.4. Objednávateľ sa zaväzuje, že reklamáciu chyby diela uplatní bezodkladne po jej zistení, a to písomnou formou alebo e-mailom dodávateľovi.

7.5. Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú objednávateľ nemôže dielo užívať pre jeho chyby, za ktoré zodpovedá dodávateľ. V prípade, že pri odstraňovaní chýb došlo k výmene jednotlivých častí za nové, tak pre nové časti diela začína plynúť nová záručná doba.

7.6. Zhotoviteľ je povinný chrániť dielo počas jeho realizácie a zabezpečiť hotové časti diela ochrannými prostriedkami tak, aby nedošlo k jeho zničeniu, poškodeniu alebo znehodnoteniu do doby odovzdania diela objednávateľovi.

7.7.Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené zasolením a zavlhnutím murív od vzlínajúcej vlhkosti z okolitého terénu. 

 

Čl. 8

Odovzdanie diela

 

8.1. Objednávateľ nie je povinný prevziať vykonané dielo, ktoré má chyby brániace riadnemu prevádzkovaniu diela. Za deň odovzdania a prevzatia diela sa považuje deň podpísania protokolu o prevzatí diela oboma zmluvnými stranami.

8.2. V prípade zistených chýb a nedorobkov bude spísaný ich zoznam s uvedením dohodnutých termínov ich odstránenia. V prípade, že chyby a nedorobky budú drobného charakteru, nebrániace riadnemu užívaniu diela, môže objednávateľ prevziať dielo s určením termínu odstránenia takýchto drobných chýba nedorobkov.

8.3. Po ukončení prác na diele, avšak najneskôr do 3 kalendárnych dní po odovzdaní a prevzatí diela je dodávateľ povinný stavenisko úplne vypratať, odstrániť zvyšný materiál, odpady a pod.

Čl. 9

Zmluvné pokuty a penále, náhrada škody

 

9.1. Ak dodávateľ  bezdôvodne preruší práce na vykonávaní diela, má objednávateľ právo uplatniť si voči dodávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1 000,€ (slovom: tisíc eur) a to za každý jeden prípad prerušenia.

9.2. Ak sa dodávate