Copyright © Novohradská knižnica 2015Martin Kiapeš

Načítavanie...Knižnica poskytuje medziknižničné výpožičné služby pre používateľov knižnice, knižnice v SR a obce vo svojom regióne.

Ak používateľ potrebuje dokument, ktorý knižnica nemá vo svojom fonde, môže požiadať o sprostredkovanie výpožičky z inej knižnice na Slovensku (MVS). Ak používateľ potrebuje dokument, ktorý sa nenachádza vo fondoch žiadnej knižnice na Slovensku, môže knižnica na požiadanie sprostredkovať vypožičanie dokumentu zo zahraničia medzinárodnou medziknižničnou výpožičnou službou (MMVS).Ak používateľ potrebuje článok z periodika, ktoré nie je súčasťou knižničného fondu knižnice, môže požiadať o zaslanie jeho kópie z inej knižnice v SR. Za služby MVS a MMVS knižnica vyžaduje od používateľa úhradu vzniknutých nákladov (Príloha 1).

Pri výpožičkách prostredníctvom MVS a MMVS sú knižnica i používateľ povinní dodržiavať výpožičné podmienky, ktoré stanoví požičiavajúca knižnica. Pri výpožičkách prostredníctvom MMVS je zásadne možné len prezenčné štúdium takto požičaných dokumentov.

 

 

VÝŇATOK

 

PRÍLOHA 1 - CENNÍK

Novohradskej knižnice

 

9. MVS

 

Poplatok je suma účtovaná inštitúciou vybavujúcou požiadavku a jednotková cena za každý zaslaný dokument

  • poplatok za každý dokument: 3,00 €
  • poplatok za každý článok, rešerš: 0,50 €

 

10. MMVS

 

Poplatok je suma účtovaná inštitúciou vybavujúcou požiadavku a jednotková cena za každý zaslaný dokument

  • poplatok za každý dokument: 3,00 €

 

V prípade nedodržania výpožičnej lehoty vypožičaných kníh cestou MVS a MMVS je poplatkom suma, ktorú žiada knižnica, z ktorej je dokument požičaný, plus

  • 1. upomienka (deň po uplynutí výpožičnej doby): 1,00 €
  • 2. upomienka (2 dni po uplynutí výpožičnej doby): 2,00 €
  • 3. upomienka (5 dní po uplynutí výpožičnej doby): 3,50 €