Copyright © Novohradská knižnica 2015Martin Kiapeš

Načítavanie...Novohradská knižnica v zmysle Zriaďovacej listiny č. 2002/000996 vydanej Banskobystrickým samosprávnym krajom v Banskej Bystrici zo dňa 1. apríla 2002 a Organizačného poriadku vydáva tento Organizačný poriadok.

 

ORGANIZAČNÝ PORIADOK

Novohradskej knižnice

 

Názov organizácie: Novohradská knižnica

Sídlo organizácie: Ulica J. Kármana 2/2, 984 01  Lučenec

Identifikačné číslo organizácie: 35987146

Forma hospodárenia: príspevková organizácia

Dátum zriadenia: 1. apríla 1999

 

 

Čl. I - Úvodné ustanovenie

 

1. Organizačný poriadok Novohradskej knižnice je základnou normou organizácie, ktorá bola zriadená Banskobystrickým samosprávnym krajom podľa č. XVIII zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 416/2001 Z. z.  o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 126/2015 Z. z. o knižniciach a o zmene a doplnení zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 38/2014 Z. z. a na základe Zriaďovacej listiny č. 2002/000996 zo dňa 1. 4. 2002.

 

2. Organizačný poriadok (OP) Novohradskej knižnice (knižnica) vydáva riaditeľ a schvaľuje ho Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK).

 

3. OP upravuje pôsobnosť, právne, majetkové a finančné postavenie organizácie, organizačnú štruktúru, náplň činnosti organizácie a jej organizačných zložiek, vzájomné vzťahy medzi nimi, pôsobnosť jednotlivých stupňov riadenia a kontroly, postavenie orgánov organizácie, ich práva a povinnosti. 

 

Čl. II - Postavenie organizácie

 

1. Knižnica je špecializovaná právnická osoba, ktorá hospodári samostatne podľa schváleného rozpočtu. Riadi sa všeobecne záväznými právnymi predpismi a platnými „Zásadami   hospodárenia  s majetkom BBSK.“

 

2. Knižnica je príspevková organizácia, ktorá je svojím rozpočtom zapojená na rozpočet BBSK. Na svoju činnosť môže používať aj výnosy z podnikateľskej činnosti v rozsahu oprávnenia schváleného zriaďovateľom. Vykonávať podnikateľskú činnosť môže až po splnení podmienok stanovených osobitnými právnymi predpismi a za predpokladu, že plní úlohy v oblasti svojej hlavnej činnosti a prostriedky získané podnikateľskou činnosťou využíva na skvalitnenie svojej hlavnej činnosti.

 

3. Knižnica hospodári samostatne a vo svojom mene nadobúda práva a zaväzuje sa.

 

4. Knižnica spravuje majetok BBSK, ktorý jej bol zverený na plnenie vymedzeného poslania a predmetu činnosti uznesením Zastupiteľstva BBSK č. 86/2003 zo 7. 2. 2003 a Protokolom o zverení majetku do správy z 11. 8. 2004 Tento majetok vedie vo svojej účtovnej a operatívnej evidencii.

 

5. Knižnica koná v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, osobitnými predpismi, platnými uzneseniami Zastupiteľstva BBSK a písomnými usmerneniami zriaďovateľa vydanými v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

 

Čl. III - Poslanie, pôsobnosť a úlohy organizácie

 

1. Knižnica je kultúrna, informačná a vzdelávacia inštitúcia, ktorá dopĺňa, odborne eviduje, spracováva, uchováva, ochraňuje, využíva a sprístupňuje svoj knižničný fond, poskytuje knižnično-informačné služby, napomáha uspokojovať kultúrne, informačné, vedeckovýskumné a vzdelávacie potreby používateľov a podporuje ich celoživotné vzdelávanie, informačnú gramotnosť, tvorivý osobný rozvoj a jazykovú gramotnosť.

 

2. Knižnica plní funkciu mestskej knižnice pre mesto Lučenec s týmito úlohami: 

a) dopĺňa, odborne eviduje, spracováva, uchováva, ochraňuje a sprístupňuje univerzálny knižničný fond vrátane knižničných dokumentov miestneho významu,

b) poskytuje knižnično-informačné služby používateľom,

c) organizuje a uskutočňuje komunitné, kultúrno-spoločenské a vzdelávacie aktivity,

d) môže plniť funkciu školskej knižnice v rozsahu a za podmienok určených zriaďovateľom knižnice,

e) plní ďalšie úlohy súvisiace s činnosťou knižnice.

 

3. Knižnica plní funkciu regionálnej knižnice s pôsobnosťou v územnom obvode okresov Lučenec a Poltár. Okrem úloh uvedených v bode 2 plní tieto úlohy: 

a) utvára a sprístupňuje regionálne bibliografické a faktografické databázy, vrátane úplných textov regionálnych dokumentov,

b) odborne spracúva a sprístupňuje súbežnú regionálnu bibliografiu a plní úlohy spojené s koordináciou bibliografickej činnosti v regióne,

c) môže plniť funkciu komunitného centra,

d) zhromažďuje a spracováva štatistické ukazovatele za verejné knižnice regiónu,

e) poskytuje metodickú pomoc a poradenské služby obecným knižniciam, mestským knižniciam a ich zriaďovateľom alebo zakladateľom a upozorňuje ich na nedostatky v poskytovaní knižnično-informačných služieb,

f) zabezpečuje na základe zmluvných vzťahov dopĺňanie knižničných fondov obecných knižníc,

g) zúčastňuje sa na tvorbe, udržiavaní a sprístupňovaní súborných katalógov knižníc,

h) je pracoviskom medziknižničnej výpožičnej služby.

 

Čl. IV - Organizačné usporiadanie

 

Knižnica sa člení na tieto organizačné zložky: 

1. Útvar riaditeľa

a) oddelenie metodiky, koordinácie a automatizácie

 

2. Útvar knižnično-informačných činností

a) oddelenie knižničných fondov

b) oddelenie náučnej literatúry a beletrie pre dospelých, čitáreň 

c) oddelenie literatúry pre deti

d) oddelenie regionálnej literatúry a  bibliografie 

 

3. Útvar ekonomicko-technických činností

a) oddelenie ekonomicko-technické

b) oddelenie personalistiky a mzdové, materiálno-technické zabezpečenie, pokladňa a civilná ochrana

 

Čl. V - Riadenie

 

1. Štatutárnym orgánom knižnice je riaditeľ, ktorého vymenúva a odvoláva zriaďovateľ.  

 

2. Riaditeľ písomne ustanovuje zástupcu, ktorý ho zastupuje v čase jeho neprítomnosti v stanovenom rozsahu práv a povinností. 

 

3. Riaditeľ môže poveriť svojím zastupovaním aj ďalšieho zamestnanca organizácie, ktorý ho zastupuje v rozsahu písomného poverenia. 

 

4. Riaditeľ písomne ustanovuje vedúcich zamestnancov knižnice, ktorých okruh je vymedzený v pracovnom poriadku. 

 

Čl. VI - Riaditeľ

 

1. Riaditeľ je štatutárny orgán knižnice, ktorý riadi činnosť organizácie v súlade so zriaďovacou listinou a zodpovedá za ňu zriaďovateľovi. 

 

2. Riaditeľ písomne ustanovuje svojho zástupcu a vedúcich zamestnancov.

 

3. Riaditeľ koná v mene organizácie a zastupuje ju voči tretím osobám.

 

4. Riaditeľ v súlade s právnymi predpismi: 

 • rozhoduje o koncepčných otázkach organizácie, stanovuje jej hlavné úlohy a kontroluje ich realizáciu, 
 • zabezpečuje kooperáciu a koordináciu jednotlivých úsekov organizácie, 
 • zabezpečuje koordináciu a kooperáciu činností s inými organizáciami v regióne i mimo jeho územia,
 • zodpovedá za správu a ochranu zvereného majetku,  za dodržanie zákonov, právnych   predpisov a interných smerníc, 
 • zodpovedá za dodržiavanie pracovnej, mzdovej a finančnej disciplíny, za účelné využitie pridelených finančných, materiálnych a ľudských zdrojov v rámci schváleného rozpočtu, 
 • vydáva organizačný poriadok a jeho prípadné doplnky po schválení zriaďovateľom,
 • vydáva pracovný poriadok a ďalšie vnútorné predpisy a smernice upravujúce činnosť organizácie,
 • na návrh vedúcich organizačných útvarov určuje pracovné postupy pre jednotlivé druhy činností,
 • zodpovedá za plnenie záväzkov vyplývajúcich z Kolektívnej zmluvy, Kolektívnej dohody, 
 • zriaďuje vlastné poradné orgány, menuje ich členov, schvaľuje ich štatúty, smernice,
 • rozhoduje o prijímaní, preradení a uvoľňovaní zamestnancov a použití mzdových prostriedkov, 
 • informuje zriaďovateľa o plnení úloh v jednotlivých oblastiach činnosti.

 

Čl. VII - Pôsobnosť a úlohy organizačných útvarov

 

1. Útvar riaditeľa 

Podieľa sa na riadiacej práci, koordinuje vnútornú činnosť odborných útvarov, zabezpečuje nad obecné funkcie v oblasti metodickej činnosti v regióne, koordinuje činnosť v oblasti automatizácie knižnično-informačných procesov, sekretárske práce.

 

a) oddelenie metodiky, koordinácie a automatizácie:

 • poskytuje v územnom obvode metodickú pomoc a poradenské služby obecným knižniciam, mestským knižniciam a ich zriaďovateľom alebo zakladateľom a upozorňuje ich na nedostatky v poskytovaní knižnično-informačných služieb,
 • koordinuje a na základe dohôd zabezpečuje doplňovanie knižničných fondov obecných  knižníc,
 • spracúva a vyhodnocuje štatistiku o činnosti obecných knižníc, vykonáva edičnú činnosť,
 • zabezpečuje analytickú a vyhodnocovaciu činnosť knižnice, podieľa sa na koncepčnej  činnosti,
 • buduje knižnicu knihovníckej literatúry,
 • spolupracuje s jednotlivými útvarmi knižnice, konzultuje existujúce problémy, navrhuje  riešenia, informuje o získaných skúsenostiach a poznatkoch z iných knižníc,
 • sleduje najnovšie  zmeny a  smery v knihovníctve, v  predstihu navrhuje  možnosti ich aplikovania v praxi a zabezpečuje aktuálnu informovanosť všetkých zamestnancov,
 • na základe zistených skutočností a analýz hľadá nové formy, upozorňuje na nedostatky  a navrhuje racionalizačné opatrenia,
 • zabezpečuje odbornú pomoc pri zavádzaní automatizovaných knižnično-informačných systémov pre knižnice regiónu,
 • koordinuje postup a uplatňovanie elektronizácie knižnice,
 • aktualizácia a správa obsahu webovej stránky NK www.nklc.sk,
 • správa informačného systému NKLC,
 • zhotovovanie propagačných materiálov a propagácia činnosti knižnice prostredníctvom webovej stránky.

 

2. Útvar knižnično-informačných činností:

Zabezpečuje komplexné budovanie a správu knižničných fondov, jeho akvizíciu, evidenciu, vstupné spracovanie a ochranu dokumentov. Poskytuje základné a špeciálne knižnično-informačné služby, diferencovane podľa druhov literatúry a typu služieb, sociálno-profesijného a vekového zloženia používateľov. Koordinuje činnosť jednotlivých oddelení, zabezpečuje MVS. Vedie registráciu čitateľov, evidenciu a štatistiku výkonov knižnično-informačných služieb. Organizuje aktivity kultúrno-spoločenského a kultúrno-vzdelávacieho charakteru v spolupráci s ďalšími kultúrnymi inštitúciami a organizáciami, knižničnú osvetu. Realizuje bibliograficko-informačnú činnosť.

 

a) oddelenie knižničných fondov:

 • zabezpečuje centralizované doplňovanie a akvizičné spracovanie knižničných fondov, ich evidenciu, katalogizáciu, 
 • pri doplňovaní knižničných fondov vychádza z požiadaviek používateľov a úzko spolupracuje s jednotlivými organizačnými útvarmi knižnice,
 • zabezpečuje a realizuje spoluprácu s vydavateľmi a distribútormi kníh,
 • zabezpečuje doplňovanie fondov a eviduje prírastky nových dokumentov   v predpísanej  evidencii,
 • zabezpečuje menné a vecné (obsahové) spracovanie prírastkov dokumentov  v elektronickej forme,
 • buduje katalógy knižnice a organizuje revízie knižničného fondu, obsahové previerky a vykonáva aktualizáciu fondu a redakciu katalógov,
 • zabezpečuje ochranu knižničného fondu a uskutočňuje činnosti spojené s vyraďovaním knižnično-informačných jednotiek a vedie o tom evidenciu,
 • zabezpečuje budovanie knižničného fondu v súlade s úlohami a poslaním knižnice.

 

b) oddelenie náučnej literatúry a beletrie pre dospelých, čitáreň:

 • poskytuje používateľom základné knižnično-informačné služby formou absenčných a prezenčných výpožičiek dokumentov,
 • poskytuje používateľom aj dostupné špeciálne knižnično-informačné služby a doplnkové služby,
 • zabezpečuje medziknižničné výpožičné služby,
 • zabezpečuje činnosť spojenú s evidenciou a sprístupňovaním periodík čitateľom v čitárni a v študovniach,
 • zabezpečuje centrálnu evidenciu používateľov a výpožičiek knižničného fondu,
 • zabezpečuje likvidáciu osobných údajov v knižnično-informačnom systéme v zmysle zákona o ochrane osobných údajov,
 • poskytuje internetové služby - pomoc čitateľom, využívanie elektronických databáz pri  poskytovaní medziknižničnej výpožičnej a medzinárodnej medziknižničnej služby,
 • komplexne  organizuje  a v  spolupráci s  ostatnými  odbornými  útvarmi  zabezpečuje kultúrno-vzdelávacie  aktivity a podujatia, 
 • je garantom a organizátorom celoslovenskej literárnej súťaže, Literárny Lučenec,
 • zabezpečuje knižničnú osvetu a propagáciu činnosti knižnice voči verejnosti,  a spolupracuje pri organizovaní podujatí s ostatnými kultúrno-osvetovými a vzdelávacími inštitúciami,
 • propaguje služby a knižničné fondy oddelenia.

 

c) oddelenie literatúry pre deti: 

 • poskytuje základné absenčné a prezenčné výpožičné služby deťom,
 • podieľa sa na organizovaní knižnično-informatickej výchovy detí a organizovaní kultúrno-vzdelávacích podujatí, spoločenských podujatí, výstav a tvorivých dielní pre deti,
 • je garantom a spoluorganizátorom celoslovenských čitateľských aktivít,
 • vedie evidenciu používateľov a výpožičiek knižničného fondu oddelenia,
 • poskytuje internetové služby - pomoc detským návštevníkom,
 • propaguje služby a knižničné fondy oddelenia. 

 

d) oddelenie regionálnej literatúry a bibliografie: 

 • spracúva a sprístupňuje články regionálneho charakteru,
 • zostavuje a zverejňuje súbežnú regionálnu bibliografiu z databázy článkov v okresoch Lučenec a Poltár,
 • buduje fondy regionálnej literatúry a elektronických dokumentov vrátane úplných textov regionálnych dokumentov,
 • poskytuje bibliograficko-informačné a rešeršné služby používateľom,
 • sprístupňuje prostredníctvom elektronických služieb vonkajšie informačné a bibliografické zdroje, súborné katalógy, bibliografické a faktografické databázy,
 • zostavuje a vydáva odborné špeciálne, tematické a personálne bibliografie regionálnych osobností a udalostí,
 • vykonáva v zmysle vnútorných smerníc vnútornú kontrolu knižnice.

 

3. Útvar ekonomicko-technických činností:

Komplexne zabezpečuje účtovníctvo, rozpočtovníctvo, financovanie a správu majetku vo vzťahu k zriaďovateľovi, styk s finančnými a inými inštitúciami a dodávateľsko- odberateľské vzťahy. Zabezpečuje úlohy na úseku personalistiky a miezd, bezpečnosti práce, civilnej ochrany (CO), materiálno-technického zabezpečenia (MTZ) zabezpečuje auto prevádzku, prevádzku objektu.

 

a) oddelenie ekonomicko-technické:

 • komplexne zabezpečuje plánovanie, rozpočtovanie, financovanie knižnice, styk s finančnými orgánmi a zriaďovateľom,
 • komplexne zabezpečuje účtovníctvo knižnice,
 • vykonáva rozbory hospodárenia a spracúva ekonomické plány rozvoja a jeho finančného zabezpečovania,
 • zabezpečuje racionalizáciu a optimalizáciu administratívnych činností,
 • spravuje hnuteľný a nehnuteľný majetok, riadi a koordinuje investičné akcie a udržiavacie práce a správy budov a zariadení,
 • spracúva štatistické výkazníctvo z ekonomickej činnosti organizácie,
 • zabezpečuje výkon verejného obstarávania tovaru, prác a služieb,
 • zabezpečuje auto prevádzku a prevádzku objektov,
 • zabezpečuje úlohy spojené s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci (BOZP)a požiarnej ochrany (PO) a správou registratúry.

 

b) oddelenie personalistiky a mzdové, materiálno-technické zabezpečenie, pokladňa a CO:

 • komplexne zabezpečuje úlohy na úseku práce a miezd, personálne činnosti a odmeňovanie zamestnancov,
 • spracúva štatistiky a analýzy z tejto oblasti,
 • zabezpečuje administratívu zdravotného, sociálneho a dôchodkového poistenia,
 • zabezpečuje sekretárske práce pre riaditeľa  knižnice,
 • podľa potreby zabezpečuje administratívne a reprografické práce pre riaditeľa a ostatné    organizačné zložky,
 • eviduje  uznesenia  jednotlivých  porád,  príkazov riaditeľa, termínované úlohy, prípisy BBSK, MK SR  a iných orgánov, správa registratúry,
 • prijíma, eviduje sťažnosti a sleduje ich správne vybavenie,
 • komplexne vykonáva pokladničnú službu,
 • uskutočňuje materiálno-technické zabezpečenie pre plynulý chod organizácie a činnosť zamestnancov,
 • podieľa sa na plnení úloh na úseku CO,
 • vykonáva inventarizáciu dlhodobého a drobného majetku,
 • aktívne spolupracuje s úradom práce pri zabezpečovaní úloh súvisiacich s absolventskou, aktivačnou a dobrovoľníckou činnosťou.

 

Čl. VIII - Poradné orgány

 

Poradné orgány, ktoré  ustanovuje riaditeľ knižnice:

 

1. Pre riešenie a kontrolu úloh zvoláva poradu vedenia knižnice, ktorej sa zúčastňujú zástupca riaditeľa, vedúci organizačných útvarov, vedúci špecializovaných úsekov.

 

2. Za účelom oboznámenia všetkých zamestnancov s úlohami a na prerokovanie ťažiskových úloh činnosti zvoláva riaditeľ porady zamestnancov knižnice.

 

3. Riaditeľ podľa potreby a v zmysle osobitných právnych predpisov zriaďuje ďalšie stále, respektívne dočasné pracovné komisie: škodovú, inventarizačnú, akvizičnú, revíznu a i.:

 • Komisia na doplňovanie a vyraďovanie dokumentov z knižničného fondu - navrhuje a posudzuje doplňovanie knižničného fondu, posudzuje návrhy na vyradenie dokumentov z dôvodov obsahovej zastaranosti, nepotrebnej multiplicity, poškodenia, strát zavinených používateľmi a tzv. nevymáhateľných (nedobytných) dokumentov.
 • Inventarizačná a likvidačná komisia - na základe príkazu riaditeľa vykonáva inventarizáciu majetku, podáva návrhy na vyradenie prebytočného a neupotrebiteľného majetku v správe knižnice a zabezpečuje jeho účtovnú a fyzickú likvidáciu.
 • Škodová komisia - posudzuje prípady vzniku škôd spôsobených pracovníkmi pri plnení pracovných úloh, alebo v priamej súvislosti s nimi a predkladá riaditeľovi návrhy na ich usporiadanie.

4. Zloženie a spôsob rokovania poradných orgánov upravujú ich rokovacie poriadky.

 

Čl. IX - Všeobecné ustanovenie

 

Organizačné útvary sú povinné úzko  spolupracovať, poskytovať si podklady a informácie potrebné pre plnenie úloh a spoločne vytvárať podmienky pre komplexné riadenie, organizáciu a hodnotenie činnosti v súlade s vydanými vnútornými predpismi, podrobnejšie upravujúcimi činnosť odborných útvarov:

 • pracovný poriadok,
 • knižničný a výpožičný poriadok,
 • registratúrny poriadok,
 • vnútroorganizačné smernice v oblasti ekonomicko-technických činností: 

finančnej kontroly, obehu účtovných dokladov, ochrany utajovaných skutočností, zásady odmeňovania, zásady používania motorového vozidla a dopravno-prevádzkový poriadok, k aplikácii zákona o verejnom obstarávaní a i. 

 • požiarna ochrana, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, civilná ochrana,
 • smernica kontrolnej činnosti,
 • smernica na vybavovanie sťažností a petícií,
 • opatrenia k uplatňovaniu zákona o slobode informácií,
 • a ďalšie aktuálne predpisy, vyplývajúce z vydaných predpisov zriaďovateľa a  všeobecne platných predpisov

 

Čl. X - Záverečné ustanovenia

 

1. Tento OP je záväzný pre všetkých zamestnancov knižnice.

 

2. Riaditeľ je povinný s OP oboznámiť všetkých zamestnancov a vyžadovať jeho dodržanie.

 

3. Úpravy a zmeny tohto OP vykonáva riaditeľ formou číslovaných dodatkov k OP po schválení zriaďovateľom.

 

4. Tento Organizačný poriadok knižnice nadobúda účinnosť dňom  01. januára 2016, kedy stráca svoju platnosť doterajší OP a OS Novohradskej knižnice  z 01. mája 2010 a jeho dodatku č. 01 z 01.októbra.2012. 

 

 

Príloha: Organizačná schéma

 

 

V Lučenci 27.10.2015

 

PhDr. Mgr. Daša Filčíková

riaditeľka Novohradskej knižnice

 

So znením OP súhlasí:

 

Ing. Mgr. Marian Kotleba

predseda Banskobystrického samosprávneho kraja