Copyright © Novohradská knižnica 2015Martin Kiapeš

Načítavanie...Služby

Služby knižnice môže využívať registrovaný používateľ knižnice, ktorý je držiteľom platného čitateľského preukazu.

Základné výpožičné služby sú bezplatné.

 • absenčné výpožičné služby (vypožičiavanie dokumentov mimo priestorov knižnice)
 • prezenčné výpožičné služby (štúdium dokumentov v priestoroch študovní a čitárne)
 • predlžovanie výpožičnej lehoty vypožičaných dokumentov
 • poskytovanie faktografických a bibliografických informácií
 • prístup k internetu
 • sprístupnenie elektronických databáz

Špeciálne služby sú platené v zmysle cenníka platných služieb, ktorý je používateľom prístupný na príslušných oddeleniach útvaru knižnično-informačných činností a na webovej stránke knižnice:

 • rezervovanie dokumentov
 • medziknižničná výpožičná služba (MVS) a medzinárodná medziknižničná výpožičná služba (MMVS)
 • písomné spracovanie rešerší z vlastných i externých databáz
 • reprografické služby, tlač z PC
 • skenovanie časti dokumentov

Niektoré druhy služieb (informačné, bibliografické, propagačné a iné), ako aj možnosť účasti na kultúrnych a vzdelávacích podujatiach, poskytuje knižnica aj návštevníkom, ktorí nie sú registrovanými používateľmi knižnice. Okrem základných výpožičných a informačných služieb poskytuje knižnica používateľom aj iné služby, ktoré sú uvedené v článku X, Knižničného a výpožičného poriadku.

Výpožičky knižničných dokumentov mimo priestorov knižnice – výpožičky domov

Štúdium knižničných dokumentov v študovni knižnice

Knižnica poskytuje medziknižničné výpožičné služby pre používateľov knižnice, knižnice v SR a obce vo svojom regióne.

Ak používateľ potrebuje dokument, ktorý knižnica nemá vo svojom fonde, môže požiadať o sprostredkovanie výpožičky z inej knižnice na Slovensku (MVS). Ak používateľ potrebuje dokument, ktorý sa nenachádza vo fondoch žiadnej knižnice na Slovensku, môže knižnica na požiadanie sprostredkovať vypožičanie dokumentu zo zahraničia medzinárodnou medziknižničnou výpožičnou službou (MMVS).Ak používateľ potrebuje článok z periodika, ktoré nie je súčasťou knižničného fondu knižnice, môže požiadať o zaslanie jeho kópie z inej knižnice v SR. Za služby MVS a MMVS knižnica vyžaduje od používateľa úhradu vzniknutých nákladov (Príloha 1).

Pri výpožičkách prostredníctvom MVS a MMVS sú knižnica i používateľ povinní dodržiavať výpožičné podmienky, ktoré stanoví požičiavajúca knižnica. Pri výpožičkách prostredníctvom MMVS je zásadne možné len prezenčné štúdium takto požičaných dokumentov.

NKLC v spolupráci so Slovenskou knižnicou pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči ponúka služby nevidiacim a zrakovo postihnutým.

Zabezpečujeme prístup ku klasickým a elektronickým bibliografickým a plnotextovým informačným zdrojom s možnosťou samostatného rešeršovania, vyhľadávania informácií, faktov. Na požiadanie vypracujú odborní rešeršní pracovníci registrovaným používateľom profesionálne odborné tematické a citačné rešerše z licencovaných a voľne prístupných domácich a zahraničných databáz formou bibliografického súpisu relevantnej literatúry. Profesionálne rešeršné služby sú spoplatnené.

Používateľ s platným čitateľským preukazom má právo vyhľadávať si informácie potrebné na vzdelávacie a relaxačné účely na určenom študijnom mieste v internetovej časti verejného internetu oddelení.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris lacinia ante dolor, euismod ultrices ipsum lacinia eu. Sed ut lacus gravida, tincidunt elit non, sollicitudin ipsum. Duis eget dolor metus. Curabitur vehicula aliquet eros, vel aliquam eros mattis quis. Cras sapien magna, lacinia sit amet purus ac, laoreet maximus risus. Nam sed diam aliquet, iaculis libero non, tempor arcu. Donec semper enim sed dapibus dictum. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.

Knižnica poskytuje a sprostredkuje aj ďalšie knižničné, bibliografické, informačné, vzdelávacie a metodické služby.