Copyright © Novohradská knižnica 2015Martin Kiapeš
Používatelia
9
Články
90
Počet návštev článkov
181190

Načítavanie...Oddelenia

Novohradská knižnica v Lučenci je univerzálna, verejná, kultúrna a vzdelávacia inštitúcia. Poskytuje knižničné a informačné služby, pôsobí ako bibliografické, metodické a vzdelávacie stredisko. Plní funkciu mestskej knižnice pre Mesto Lučenec a regionálnej knižnice pre okresy Lučenec a Poltár. Jej zriaďovateľom od 1. apríla 2002 je Banskobystrický samosprávny kraj.

 

Útvar riaditeľa

Podieľa sa na riadiacej práci, koordinuje vnútornú činnosť odborných útvarov, zabezpečuje nad obecné funkcie v oblasti metodickej činnosti v regióne, koordinuje činnosť v oblasti automatizácie knižnično-informačných procesov, sekretárske práce.

 

PhDr. Mgr. Daša Filčíková

Riaditeľka

Telefónne číslo:+421 47/4513238
E-mail:Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Bežná pracovná doba:
pondelok 07:30-15:30
utorok 07:30-15:30
streda 07:30-15:30
štvrtok 07:30-15:30
piatok 07:30-15:30

 

Útvar KIČ

Zabezpečuje komplexné budovanie a správu knižničných fondov, jeho akvizíciu, evidenciu, vstupné spracovanie a ochranu dokumentov. Poskytuje základné a špeciálne knižničnoinformačné služby, diferencovane podľa druhov literatúry a typu služieb, socioprofesijného a vekového zloženia používateľov. Koordinuje činnosť jednotlivých oddelení, zabezpečuje MVS. Vedie registráciu čitateľov, evidenciu a štatistiku výkonov knižnično-informačných služieb. Organizuje aktivity kultúrno-spoločenského a kultúrno-výchovného charakteru v spolupráci s ďalšími kultúrnymi inštitúciami a organizáciami, knižničnú osvetu. Realizuje bibliograficko-informačnú činnosť. 

 

Mgr. Monika Šatarová

Vedúca útvaru

Telefónne číslo:+421 47/4511932
E-mail:Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Bežná pracovná doba:
pondelok 08:00-16:00
utorok 08:00-16:00
streda 08:00-16:00
štvrtok 08:00-16:00
piatok 08:00-16:00

Bc. Martina Michalovičová

Knihovníčka / Zástupkyňa vedúcej útvaru KIČ

Telefónne číslo:+421 47/4324477
E-mail:Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Bežná pracovná doba:
pondelok 08:00-16:00
utorok 08:00-16:00
streda 08:00-16:00
štvrtok 08:00-16:00
piatok 08:00-16:00

 

Útvar ETČ

Komplexne zabezpečuje účtovníctvo, rozpočtovníctvo, financovanie a správu majetku vo vzťahu k zriaďovateľovi, styk s finančnými a inými inštitúciami a dodávateľsko-odberateľské vzťahy. Zabezpečuje úlohy na úseku, PaM, BP a CO, MTZ zabezpečuje auto prevádzku, prevádzku objektu.

 

Hana Ráczová

Ekonómka

Telefónne číslo:+421 47/4330724
E-mail:Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Bežná pracovná doba:
pondelok 07:30-15:30
utorok 07:30-15:30
streda 07:30-15:30
štvrtok 07:30-15:30
piatok 07:30-15:30

 • poskytuje metodickú pomoc a poradenské služby pre verejné knižnice (mestské a obecné) okresov Lučenec a Poltár formou metodických návštev a konzultácií
 • spracúva ročnú štatistiku o činnosti verejných knižníc (mestských a obecných) okresov Lučenec a Poltár
 • na základe uzatvorených dohôd s mestskými a obecnými úradmi zabezpečuje doplňovanie knižných fondov pre mestské a obecné knižnice okresov Lučenec a Poltár
 • zúčastňuje sa na tvorbe, udržiavaní a sprístupňovaní súborných katalógov knižníc
 • organizuje porady, školenia, semináre pre knihovníkov verejných knižníc
 • v oblasti kultúrno - výchovnej práce napomáha verejným knižniciam okresov Lučenec a Poltár vydávaním metodických príručiek a materiálov
 • buduje fond odbornej literatúry pre metodiku a archív činnosti obecných a mestských knižníc a knihovníkov okresov Lučenec a Poltár

Oddelenie zabezpečuje všetky úlohy súvisiace s činnosťami IKT, ktoré sú prevádzané v rámci organizácie...

Oddelenie náučnej literatúry poskytuje možnosť voľného výberu literatúry náučného a vedeckého charakteru. V rámci možností sa snaží čitateľom poskytnúť najnovšie publikácie zo všetkých vedných odborov, pričom dôraz je kladený na požiadavky študentov a verejnosti. Na oddelení je možný prístup na internet, ako aj reprografické služby a tlač z materiálov knižnice, MVS, vypracovanie rešerší na zadané témy. Súčasťou oddelenia je aj galéria, kde sa pravidelne konajú putovné výstavy a kolektívne podujatia.

 • poskytuje používateľom základné knižnično-informačné služby formou absenčných a prezenčných výpožičiek dokumentov
 • poskytuje používateľom aj dostupné špeciálne knižnično-informačné služby a doplnkové služby
 • zabezpečuje medziknižničné výpožičné služby
 • zabezpečuje činnosť spojenú s evidenciou a sprístupňovaním periodík čitateľom v študovniach
 • zabezpečuje centrálnu evidenciu používateľov a výpožičiek knižničného fondu
 • poskytuje internetové služby (Verejný internet) pomoc čitateľom, využívanie elektronických databáz pri poskytovaní MVS, MVMS
 • komplexne organizuje a v spolupráci s ostatnými odbornými útvarmi zabezpečuje kultúrno-vzdelávacie aktivity a podujatia
 • zabezpečuje knižničnú osvetu a propagáciu činnosti knižnice voči verejnosti a spolupracuje pri organizovaní podujatí s ostatnými kultúrno-osvetovými a vzdelávacími inštitúciami

 • poskytuje základné absenčné a prezenčné výpožičné služby deťom a mládeži
 • podieľa sa na organizovaní knižnično-informačnej výchovy detí a mládeže a organizovaní kultúrno-výchovných a vzdelávacích podujatí
 • vedie evidenciu používateľov a výpožičiek KF oddelenia

 • spracúva a sprístupňuje články regionálneho charakteru
 • zostavuje a zverejňuje súbežnú regionálnu bibliografiu z databázy článkov v okresoch Lučenec a Poltár
 • buduje fondy regionálnej literatúry a elektronických dokumentov
 • poskytuje bibliograficko-informačné a rešeršné služby používateľom
 • sprístupňuje prostredníctvom elektronických služieb vonkajšie informačné a bibliografické zdroje, súborné katalógy, bibliografické a faktografické databázy
 • zostavuje a vydáva odborné špeciálne, tematické a personálne bibliografie regionálnych osobností a udalostí

 • zabezpečuje centralizované doplňovanie a akvizičné spracovanie knižničných fondov, ich evidenciu, katalogizáciu
 • pri doplňovaní knižničných fondov vychádza z požiadaviek používateľov a úzko spolupracuje s jednotlivými organizačnými útvarmi knižnice
 • zabezpečuje a realizuje spoluprácu s vydavateľmi a distribútormi kníh
 • zabezpečuje doplňovanie fondov a eviduje prírastky nových dokumentov v predpísanej evidencii
 • zabezpečuje menné a vecné ( obsahové) spracovanie prírastkov dokumentov v elektronickej forme
 • buduje katalógy knižnice a organizuje revízie knižničného fondu, obsahové previerky a vykonáva aktualizáciu fondu a redakciu katalógov
 • zabezpečuje ochranu knižničného fondu a uskutočňuje činnosti spojené s vyraďovaním knižnično-informačných jednotiek a vedie o tom evidenciu
 • zabezpečuje budovanie knižničného fondu v súlade s úlohami a poslaním knižnice

 • komplexne zabezpečuje plánovanie, rozpočtovanie, financovanie knižnice, styk s finančnými orgánmi a zriaďovateľom
 • komplexne zabezpečuje účtovníctvo knižnice
 • vykonáva rozbory hospodárenia a spracúva ekonomické plány rozvoja a jeho finančného zabezpečovania
 • zabezpečuje racionalizáciu a optimalizáciu administratívnych činností
 • spravuje hnuteľný a nehnuteľný majetok, riadi a koordinuje investičné akcie a udržiavacie práce a správy budov a zariadení
 • spracúva štatistické výkazníctvo z ekonomickej činnosti organizácie
 • zabezpečuje výkon verejného obstarávania tovaru, prác a služieb
 • zabezpečuje auto prevádzku a prevádzku objektov
 • zabezpečuje úlohy spojené s BOZP a PO a správou registratúry

 • komplexne zabezpečuje úlohy na úseku práce a miezd, personálne činnosti a odmeňovanie zamestnancov
 • spracúva štatistiky a analýzy z tejto oblasti
 • zabezpečuje administratívu zdravotného, sociálneho a dôchodkového poistenia
 • komplexne vykonáva pokladničnú službu
 • uskutočňuje materiálno-technické zabezpečenie pre plynulý chod organizácie a činnosť zamestnancov
 • podieľa sa na plnení úloh na úseku CO
 • vykonáva inventarizáciu dlhodobého a drobného majetku