Načítavanie...PROPOZÍCIE XIII. ROČNÍKA CELOSLOVENSKEJ LITERÁRNEJ SÚŤAŽE VO VLASTNEJ TVORBE LITERÁRNY LUČENEC 2019

Novohradská knižnica

J. Kármána 2, 984 01  Lučenec

 

V Lučenci 15. apríla 2019

 

VYHLASOVATEĽ SÚŤAŽE

Banskobystrický samosprávny kraj

Novohradská knižnica

Mesto Lučenec

 

PODPOROVATELIA SÚŤAŽE

Hlavný partner podujatia:

Fond na podporu umenia

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

 

 

Termín vyhlásenia víťazov

 

19.11.2019

Historická budova RADNICE

Dr. Herza 240/1, 984 01  Lučenec

 

 

Poslanie a cieľ súťaže

 

Prezentáciou vlastnej literárnej tvorby umožniť nadaným deťom, študentom i dospelým formou celoštátnej súťaže konfrontáciu s inými, možnosť rozvíjať svoj talent a tvorivosť, podporovať ich v ďalšom umeleckom zameraní, umožniť získať nové poznatky a kontakty v oblasti literárnej tvorby. Toto podujatie je venované na počesť významnej slovenskej spisovateľky Boženy Slančíkovej -Timravy (2.10.1867-27.11.1951), ktorej život a dielo sú späté s Novohradom.

 

 

Zásady súťaže

 

 1. Vekové kategórie súťaže
  1. Kategória: 5. - 9. ročník základných skôl a osemročných gymnázií
  2. Kategória: stredné školy
  3. Kategória: dospelí
 2. Literárne formy súťaže:
  • Poézia
  • Próza
 3. Súťažné práce nesmú byť zaslané do iných súťaží, t. j. musia byť pôvodné a doteraz nezverejnené, nesmú byť prevzaté a kopírované z akýchkoľvek zdrojov
 4. Práce žiadame zasielať v 3 papierových kópiách poštou, ako aj e-mail s uvedením: 
  • názov práce, meno autora, bydlisko - adresa, kontaktné číslo/email adresa
  • u žiakov základných a stredných škôl: názov práce, meno autora, adresa školy, ročník/vek autora, meno príslušného pedagóga, kontaktný údaj školy a autora (viď príloha 1. – návratka)
 5. Maximálny rozsah prác:
  • Poézia: 3-5 básní
  • Próza: 1-2 práce, maximálne 5 strán formátu A4
 6. Písomné príspevky späť nezasielame ani na vyžiadanie
 7. Súťažné práce hodnotí odborná porota
 8. Cestovné výdavky sú hradené oceneným súťažiacim vo všetkých kategóriách súťaže. Cestovné náklady pre ocenených účastníkov resp. ich doprovodu budú preplatené na základe predložených platných cestovných lístkov verejnej hromadnej dopravy (vrátane predloženia/zaslania aj spätného cestovného lístka), resp. preplatenie nákladov na prepravu prostredníctvom osobného dopravného prostriedku vo výške spotreby PHM uvedenom v technickom preukaze. Cestovné výdavky sú hradené doprovodu (1 osoba) súťažiacich len v kategóriách: 
  • kategória 5. - 9. ročník základných škôl a osemročných gymnázií
  • kategória stredné školy
 9. Termín zaslania prác je do 4.10.2019 prostredníctvom elektronického formulára na stránke nklc.sk alebo písomne/elektronicky na kontakt:
  • Mgr. Monika Šatarová
  • Novohradská knižnica
  • Adresa: J. Kármána 2, 984 01  Lučenec
  • Tel.: +421 47/4511932
  • Mail:
   • Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
   • Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
 10. Víťazi jednotlivých kategórií budú včas upovedomení o výsledkoch a následne dostanú pozvánku na slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže
 11. Pri zasielaní prác vás žiadame o prípadný váš súhlas s uverejnením vybraných súťažných prác na web stránke Novohradskej knižnice, respektívne zborníku

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Príloha č. 1

Súhlas so spracovaním osobných údajov

 

v zmysle zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Nariadenia EP a R (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

 

Prevádzkovateľ: Novohradská knižnica, J. Kármána 2, 984 01 Lučenec, IČO: 35987146

                             Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., 047/4511932, zodpovedná osoba: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

 

Dotknutá osoba: ................................................................................ (meno a priezvisko autora literárnej práce)

 

týmto udeľuje prevádzkovateľovi súhlas so spracovaním osobných údajov a to v rozsahu: meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska, vek, adresa školy, navštevovaná trieda, podpis, fotografia za účelom vyhodnotenia            celoslovenskej súťaže vo vlastnej literárnej tvorbe Literárny Lučenec 2019:

 

Hodnotenia súťažných prác porotcami, identifikácia súťažiacich (meno, priezvisko, adresa školy, navštevovaná trieda, meno pedagóga, adresa bydliska, vek, kontakt. údaje)

áno     nie

Zverejnenia literárnych prác v Zborníku ocenených prác v tlačenej a elektronickej forme na webe knižnice (meno, priezvisko, škola, sídlo-mesto/obec)

áno     nie

Odovzdania a prevzatia vecných cien  (meno, priezvisko, sídlo-obec-mesto, podpis)

áno     nie

Uverejnenia listiny víťazov na webovej stránke prevádzkovateľa a v médiách (meno, priezvisko, adresa školy, sídlo)

áno     nie

 

Propagácie, verejnej medializácie, archivácie, zverejnenia v médiách a prostredníctvom internetu (fotografie)

áno     nie

 

Finančného zúčtovania dotácií na realizáciu súťaže LL 2019 (kópie prezenčných listín)   

áno     nie

 

Pozn. Vyjadrenie súhlasu označte X.

 

Dotknutá osoba vyhlasuje, že osobné údaje sú pravdivé, aktuálne a boli poskytnuté slobodne

 

 

 

.................................................                                                                                  ..................................................................

            Dátum                                                                                                                   Podpis dotknutej osoby (autora)

 

 

 

 

Súhlas so spracovaním osobných údajov za autorov literárnych prác do 16 rokov veku potvrdzuje svojim podpisom jeho zákonný zástupca:

 

Meno a priezvisko: .................................................................................................................................................................................

Adresa trvalého bydliska: ........................................................................................................................................................................

Kontakt: telef. číslo .....................................................................  e-mail: ...............................................................................................

 

 

     .................................................                                                                    ...................................................................

            Dátum                                                                                                               Podpis zákonného zástupcu

 

 

 

 

Informovanosť dotknutej osoby

(účastníka vyhodnotenia súťaže Literárny Lučenec 2019)

 

Prevádzkovateľ: Novohradská knižnica, J. Kármána 2, 984 01 Lučenec, IČO: 35987146

                             Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., 047/4511932, zodpovedná osoba: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

1) Dotknutá osoba: meno, priezvisko (do 16 rokov zákonný zástupca):

        ................................................................................................................................................................

2) Zoznam osobných údajov, ktoré prevádzkovateľ spracováva:

 1.  základné identifikačne údaje – meno, priezvisko, titul (u zákonného zástupcu), dátum narodenia (deti do 16 rokov), adresa bydliska            (ulica, číslo domu, PSČ, mesto), adresa školy, navštevovaná trieda, kontakt, podpi
 2.  fotografie účastníka vyhodnotenia Literárny Lučenec (ďalej len „LL“) 

3) Účely spracúvania osobných údajov(osobné údaje sa nesmú ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je  zlučiteľný s týmito účelmi):

 

 1. hodnotenie súťažných prác členmi odbornej poroty
 2. odovzdanie, prevzatie diplomov a vecných cien
 3. publikovanie literárnych prác v zborníku ocenených prác (tlačená forma a elektronická forma na webe knižnice)
 4. uverejnenie listiny víťazov na webovej stránke prevádzkovateľa a v médiách
 5. propagácia, verejná medializácia súťaže LL, archivácia, zverejnenie v médiách a prostredníctvom internetu (fotografie)

 

4) Právny základ poskytnutia týchto údajov je:

 1. podľa § 13, ods. (1), písm. a) zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov – súhlas dotknutej osoby
 2. podľa § 13, ods. (1), písm. c) – plnenie zákonnej povinnosti podľa § 13, ods. (1), písm. e) – plnenie úloh vo verejnom záujme (fotografie)

 

5) Doba uchovávania osobných údajov spracovávaných na základe Vášho súhlasu je stanovená podľa registratúrneho poriadku prevádzkovateľa          10 rokov. Po tomto období sa osobné údaje likvidujú.

 

6) Poskytovatelia finančných príspevkov na realizáciu súťaže LL, členovia odbornej poroty, ktorí môžu mať prístup k Vašim osobným údajom,              dodržiavajú pravidlá ochrany osobných údajov, osobné údaje nesprístupňujú tretím osobám a nespracovávajú ich na iný účel:

 1. poskytovatelia dotácií na realizáciu súťaže LL (povinné dodržiavať ochranu osobných údajov)
 2. odborná porota na hodnotenie súťažných prác (záznam o poučení oprávnenej osoby)

 

7) Verejným inštitúciám ako sú správne orgány, súdy alebo orgány činné v trestnom konaní sa budú osobné údaje poskytovať len v zákonom           povolenom rozsahu.

 

8) Ochrana údajov u prevádzkovateľa: prijímame technické a organizačné bezpečnostné opatrenia, aby sme Vaše údaje v čo najširšej miere                chránili pred neželaným prístupom.

 

9) Osobné údaje sa neposkytujú do tretích krajín.

 

10)  Dotknutá osoba dáva súhlas, aby prevádzkovateľ spracúval jej osobné údaje na vyššie uvedené účely v uvedenom rozsahu. Dotknutá osoba          má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho              odvolaním. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť pravdivé a aktuálne osobné údaje. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať písomne                        na adresu prevádzkovateľa.

 

11)  Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti:

 1. žiadať o prístup k svojim osobným údajom a o opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov;
 2. namietať spracúvanie svojich osobných údajov;
 3. na prenosnosť osobných údajov;
 4. podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov SR.

 

Údaje budú vymazané potom, ak pre účel spracovania nebudú viac potrebné, ich spracovanie bude obmedzené v prípade, pokiaľ existujú zákonné povinnosti ich uchovávať. Vyjadrenia a prípadné informácie                o prijatých opatreniach Vám poskytneme po prijatí žiadosti najneskôr do jedného mesiaca.

 

 

V .............................................. dňa ..........................................                                          ..........................................................

                                                                                                                                           podpis dotknutej osoby, resp.                                                                                                                                                              podpis zákonného zástupcu dotknutej                                                                                                                                                                           osoby (do 16 rokov)

 

Prílohu č. 1 zašlite spolu so súťažnými prácami na adresy uvedené v propozíciách