Copyright © Novohradská knižnica 2015Martin Kiapeš

Načítavanie...PRÍLOHA 2 - INFORMOVANOSŤ DOTKNUTEJ OSOBY - POUŽÍVATEĽA KNIŽNICE PRI ZÍSKAVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Novohradskej knižnice

 

Názov organizácie: Novohradská knižnica

Sídlo organizácie: Ulica J. Kármana 2/2, 984 01 Lučenec

Identifikačné číslo organizácie: 35987146

Forma hospodárenia: príspevková organizácia

Dátum zriadenia: 1. apríla 1999


Novohradská knižnica, J. Kármána 2, 984 01 Lučenec získava a spracováva osobné údaje používateľov knižnice v súlade s ustanoveniami Zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 - GDPR, ktoré potrebuje pre zmluvné poskytovanie knižnično-informačných služieb v rozsahu uvedenom na prihláške a v knižničnom a výpožičnom poriadku.

 

Identifikačné údaje prevádzkovateľa:

Novohradská knižnica
Ulica J. Kármána 2/2, 984 01 Lučenec
+421 47/4511932
+421 47/4513238
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Kontaktné údaje zodpovednej osoby:

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

 

 

1. Účel spracovania osobných údajov

 

Poskytovanie knižnično-informačných činností (ďalej len „KIČ“) v súlade s knižničným a výpožičným poriadkom na základe Zákona č. 126/2015 Z. z. o knižniciach v znení neskorších zmien a doplnkov. Podpisom prihlášky uzatvára používateľ s knižnicou zmluvný vzťah o poskytovaných výpožičných knižničných službách a stáva sa registrovaným čitateľom.

 

Osobné údaje v rámci KIČ knižnica spracováva na základe zmluvy, plnenia právnej povinnosti, oprávneného a verejného záujmu knižnice a so súhlasom dotknutej osoby za účelom:

 • vedenia evidencie registrovaných čitateľov
 • poskytovania knižnično-výpožičných, informačných a ďalších služieb na základe zákona (napr. absenčné a prezenčné výpožičky, potvrdenky o výpožičkách, MVS, rešerše, rezervácie a pod.)
 • ochrany knižničného fondu (zasielanie elektronických predupomienok, upomínanie čitateľov písomne a elektronicky pri nedodržaní výpožičnej doby, vymáhanie nevrátených dokumentov a neuhradených poplatkov mimosúdnou cestou)
 • informovanie o ďalších službách, aktivitách a podujatiach knižnice (marketing)
 • vytvorenie osobného konta, prehľad čitateľa a jeho histórie výpožičiek
 • zverejnenia fotodokumentácie v rámci propagácie knižnice (web, sociálne siete, médiá a pod.).

 

2. Kategória príjemcov osobných údajov

 

Zamestnanci knižnice; osobné údaje nie sú poskytované ďalším príjemcom s výnimkou spoločnosti, ktorá za knižnicu vymáha pohľadávky (nevrátené knižničné dokumenty a neuhradené sankcie). Prístup k údajom má servisný technik spoločnosti LANius, (autorizovaní  technici p. Saboo, p. Romok) čo je ošetrené servisnou zmluvou vzdialenej správy. Knižnica osobné údaje nezamýšľa prenášať do tretej krajiny.

 

3. Doba uchovávania osobných údajov

 

Knižnica uchováva osobné údaje registrovaných čitateľov po dobu registrácie (12 mesiacov po zaplatení registračného poplatku) a následne 24 mesiacov od poslednej návštevy knižnice, pokiaľ nemá voči knižnici žiadne pozdĺžnosti (nevrátené výpožičky, neuhradené poplatky, upomienky). Po uplynutí tejto doby sú osobné údaje spolu s históriou výpožičiek v knižnično-informačnom systéme likvidované vymazaním identifikačných údajov (anonymizáciou). Osobné údaje v listinnej podobe sú likvidované podľa Registratúrneho poriadku knižnice.

 

4. Registrovaný čitateľ – dotknutá osoba má právo

 

 • na prístup k osobným údajom po prihlásení do čitateľského konta zadaním hesla prostredníctvom on-line katalógu knižnice
 • požiadať pracovníka knižnice na centrálnom pulte výpožičiek o informácie o nakladaní s jeho osobnými údajmi
 • na opravu neaktuálnych údajov
 • na vymazanie nepovinných osobných údajov, prípadne obmedzenie ich spracovávania a má právo namietať proti ich spracovávaniu
 • požiadať o trvalý výmaz svojich osobných údajov, pokiaľ nemá voči knižnici žiadne pozdĺžnosti a neželá si ďalej využívať služby knižnice
 • požiadať o vymazanie histórie výpožičiek i bez toho, aby bola ukončená jeho registrácia
 • kedykoľvek svoj písomný súhlas odvolať a to písomne (rovnako, ako ho poskytla)
 • podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona o ochrane osobných údajov.

 

5. Knižnica ako prevádzkovateľ

 

 • poskytne registrovanému používateľovi na jeho žiadosť výpis spracovávaných osobných údajov, prípadne mu umožní náhľad do prihlášky čitateľa a ďalších dokladov u nej uložených
 • náhľad k väčšine osobných údajov, ktoré knižnica uchováva, umožňuje on-line konto čitateľa, ktoré je mu dostupné po prihlásení (číslo čitateľského preukazu a heslo) v on-line katalógu na webe knižnice www nklc.sk (výpis kontaktných údajov, prehľad aktuálnych výpožičiek, históriu výpožičiek, zadaných rezervácií, prehľad platieb a pod.)
 • žiadosti používateľov týkajúcich sa ochrany osobných údajov - prvý výpis i v elektronickej forme poskytuje zdarma bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní od doručenia žiadosti a potrebnom overení totožnosti žiadateľa, opakovaný výpis poskytuje za úhradu podľa cenníka knižnice.

6. Požiadavka poskytnutia osobných údajov

 

 • zákonná na uzatvorenie zmluvného vzťahu prihláškou čitateľa je dotknutá osoba povinná poskytnúť povinné identifikačné údaje vyplývajúce zo Zákona č. 126/2015 Z. z. o knižniciach
 • zmluvná na realizáciu knižnično-informačných služieb a potrebnú a efektívnu komunikáciu
 • oprávnený záujem na ochranu knižničného fondu a majetku
 • súhlas dotknutej osoby na používanie e-mailovej adresy, tel. čísla, marketingu a fotodokumentácie v rámci propagácie knižnice

 

 

Knižnica nevyužíva osobné údaje za účelom profilovania používateľov.

 

 

 

V Lučenci, 22.05.2018

 

PhDr. Mgr. Daša Filčíková

riaditeľka Novohradskej knižnice