Copyright © Novohradská knižnica 2015Martin Kiapeš

Načítavanie...PRÍLOHA 1 - CENNÍK

Novohradskej knižnice

 

Názov organizácie: Novohradská knižnica

Sídlo organizácie: Ulica J. Kármana 2/2, 984 01 Lučenec

Identifikačné číslo organizácie: 35987146

Forma hospodárenia: príspevková organizácia

Dátum zriadenia: 1. apríla 1999

 

 

1. Členské poplatky

 

Členský poplatok na kalendárny rok

 • deti do 6 rokov (bezplatne)...........................0,00 €
 • deti od 6 do 15 rokov....................................2,00 €  / ŤZP  1,00 €
 • študenti od 15 do 25 rokov...........................3,00 € / ŤZP  2,00 € 
 • dospelí od 18 do 63 rokov............................5,00 € / ŤZP  3,00 €
 • dôchodcovia od 63 rokov 
  invalidní dôchodcovia, vojnoví veteráni:......3,00 €
 • právnické osoby...........................................8,00 €
 • Jednorázové zápisné...................................2,00 €  
 • Deti z centier pre deti a rodiny......................0,00 €

 

Nový cenník  platených služieb nadobudne účinnosť od 1. februára 2020

 

(poskytnutie prezenčnej výpožičky, kopírovanie, jednorazové použitie internetu)

 

2. Manipulačné poplatky

 

Vystavenie duplikátu čitateľského preukazu:              1,00 €

Vystavenie duplikátu čitateľského preukazu deti:        0,50 €

 

3. Strata dokumentu

 

Detská literatúra

 • krásna: 1 až 3 násobok ceny dokumentu      +2,00 €
 • odborná: 2 až 5 násobok ceny dokumentu    +2,50 €

 

Literatúra pre dospelých

 • beletria: 1 až 3 násobok ceny dokumentu     + 2,50 €
 • odborná: 2 až 5 násobok ceny dokumentu    + 5,00 €
 • periodiká: cena dokumentu                            + 1,00 €

4. Nedodržanie výpožičnej lehoty

 

Poplatok za oneskorené vrátenie

Periodiká (bez písomného upomínania)

 • za každý dokument a začatý týždeň:              0,05 €

 

Knihy a dokumenty (s písomným upomínaním)

 • 1. upomienka: 1,00 €
 • 2. upomienka: 2,00 €
 • 3. upomienka: 4,00 €
 • 4. upomienka: 6,00 €
 • 5. upomienka: 8,00 €

Používateľ je povinný zaplatiť poplatok za upomienku aj v prípade, ak mu ešte nebola doručená.

 

Prekročenie 3 - mesačnej výpožičnej doby na oddelení beletrie a oddelení pre deti a 6 - mesačnej výpožičnej doby každého knižného titulu

 • za každú knihu a mesiac:                             0,50 €

 

Nedodržanie určenej skrátenej výpožičnej lehoty (bod 5.12)

 • za každú začatú výpožičnú dobu a titul:         0,50 €

 

Poškodenie čiarového kódu 

 • za každý poškodený kus:                               2,00 € 

 

Nedodržanie určenej skrátenej výpožičnej lehoty (bod 5.12)

 • za každý rezervovaný kus:                            0,50 €

 

5. Reprografické služby

 

Kopírovanie dokumentov z fondu knižnice formát A5

 • jednostranne (čiernobiela):                0,10 €
 • obojstranne (čiernobiela)                   0,20 €
 • jednostranne (farebná):                     0,20 €
 • obojstranne (farebná):                       0,30 €

 

Kopírovanie dokumentov z fondu knižnice formát A4

 • jednostranne (čiernobiela):                 0,10 €
 • obojstranne (čiernobiela):                   0,30 €
 • jednostranne (farebná):                      0,30 €
 • obojstranne (farebná):                        0,40 €

 

Kopírovanie dokumentov z fondu knižnice formát A3

 • jednostranne (čiernobiela):                 0,30 €
 • obojstranne (čiernobiela):                   0,40 €
 • jednostranne (farebná):                      0,40 €
 • obojstranne (farebná):                        0,60 €

 

Skenovanie dokumentov z fondu knižnice: 0,20 €

6. Internetové služby

 

Pre členov knižnice je prístup poskytovaný bezplatne ako súčasť členstva

 • poplatok pre členov za nadčas (bod 9.6):           1,00 €
 • jednorazový denný poplatok pre nečlenov:        2,00 €

 

Tlač

 • jednostranne (čiernobiela):                            0,20 €
 • obojstranne (čiernobiela):                              0,30 €
 • jednostranne (farebná):                                 0,30 €
 • obojstranne (farebná):                                   0,40 €

 

7. Rešeršné služby

 

Poplatok za vypracovanie rešerše je platený vopred, doba trvania je 7 dní.

 • vypracovanie rešerše:                                     3,00 €

 

8. Iné služby

 

Rezervovanie / Objednávka (odloženie) dokumentu:   0,50 € za každý dokument

 

9. MVS

 

Poplatok je suma účtovaná inštitúciou vybavujúcou požiadavku a jednotková cena za každý zaslaný dokument

 • poplatok za každý dokument:                   3,00 €
 • poplatok za každý článok, rešerš:            0,50 €

 

10. MMVS

 

Poplatok je suma účtovaná inštitúciou vybavujúcou požiadavku a jednotková cena za každý zaslaný dokument

 • poplatok za každý dokument:                                    3,00 €

 

V prípade nedodržania výpožičnej lehoty vypožičaných kníh cestou MVS a MMVS je poplatkom suma, ktorú žiada knižnica, z ktorej je dokument požičaný, plus

 • 1. upomienka (deň po uplynutí výpožičnej doby):         1,00 €
 • 2. upomienka (2 dni po uplynutí výpožičnej doby):       2,00 €
 • 3. upomienka (5 dní po uplynutí výpožičnej doby):       3,50 €

 

 

 

V Lučenci, 01. 02. 2020

 

PhDr. Mgr. Daša Filčíková

riaditeľka Novohradskej knižnice