Copyright © Novohradská knižnica 2015Martin Kiapeš

Načítavanie...Dodatok č. 1

ku Knižničnému a výpožičnému poriadku

Novohradskej knižnice v zmysle Zriaďovacej listiny č. 2002/000996 vydanej Banskobystrickým samosprávnym krajom v Banskej Bystrici zo dňa 1. apríla 2002 a Organizačného poriadku.

 

 

 Knižničný a výpožičný poriadok sa v Dodatku č. 1 dopĺňa o :

  

Čl. X - Iné služby knižnice

 

Za bod 2, sa vkladá:

  1. Knižnica organizuje počas letných prázdnin letné aktivity pre deti v týždňových turnusoch. Letné aktivity pre deti sú spoplatnené (Príloha 1) a sú časovo ohraničené od 8.00 hod. do 12.00 hod.

 

Ostatné časti Knižničného a výpožičného poriadku NKLC, vydaného k 01.07.2019 ostávajú nezmenené.

 

Dodatok č. 1 nadobúda platnosť v Cl. X., bod 2 od 01.07.2020.

  

Bc. Martina Michalovičová                                                 PhDr. Mgr. Daša Filčíková 

Predsedníčka ZO OZPK, Lučenec                   riaditeľka Novohradskej knižnice, Lučenec