Vytlačiť

PRÍLOHA 1 - CENNÍK

Novohradskej knižnice

 

Názov organizácie: Novohradská knižnica

Sídlo organizácie: J. Kármána 2, 984 01 Lučenec

Identifikačné číslo organizácie: 35987146

Forma hospodárenia: príspevková organizácia

Dátum zriadenia: 1. apríla 1999

 

 

1. Členské poplatky

 

Členský poplatok na kalendárny rok

 

Jednorazový poplatok pre nečlena:  1,00 €

(poskytnutie prezenčnej výpožičky, kopírovanie, jednorazové použitie internetu)

 

2. Manipulačné poplatky

 

Vystavenie duplikátu čitateľského preukazu:              1,00 €

Vystavenie duplikátu čitateľského preukazu deti:        0,50 €

 

3. Strata dokumentu

 

Detská literatúra

 

Literatúra pre dospelých

4. Nedodržanie výpožičnej lehoty

 

Poplatok za oneskorené vrátenie

Periodiká (bez písomného upomínania)

 

Knihy a dokumenty (s písomným upomínaním)

Používateľ je povinný zaplatiť poplatok za upomienku aj v prípade, ak mu ešte nebola doručená.

 

Prekročenie 3 - mesačnej výpožičnej doby na oddelení beletrie a oddelení pre deti a 6 - mesačnej výpožičnej doby každého knižného titulu

 

Nedodržanie určenej skrátenej výpožičnej lehoty (bod 5.12)

 

Poškodenie čiarového kódu 

 

Nedodržanie určenej skrátenej výpožičnej lehoty (bod 5.12)

 

5. Reprografické služby

 

Kopírovanie dokumentov z fondu knižnice formát A5

 

Kopírovanie dokumentov z fondu knižnice formát A4

 

Kopírovanie dokumentov z fondu knižnice formát A3

 

Skenovanie dokumentov z fondu knižnice: 0,20 €

6. Internetové služby

 

Pre členov knižnice je prístup poskytovaný bezplatne ako súčasť členstva

 

Tlač

 

7. Rešeršné služby

 

Poplatok za vypracovanie rešerše je platený vopred, doba trvania je 7 dní.

 

8. Iné služby

 

Rezervovanie / Objednávka (odloženie) dokumentu:      0,50 € za každý dokument

 

9. MVS

 

Poplatok je suma účtovaná inštitúciou vybavujúcou požiadavku a jednotková cena za každý zaslaný dokument

 

10. MMVS

 

Poplatok je suma účtovaná inštitúciou vybavujúcou požiadavku a jednotková cena za každý zaslaný dokument

 

V prípade nedodržania výpožičnej lehoty vypožičaných kníh cestou MVS a MMVS je poplatkom suma, ktorú žiada knižnica, z ktorej je dokument požičaný, plus

 

 

 

V Lučenci, 01.07.2019

 

PhDr. Mgr. Daša Filčíková

riaditeľka Novohradskej knižnice