Vytlačiť

PRÍLOHA 2 - INFORMOVANOSŤ DOTKNUTEJ OSOBY - POUŽÍVATEĽA KNIŽNICE PRI ZÍSKAVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Novohradskej knižnice

 

Názov organizácie: Novohradská knižnica

Sídlo organizácie: J. Kármána 2, 984 01 Lučenec

Identifikačné číslo organizácie: 35987146

Forma hospodárenia: príspevková organizácia

Dátum zriadenia: 1. apríla 1999


Novohradská knižnica, J. Kármána 2, 984 01 Lučenec získava a spracováva osobné údaje používateľov knižnice v súlade s ustanoveniami Zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 - GDPR, ktoré potrebuje pre zmluvné poskytovanie knižnično-informačných služieb v rozsahu uvedenom na prihláške a v knižničnom a výpožičnom poriadku.

 

Identifikačné údaje prevádzkovateľa:

Novohradská knižnica
J. Kármána 2, 984 01 Lučenec
+421 47/4511932
+421 47/4513238
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Kontaktné údaje zodpovednej osoby:

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

 

 

1. Účel spracovania osobných údajov

 

Poskytovanie knižnično-informačných činností (ďalej len „KIČ“) v súlade s knižničným a výpožičným poriadkom na základe Zákona č. 126/2015 Z. z. o knižniciach v znení neskorších zmien a doplnkov. Podpisom prihlášky uzatvára používateľ s knižnicou zmluvný vzťah o poskytovaných výpožičných knižničných službách a stáva sa registrovaným čitateľom.

 

Osobné údaje v rámci KIČ knižnica spracováva na základe zmluvy, plnenia právnej povinnosti, oprávneného a verejného záujmu knižnice a so súhlasom dotknutej osoby za účelom:

 

2. Kategória príjemcov osobných údajov

 

Zamestnanci knižnice; osobné údaje nie sú poskytované ďalším príjemcom s výnimkou spoločnosti, ktorá za knižnicu vymáha pohľadávky (nevrátené knižničné dokumenty a neuhradené sankcie). Prístup k údajom má servisný technik spoločnosti LANius, (autorizovaní  technici p. Saboo, p. Romok) čo je ošetrené servisnou zmluvou vzdialenej správy. Knižnica osobné údaje nezamýšľa prenášať do tretej krajiny.

 

3. Doba uchovávania osobných údajov

 

Knižnica uchováva osobné údaje registrovaných čitateľov po dobu registrácie (12 mesiacov po zaplatení registračného poplatku) a následne 24 mesiacov od poslednej návštevy knižnice, pokiaľ nemá voči knižnici žiadne pozdĺžnosti (nevrátené výpožičky, neuhradené poplatky, upomienky). Po uplynutí tejto doby sú osobné údaje spolu s históriou výpožičiek v knižnično-informačnom systéme likvidované vymazaním identifikačných údajov (anonymizáciou). Osobné údaje v listinnej podobe sú likvidované podľa Registratúrneho poriadku knižnice.

 

4. Registrovaný čitateľ – dotknutá osoba má právo

 

 

5. Knižnica ako prevádzkovateľ

 

6. Požiadavka poskytnutia osobných údajov

 

 

 

Knižnica nevyužíva osobné údaje za účelom profilovania používateľov.

 

 

 

V Lučenci, 22.05.2018

 

PhDr. Mgr. Daša Filčíková

riaditeľka Novohradskej knižnice