Vytlačiť

V súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme (ďalej len „zákon o odmeňovaní“), § 231 Zákonníka práce a zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov zmluvné strany Novohradská knižnica, zastúpená riaditeľkou PhDr. Mgr. Dašou Filčíkovou (ďalej len zamestnávateľ) na jednej strane a Základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov knižníc SR pri Novohradskej knižnici zastúpená predsedom závodného výboru Martinom Kiapešom na druhej strane uzatvárajú túto

 

KOLEKTÍVNU ZMLUVU 2017 - 2019

 

 

I. Časť - Všeobecné ustanovenia

 

1. Článok

Cieľom tejto kolektívnej zmluvy je udržať sociálny mier, a preto zmluvné strany budú pri riešení vzájomných vzťahov prednostne používať prostriedky kolektívneho vyjednávania.

 

2. Článok

Touto kolektívnou zmluvou sa upravujú:

 

3. Článok

Táto kolektívna zmluva sa vzťahuje na všetkých zamestnancov zamestnávateľa.

 

4. Článok

Zamestnávateľ nebude diskriminovať členov a funkcionárov základnej organizácie za ich členstvo, námety, kritické pripomienky a činnosť vyplývajúcu z výkonu odborovej funkcie. Súčasne bude plne rešpektovať právnu ochranu funkcionárov základnej organizácie.

 

II. Časť - Postavenie odborovej organizácie a vzájomné vzťahy

 

5. Článok

Zamestnávateľ uznáva základnú organizáciu a jej závodný výbor za jediného predstaviteľa všetkých zamestnancov zamestnávateľa v kolektívnom vyjednávaní, uznáva práva odborov vyplývajúce z platných pracovnoprávnych predpisov a tejto kolektívnej zmluvy.

 

6. Článok

Zamestnávateľ poskytne na prevádzkovú činnosť základnej organizácii bezplatne  miestnosť s nevyhnutným vybavením a uhrádza náklady spojené s ich údržbou a technickou prevádzkou. Poskytne telefónne linky za účelom telefonického spojenia a počítačové spojenie na odoslanie správ e-mailom a využívanie internetu.

 

7. Článok

Zamestnávateľ poskytne zamestnancom na výkon funkcie v odborovom orgáne a účasť na odborárskom vzdelávaní pracovné voľno na nevyhnutne potrebný čas s náhradou mzdy v sume ich priemerného zárobku.

 

8. Článok

Zmluvné strany sa dohodli, že zamestnávateľ zabezpečí úhradu členských príspevkov formou zrážky zo mzdy členom základnej organizácie na základe ich predchádzajúceho písomného súhlasu. Takto získané členské príspevky zamestnávateľ poukáže na účet závodného výboru základnej organizácie v príslušnom mesiaci z výplat. Členský príspevok do odborovej organizácie za dlhodobo práceneschopného zamestnanca, zamestnanca na materskej, rodičovskej dovolenke 1 EUR a nepracujúceho dôchodcu bude symbolickou sumou 0,66 EUR.

 

9. Článok

Dlhodobo uvoľneného odborového funkcionára po skončení funkčného obdobia zamestnávateľ zaradí na jeho pôvodnú prácu a pracovisko.

 

10. Článok

Zamestnávateľ sa zaväzuje, že bude prizývať zástupcu závodného výboru na každú pracovnú poradu vedenia organizácie, ak budú predmetom rokovania pracovné, ekonomické a sociálne podmienky zamestnancov. Zároveň sa zaväzuje, že všetky vnútorné akty organizácie, týkajúce sa pracovných, ekonomických a sociálnych podmienok zamestnancov predloží na pripomienkovanie závodnému výboru.

 

III. Časť - Pracovnoprávne vzťahy

 

11. Článok

Základná organizácia uznáva právo zamestnávateľa organizovať, riadiť a kontrolovať pracovnú činnosť zamestnancov a vytvárať priestor na dodržiavanie pracovnej disciplíny.

 

12. Článok

Zamestnávateľ vydá po prerokovaní so zástupcom závodného výboru organizačný poriadok. Zamestnávateľ prerokuje každú zmenu platného organizačného poriadku so zástupcom závodného výboru.

 

13. Článok

Zamestnávateľ vykoná zmeny v platnom pracovnom poriadku, alebo vydá nový pracovný poriadok len s predchádzajúcim súhlasom závodného výboru, inak bude pracovný poriadok neplatný.

 

14. Článok

Pracovný týždeň je 5-dňový a pracovný čas zamestnanca je 37.5 hodiny týždenne.

 

15. Článok

Pracovný čas zamestnancov je rozvrhnutý takto:

Útvar knižnično-informačných činností

(pracovná doba zamestnancov útvaru je v súlade s prevádzkovou dobou knižnice)

Pondelok – Piatok
08:00 – 17:00 (08:00 – 16:00 / 09:00 – 17:00)

 

Útvar ekonomicko-technických činností

Ekonómky, vodič/údržbár

Pondelok – Piatok
07:30 – 15:30

Upratovačky

Pondelok – Piatok
06:00 – 14:00

12:30 – 18:00

Kurič

Pondelok – Piatok
05:30 – 07:30

15:30 – 17:00

Sobota
07:00 – 11:45

 

Útvar riaditeľa

Riaditeľ, Metodik

Pondelok – Piatok
07:30 – 15:30

Informatik

Pondelok – Piatok
12:15 – 16:00

 

Pracovná doba pre zamestnancov všetkých útvarov je určená vrátane 30 minút na jedenie a odpočinok.

 

16. Článok

Výnimku z rozvrhu pracovného času môže povoliť organizácia len vo výnimočných prípadoch, ak písomne o to požiada zamestnanec. Výnimka platí na obdobie kalendárneho roka.

 

17. Článok

Zamestnávateľ započíta do pracovné času čas potrebný na očistu po skončení práce v dĺžke 30 minút kuričovi a upratovačkám. Zamestnávateľ poskytne 2 sanitárne dni v rámci roka na spríjemnenie pracovného prostredia.

 

18. Článok

Prestávka na odpočinok a jedenie sa zamestnancom poskytne v trvaní 30 minút v čase od 11:30 do 13:30 a pre upratovačku, ktorá má pracovnú dobu od 06:00 do 14:00 je prestávka na odpočinok a jedenie v čase od 10:00 do 10:30 a nezapočítava sa do pracovného času.

 

19. Článok

Práca nadčas bude nariaďovaná riaditeľkou knižnice len v tom rozsahu a za takýchto podmienok: účasť na podujatiach mimo pracovnej doby. Náhradné voľno sa musí vyčerpať týždni v ktorom sa podujatie zrealizovalo, najneskôr v nadchádzajúcom týždni.

Práca v sobotu z dôvodu poskytovania knižnično-informačných služieb je určená od 08:00 – 12:00 a považuje sa za prácu nadčas.

Zmluvné strany sa dohodli, že náhradné voľno za odpracované služby počas dní víkendu (sobota) sa musí vyčerpať do 4 mesiacov od jeho nadobudnutia do 31.12 v príslušnom kalendárnom roku.

Služobné cesty:

  1. Za čas pracovnej cesty mimo rámca rozsahu pracovnej zmeny bude patriť zamestnancovi náhradné voľno.
  2. Výkon práce nad rámec ustanoveného rozsahu pracovného času sa považuje za prácu nadčas. 

 

20. Článok

Dovolenka vo výmere šiestich týždňov patrí zamestnancovi, ktorý do konca kalendárneho roka dovŕši vek 33 rokov. Zmluvné strany sa dohodli, že zamestnanec si môže preniesť do nasledujúceho kalendárneho roka maximálne 8 dní dovolenky. Prenesená dovolenka musí byť vyčerpaná do 30.06 príslušného kalendárneho roka .do ktorého bola prenesená.

 

21. Článok

Pracovné voľno s náhradou mzdy v prípade zvyšovania kvalifikácie bude zamestnancom poskytnuté ak je predpokladané zvýšenie kvalifikácie v súlade s potrebou zamestnávateľa v rozsahu potrebnom na účasť na vyučovaní a 2 dni na prípravu záverečných skúšok.

 

22. Článok

Pracovné voľno s náhradou mzdy bude poskytnuté zamestnancom v týchto prípadoch a v tomto rozsahu:

Pracovné voľno bez náhrady mzdy bude zamestnancom poskytnuté v týchto prípadoch a v tomto rozsahu:

 

23. Článok

Odstupné vyplácané zamestnancovi:

Zamestnávateľ vyplatí zamestnancovi s ktorým skončí pracovný pomer výpoveďou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) alebo b), c) Zákonníka práce.

Poskytne zamestnancovi odstupné podľa § 76 Zákonníka práce vo výške:

  1. Dva funkčné platy, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dva roky a menej ako  päť rokov 
  2. Tri funkčné platy, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej päť rokov a menej ako desať rokov 
  3. Štyri funkčné platy, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej desať rokov a menej ako dvadsať rokov 
  4. Päť funkčných platov, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dvadsať rokov 

Odstupné vyplatí zamestnávateľ zamestnancovi v najbližšom výplatnom termíne pre výplatu mzdy. Zmluvné strany sa dohodli, že plnenie tohto dodatku bude platné od 01.02.2017

 

24. Článok

Zamestnávateľ vyplatí zamestnancovi pri prvom skončení pracovného pomeru po nadobudnutí nároku na predčasný starobný dôchodok, starobný dôchodok a invalidný dôchodok, ak pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je viac ako 70% odchodné vo výške dvoch funkčných platov zamestnanca.

 

25. Článok

Zamestnávateľ bude polročne informovať závodný výbor o dohodnutých nových pracovných pomeroch a informovať závodný výbor s prípadmi skončenia pracovného pomeru.

 

26. Článok

Závodný výbor uplatní právo kontroly nad dodržiavaním pracovnoprávnych a mzdových predpisov, ako aj záväzkov z kolektívnej zmluvy. Termín a rozsah kontroly oznámi zamestnávateľovi 14 dní pred jej uskutočnením. Kontrola pracovnoprávnych a mzdových predpisov a kontrola plnenia kolektívnej zmluvy sa vykoná polročne.

Kontrola dodržiavania mzdových predpisov zo strany zamestnávateľa je spätá aj s ochranou osobných údajov zamestnanca. Výška mzdy a odmien podľa zákona o ochrane osobných údajov patrí medzi chránené osobné údaje, na zverejnenie ktorých musí dať súhlas zamestnanec. Preto ak príslušný odborový orgán hodlá uskutočniť kontrolu miezd, musí mať k tomu súhlas každého zamestnanca.

 

IV. Časť - Platové podmienky

 

27. Článok

Odmeňovanie zamestnancov je stanovené na základe zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

 

28. Článok

Výška osobného ohodnotenia bude priznávaná na základe „Kritérií k stanoveniu osobného ohodnotenia“. Osobné ohodnotenie sa priznáva spravidla na dobu 1 až 3 mesiacov, maximum 6 mesiacov.

 

29. Článok

Zamestnávateľ poskytne zamestnancom odmenu za pracovné zásluhy pri dosiahnutí 50 rokov veku vo výške ich funkčného platu.

 

30. Článok

Zamestnávateľ sa zaväzuje polročne prerokovať so závodným výborom čerpanie mzdových prostriedkov v nadväznosti na jednotlivé články tejto kolektívnej zmluvy.

 

V. Časť - Sociálna oblasť a sociálny fond

 

31. Článok

Zamestnávateľ zabezpečí pre všetkých zamestnancov stravovanie formou stravných poukážok. Hodnota stravnej poukážky od 8. novembra 2016 je stanovená na 3,40 EUR v zmysle odseku 3 § 152 Zákonníka prác. Organizácia zo svojho rozpočtu poskytne príspevok vo výške 55% hodnoty stravnej poukážky. Stravný lístok sa poskytne aj za 7 dní v kalendárnom roku na vyšetrenie alebo ošetrenie zamestnanca v zdravotníckom zariadení počas pracovnej doby.

Zmluvné strany sa dohodli, že príspevok z odborovej organizácie na 1 stravný lístok bude v hodnote 0,15 € pre člena odborovej organizácie pri Novohradskej knižnici.

 

32. Článok

Zmluvné strany sa dohodli, že zamestnávateľ poskytne 1 deň riaditeľského voľna v priebehu 1 kalendárneho roka.

 

33. Článok

Zmluvné strany sa dohodli, že okrem príspevku na stravovanie poskytovaného zamestnancom podľa § 152 ods. 3 Zákonníka práce, poskytne od 8. novembra 2016 príspevok vo výške 0,45 € na jeden stravný lístok, zo Sociálneho fondu.

Zamestnancom na ½ úväzok poskytne zamestnávateľ stravné lístky v ½ výške.

Zamestnanec – 1 fyzická osoba, ktorá má v organizácii dva súbežné pracovné pomery, ktoré tvoria spolu 1 celý úväzok, má nárok na poskytnutie stravného formou stravných poukážok rovnako ako zamestnanec zamestnaný na 1 celý pracovný úväzok podľa § 152 Zákonníka práce.

Zamestnávateľ poskytne príspevok zo sociálneho fondu podľa „Zásad pre používanie sociálneho fondu“ ktorý tvorí prílohu tejto kolektívnej zmluvy.

Sociálny fond sa bude tvoriť povinným prídelom v zmysle Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na rok 2017 vo výške 1,05% zo základu ustanoveného v § 4 ods. 1 zákona č. 152/1994 Z.z. o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov. Mesačný prídel je stanovený zo súhrnu platov alebo miezd zúčtovaných zamestnancom na výplatu za príslušný kalendárny mesiac vypočítaný v mzdovom programe HUMANET a následne aj v rovnakej výške za príslušný mesiac odvedený na účet sociálneho fondu.

 

34. Článok

Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi počas dočasnej pracovnej neschopnosti náhradu príjmu vo výške 60% počas prvých desiatich dní podľa § 55 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení.

 

35. Článok

Zamestnávateľ poskytne zamestnancom príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie vo výške najmenej 2% z objemu zúčtovaných miezd zamestnancov.

 

36. Článok

Zamestnávateľ poskytne závodnému výboru prehľad o tvorbe a čerpaní sociálneho fondu polročne, k vyhodnoteniu kolektívnej zmluvy.

 

VI. Časť - Záverečné ustanovenia

 

37. Článok

Kolektívna zmluva sa uzatvára na obdobie dvoch rokov, do marca 2019. Táto kolektívna zmluva stráca platnosť dňom podpísania novej kolektívnej zmluvy oprávnenými zástupcami zmluvných strán. Počas doby účinnosti tejto kolektívnej zmluvy zmeny vyplývajúce z právnych predpisov, resp. zmeny, ktoré budú výsledkom dohody oboch zmluvných strán, sa budú riešiť dodatkami.

 

38. Článok

Každá zo zmluvných strán môže navrhnúť rokovanie o zmene alebo doplnení tejto kolektívnej zmluvy. Na návrh je druhá strana povinná písomne odpovedať do 15 dní odo dňa prijatia návrhu.

 

39. Článok

Zmluvné strany sa dohodli, že plnenie tejto kolektívnej zmluvy bude kontrolované v polročných intervaloch na spoločnom rokovaní zamestnávateľa a závodného výboru a vyhodnotené na členskej schôdzi základnej organizácie.

 

40. Článok

Táto kolektívna zmluva je účinná dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami a je záväzná pre zmluvné strany a pre ich právnych nástupcov v dobe jej platnosti.

 

41. Článok

Kolektívna zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží dve vyhotovenia.

 

 

V Lučenci, 01.03.2017

 

Za Novohradskú knižnicu,

PhDr. Mgr. Daša Filčíková

riaditeľka Novohradskej knižnice

 

Za ZO OZPK pri Novohradskej knižnici,

Martin Kiapeš

predseda ZO OZPK SR