Copyright © Novohradská knižnica 2015Martin Kiapeš

Načítavanie...Legislatívne nariadenia, zákony a príkazy

Činnosť Novohradskej knižnice sa riadi platnou legislatívou, a to predovšetkým nasledovnými troma citovanými zákonmi. Zákon o knižnicicach upravuje ich činnosť, postavenie a úlohy knižníc ale aj ich zriaďovanie. Súčasne s tým legislatívne ošetruje poskytovanie knižnično-informačných služieb pre verejnosť a činnosti spojené s ochranou, staroslitvosťou a sprístupnením knižničného fondu. Zákon o slobodnom prístupe k informáciám upravuje podmienky, postup a rozsah slobodného prístupu k informáciám. Priamo sa dotýka aj našej inštitúcie, keďže jednou z úloh knižnice je zhromaždovať, spracovávať a sprístupňovať informácie širokej verejnosti. Ďalším zo zásadných zákonov vzťahujúcich sa na činnosť inštitúcie je zákon a ochrane osobných údajov, ktorým sú vymedzené všetky spôsoby nakladania s osobnými údajmi používateľov knižnice a stanovené opatrenia na ich zabezpečenie pri ďalšom spracovaní ako aj rozsah ich spracovania. Banskobystrický samosprávny kraj ako zriadovateľ Novohradskej knižnice vymedzil formou príkazov podmienky verejných obstarávaní a to za účelom zvýšenia transparentnosti vynakladania a využívania verejných zdrojov. Zároveň formou etického kódexu stanovil základné etické princípy dodržiavaní pri obstarávaní K povolaniu knihovníka a informačného pracovníka patrí Etický kódex IFLA, ako normatív etických a morálnych hodnôt vyznávaných našimi zamestancami a uplatňovanými v profesionálnej činnosti.

Vnútorný systém prijímania, preverovania a evidencie oznámení o protispoločenskej činnosti

v podmienkach Banskobystrického samosprávneho kraja.

 

Smernica č. 015/2019/UHKBBSK

 

o postupe pri realizácii výberových konaní na funkcie štatutárnych orgánov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja.

Banskobystrický samosprávny kraj (ďalej len „BBSK“) na základe ustanovenia § 11 ods. 2 písm. h) zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov vydáva túto smernicu.

Vnútorný systém prijímania, preverovania a evidencie podnetov pri oznamovaní protispoločenskej činnosti v podmienkach BBSK.