Copyright © Novohradská knižnica 2015Martin Kiapeš

Načítavanie...Základné dokumenty

Základné dokumenty Novohradskej knižnice formálne upravujú základné právne vzťahy knižnice voči jej zriaďovateľovi, zamestnancom, používateľom či širokej verejnosti. Organizačný poriadok Novohradskej knižnice je predpis, obsahujúci podrobnú úpravu vnútorného usporiadania našej organizácie. Kolektívna zmluva upravuje individuálne a kolektívne vzťahy medzi zamestnávateľom a zamestnancami a súčasne vymedzuje práva a povinnosti zmluvných strán. Knižničný poriadok, ktorého súčasťou je aj výpožičný poriadok a cenník služieb vo forme prílohy, upravuje vzájomné vzťahy medzi používateľmi služieb Novohradskej knižnice a knižnicou samotnou, vymedzuje práva a povinnosti knižnice voči jej používateľom a naopak. Medzi základné dokumenty patrí aj zriaďovacia listina, ktorá v jednotlivých bodoch definuje poslanie Novohradskej knižnice vo všetkých oblastiach, ako sú napr. jej účel, hospodárenie, organizačná štruktúra etc.

PRÍLOHA 2 - INFORMOVANOSŤ DOTKNUTEJ OSOBY - POUŽÍVATEĽA KNIŽNICE PRI ZÍSKAVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Novohradskej knižnice

 

Názov organizácie: Novohradská knižnica

Sídlo organizácie: Ulica J. Kármana 2/2, 984 01 Lučenec

Identifikačné číslo organizácie: 35987146

Forma hospodárenia: príspevková organizácia

Dátum zriadenia: 1. apríla 1999


Novohradská knižnica, J. Kármána 2, 984 01 Lučenec získava a spracováva osobné údaje používateľov knižnice v súlade s ustanoveniami Zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 - GDPR, ktoré potrebuje pre zmluvné poskytovanie knižnično-informačných služieb v rozsahu uvedenom na prihláške a v knižničnom a výpožičnom poriadku.

 

Identifikačné údaje prevádzkovateľa:

Novohradská knižnica
Ulica J. Kármána 2/2, 984 01 Lučenec
+421 47/4511932
+421 47/4513238
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Kontaktné údaje zodpovednej osoby:

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ

Námestie Ľudovíta Štúra 1, 975 41  Banská Bystrica

Číslo: 2002/000996

 

V Banskej Bystrici 1. apríla 2002

 

ZRIAĎOVACIA LISTINA

Novohradskej knižnice

 

Banskobystrický samosprávny kraj podľa čl. XVIII zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 183/2000 Z. z. o knižniciach, o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti a o zmene a doplnení zákona č. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej a podľa § 21 ods. 8 zákona č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov vydáva zriaďovaciu listinu:

 

Názov organizácie: Novohradská knižnica

Sídlo organizácie: Ulica J. Kármána 2/2, 984 01  Lučenec

Identifikačné číslo organizácie: 35987146

Forma hospodárenia: príspevková organizácia

Dátum zriadenia: 1. apríla 1999

Novohradská knižnica v zmysle Zriaďovacej listiny č. 2002/000996 vydanej Banskobystrickým samosprávnym krajom v Banskej Bystrici zo dňa 1. apríla 2002 a Organizačného poriadku vydáva tento Organizačný poriadok.

 

ORGANIZAČNÝ PORIADOK

Novohradskej knižnice

 

Názov organizácie: Novohradská knižnica

Sídlo organizácie: Ulica J. Kármana 2/2, 984 01  Lučenec

Identifikačné číslo organizácie: 35987146

Forma hospodárenia: príspevková organizácia

Dátum zriadenia: 1. apríla 1999

Novohradská knižnica v zmysle Zriaďovacej listiny č. 2002/000996 vydanej Banskobystrickým samosprávnym krajom v Banskej Bystrici zo dňa 1. apríla 2002 a Organizačného poriadku vydáva tento Knižničný a výpožičný poriadok.

 

KNIŽNIČNÝ A VÝPOŽIČNÝ PORIADOK

Novohradskej knižnice

 

Názov organizácie: Novohradská knižnica

Sídlo organizácie: Ulica J. Kármana 2/2, 984 01  Lučenec

Identifikačné číslo organizácie: 35987146

Forma hospodárenia: príspevková organizácia

Dátum zriadenia: 1. apríla 1999

PRÍLOHA 1 - CENNÍK

Novohradskej knižnice

 

Názov organizácie: Novohradská knižnica

Sídlo organizácie: Ulica J. Kármana 2/2, 984 01 Lučenec

Identifikačné číslo organizácie: 35987146

Forma hospodárenia: príspevková organizácia

Dátum zriadenia: 1. apríla 1999