Copyright © Novohradská knižnica 2015Martin Kiapeš

Načítavanie...Banskobystrický samosprávny kraj, správca majetku Novohradská knižnica,

 Ulica J.Kármana č. 2/2, 984 01 Lučenec

Obchodná verejná súťaž na prenájom majetku na 1 rok

 

Obchodná

Novohradská knižnica ako správca nehnuteľnosti  majetku Banskobystrického samosprávneho kraja, zapísaného na LV  č.  9201,  k.ú. Lučenec, súpisné číslo 2/2, vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom častí majetku:

 

  1. od 1.1.2021 priestory na prízemí budovy Novohradskej knižnice o výmere

    61,05 m2, ktoré pozostávajú z kancelárie, skladu, sociálnych zariadení, chodby.

    V priestoroch je vykurovanie prenosnými vykurovacími telesami.

 

Súťaž sa začína dňom jej uverejnenia na úradnej tabuli Novohradskej knižnice, J.Kármana 2/2, 984 01 Lučenec a oznamom v regionálnej tlači.

 Návrh predkladá účastník na adresu: Novohradská knižnica , Ulica J.Kármana 2/2, 984 01 Lučenec do 28.12.2020  poštou na uvedenú adresu,  alebo na email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., s uvedením totožnosti účastníka, ceny za 1 m2/rok  základného nájomného  k prislúchajúcemu bodu a výmere, účel nájmu. Najnižšie podanie je 12,00 €/m2/rok.

 Vedľajšie náklady nezahrnuté do základného nájomného sú platba za elektrickú energiu, vodné, stočné, poplatok za smeti, vykurovanie, podiel dane z nehnuteľnosti, tieto je účastník povinný uhrádzať na základe kalkulačného listu k nájomnej zmluve.

 Informácie na tel.čísle: 047/4330724

 Vyhlasovateľ súťaže je oprávnený rokovať o uzatvorení nájomnej zmluvy aj v prípadoch, ak z akýchkoľvek dôvodov uchádzač, ktorého ponuka bola najvyššia, neuzavrie nájomnú zmluvu v lehote určenej vyhlasovateľom súťaže.

 Vyhlasovateľ bude informovať vybratého účastníka súťaže o výsledku súťaže.

 Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky, meniť uverejnené podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť, predĺžiť lehotu na vyhlásenie výsledkov, odmietnuť účastníka v prípade nezlučiteľnosti účelu nájmu s poslaním knižnice a jej prevádzkou.

  

V Lučenci dňa 10.12.2020

 

                                                                                   PhDr. Mgr. Daša Filčíková

                                                                                         riaditeľka  NK