Copyright © Novohradská knižnica 2015Martin Kiapeš

Načítavanie...https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/18/20180525

 https://www.zakonypreludi.sk/zz/2018-18 

 

Informovanosť dotknutej osoby – používateľa knižnice pri získavaní osobných údajov

 

Novohradská knižnica, J. Kármána 2, 984 01 Lučenec získava a spracováva osobné údaje používateľov knižnice v súlade s ustanoveniami Zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 - GDPR, ktoré potrebuje pre zmluvné poskytovanie knižnično-informačných služieb v rozsahu uvedenom na prihláške a v knižničnom a výpožičnom poriadku.

Identifikačné údaje prevádzkovateľa:   Novohradská knižnica

 1. Kármána 2, 984 01 Lučenec

tel. 047/45 11932,, 45 13238 , e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Kontaktné údaje zodpovednej osoby: e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Účel spracovávania osobných údajov: Poskytovanie knižnično-informačných činností (ďalej len „KIČ“) v súlade s knižničným a výpožičným poriadkom na základe Zákona č. 126/2015 Z. z. o knižniciach v znení neskorších zmien a doplnkov. Podpisom prihlášky uzatvára používateľ s knižnicou zmluvný vzťah o poskytovaných výpožičných knižničných službách a stáva sa registrovaným čitateľom.

                Osobné údaje v rámci KIČ knižnica spracováva na základe zmluvy, plnenia právnej povinnosti, oprávneného a verejného záujmu knižnice a so súhlasom dotknutej osoby za účelom:

 • vedenia evidencie registrovaných čitateľov
 • poskytovania knižnično-výpožičných, informačných a ďalších služieb na základe zákona (napr. absenčné a prezenčné výpožičky, potvrdenky o výpožičkách, MVS, rešerše, rezervácie a pod.)
 • ochrany knižničného fondu (zasielanie elektronických predupomienok, upomínanie čitateľov písomne a elektronicky pri nedodržaní výpožičnej doby, vymáhanie nevrátených dokumentov a neuhradených poplatkov mimosúdnou cestou)
 • informovanie o ďalších službách, aktivitách a podujatiach knižnice (marketing)
 • vytvorenie osobného konta, prehľad čitateľa a jeho histórie výpožičiek
 • zverejnenia fotodokumentácie v rámci propagácie knižnice (web, facebook, médiá a pod.).

 

Kategória osobných údajov dotknutých osôb: Knižnica spracováva osobné údaje dotknutých osôb,

Povinné údaje -  Meno a priezvisko, dátum narodenia, č.OP, adresa trvalého a prechodného bydliska, preukaz ZŤP. Meno a priezvisko dieťaťa a meno a priezvisko zákonného zástupcu

 Nepovinné údaje – e-mail, tel. číslo, dosiahnuté vzdelanie, povolanie.

 

Kategória príjemcov osobných údajov: zamestnanci knižnice; osobné údaje nie sú poskytované ďalším príjemcom s výnimkou spoločnosti, ktorá za knižnicu vymáha pohľadávky (nevrátené knižničné dokumenty a neuhradené sankcie). Prístup k údajom má servisný technik spoločnosti LANius, (autorizovaní  technici, vzdialenej správy) čo je ošetrené servisnou zmluvou vzdialenej správy. Knižnica osobné údaje nezamýšľa prenášať do tretej krajiny.

 

Doba uchovávania osobných údajov: Knižnica uchováva osobné údaje registrovaných čitateľov po dobu registrácie (12 mesiacov po zaplatení registračného poplatku) a následne 24 mesiacov od poslednej návštevy knižnice, pokiaľ nemá voči knižnici žiadne pozdĺžnosti (nevrátené výpožičky, neuhradené poplatky, upomienky). Po uplynutí tejto doby sú osobné údaje spolu s históriou výpožičiek v knižnično-informačnom systéme likvidované vymazaním identifikačných údajov (anonymizáciou). Osobné údaje v listinnej podobe sú likvidované obdobne, t.j. vo vyššie uvedených termínoch podľa Registratúrneho poriadku knižnice.

 

Registrovaný čitateľ – dotknutá osoba má právo:

 • na prístup k osobným údajom po prihlásení do čitateľského konta zadaním hesla prostredníctvom on-line katalógu knižnice
 • požiadať pracovníka knižnice na centrálnom pulte výpožičiek o informácie o nakladaní s jeho osobnými údajmi
 • na opravu neaktuálnych údajov
 • na vymazanie nepovinných osobných údajov, prípadne obmedzenie ich spracovávania a má právo namietať proti ich spracovávaniu
 • požiadať o trvalý výmaz svojich osobných údajov, pokiaľ nemá voči knižnici žiadne pozdĺžnosti a neželá si ďalej využívať služby knižnice
 • požiadať o vymazanie histórie výpožičiek i bez toho, aby bola ukončená jeho registrácia
 • kedykoľvek svoj písomný súhlas odvolať a to písomne (rovnako, ako ho poskytla)
 • podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona o ochrane osobných údajov.

 

Knižnica ako prevádzkovateľ:

 • poskytne registrovanému používateľovi na jeho žiadosť výpis spracovávaných osobných údajov, prípadne mu umožní náhľad do prihlášky čitateľa a ďalších dokladov u nej uložených
 • náhľad k väčšine osobných údajov, ktoré knižnica uchováva, umožňuje on-line konto čitateľa, ktoré je mu dostupné po prihlásení (číslo čitateľského preukazu a heslo) v on-line katalógu na webe knižnice www nklc.sk (výpis kontaktných údajov, prehľad aktuálnych výpožičiek, históriu výpožičiek, zadaných rezervácií, prehľad platieb a pod.)
 • žiadosti používateľov týkajúcich sa ochrany osobných údajov - prvý výpis i v elektronickej forme poskytuje zdarma bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní od doručenia žiadosti a potrebnom overení totožnosti žiadateľa, opakovaný výpis poskytuje za úhradu podľa cenníka knižnice.

 

Požiadavka poskytnutia osobných údajov:

 • zákonná na uzatvorenie zmluvného vzťahu prihláškou čitateľa je dotknutá osoba povinná poskytnúť povinné identifikačné údaje vyplývajúce zo Zákona č. 126/2015 Z. z. o knižniciach
 • zmluvná na realizáciu knižnično-informačných služieb a potrebnú a efektívnu komunikáciu
 • oprávnený záujem na ochranu knižničného fondu a majetku
 • súhlas dotknutej osoby na používanie e-mailovej adresy, tel. čísla, marketingu a fotodokumentácie v rámci propagácie knižnice.

 

Knižnica nevyužíva osobné údaje za účelom profilovania používateľov.

 

Súhlas so spracovaním osobných údajov na marketingové účely

 

Dobrý deň,

 

v súvislosti s nariadením Európskej únie o ochrane osobných údajov (GDPR účinnosť od 25.05.2018) Vás žiadame o udelenie/obnovenie súhlasu so spracovaním osobných údajov, aby sme Vás mohli kontaktovať a zasielať Vám ponuku služieb knižnice – pozvánky na besedy, výstavy, tvorivé dielne a iné.  Novohradská knižnica, IČO: 35987146, so sídlom J. Kármána 2, 984 01 Lučenec, bude na tento účel spracovávať Váš osobný údaj: email adresu a telefónne číslo.

Váš osobný údaj bude sprístupnený len nášmu pracovníkovi, ktorý má na starosti správu email adries, t.j. zapisuje adresu do zoznamu adries určených na zasielanie propagačných materiálov o ponuke služieb. Údaje ďalej nepredávame, s údajmi budeme nakladať zodpovedne a v súlade s platnou slovenskou legislatívou. Údaje budeme spracovávať do zrušenia súhlasu.

Súhlas nám poskytujete dobrovoľne a môžete ho kedykoľvek odvolať prostredníctvom zaslaného emailu našej organizácie.

Ak máte záujem a súhlasíte s vyššie uvedenými podmienkami, prosíme, spätne nám pošlite Váš súhlas v znení : súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov“.

 

Ďakujeme, ostávame s pozdravom

 

PhDr. Mgr. Daša Filčíková

Riaditeľka

Novohradská knižnica

J.Kármána 2

984 01 Lučenec