Vytlačiť

Novohradská knižnica v zmysle Zriaďovacej listiny č. 2002/000996 vydanej Banskobystrickým samosprávnym krajom v Banskej Bystrici zo dňa 1. apríla 2002 a Organizačného poriadku vydáva tento Knižničný a výpožičný poriadok.

 

KNIŽNIČNÝ A VÝPOŽIČNÝ PORIADOK

Novohradskej knižnice

 

Názov organizácie: Novohradská knižnica

Sídlo organizácie: J. Kármána 2, 984 01  Lučenec

Identifikačné číslo organizácie: 35987146

Forma hospodárenia: príspevková organizácia

Dátum zriadenia: 1. apríla 1999

 

 

Čl. I - Všeobecné ustanovenia

 

1. Novohradská knižnica (ďalej len "knižnica") je verejná regionálna kultúrna, informačná a vzdelávacia ustanovizeň, ktorá získava, spracúva, uchováva, ochraňuje a sprístupňuje knižničný fond a poskytuje knižnično-informačné služby.

 

2. Knižnica je príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je Banskobystrický samosprávny kraj (ďalej len "zriaďovateľ"). Knižnica je špecializovaná právnická osoba, ktorá má vlastnú právnu subjektivitu. Riadi sa všeobecne záväznými právnymi predpismi.

 

3. Knižnica plní funkciu obecnej knižnice pre mesto Lučenec, regionálnej knižnice s pôsobnosťou v územnom obvode okresov Lučenec a Poltár, koordinuje a poradensky usmerňuje ostatné verejné (mestské a obecné) knižnice.

 

4. Knižnica je svojím rozpočtom zapojená na rozpočet zriaďovateľa a hospodári s majetkom zriaďovateľa, ktorý jej bol v zmysle zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov zverený na plnenie vymedzeného poslania a predmetu činnosti.

 

5. Knižnica poskytuje služby v zmysle zásad všeobecného prístupu čitateľov k dokumentom a informáciám bez ohľadu na ich politickú, národnostnú, náboženskú a rasovú príslušnosť, zabezpečuje slobodný prístup k informáciám šíreným na všetkých druhoch nosičov, vrátane miestnych a regionálnych informácií.

 

Čl. II - Služby knižnice

 

1. Služby knižnice môže využívať registrovaný používateľ knižnice, ktorý je držiteľom platného čitateľského preukazu. Podmienky registrácie, práva a povinnosti používateľov upravuje článok III.

 

2. Základné výpožičné služby sú bezplatné.

 

3. Špeciálne služby sú platené v zmysle cenníka (Príloha 1) platných služieb (ďalej len „cenník“), ktorý je používateľom prístupný na príslušných oddeleniach útvaru knižnično-informačných činností a na webovej stránke knižnice:

 

4. Niektoré druhy služieb (informačné, bibliografické, propagačné a iné), ako aj možnosť účasti na kultúrnych a vzdelávacích podujatiach, poskytuje knižnica aj návštevníkom, ktorí nie sú registrovanými používateľmi knižnice.

 

5. Okrem základných výpožičných a informačných služieb poskytuje knižnica používateľom aj iné služby, ktoré sú uvedené v článku X, tohto Knižničného a výpožičného poriadku.

 

Čl. III - Používatelia knižnice

 

1. Používateľom knižnice môže byť:

 

2. Fyzická alebo právnická osoba sa zaregistrovaním stáva používateľom knižnice. Dokladom o registrácii je čitateľský preukaz a používateľ si jeho platnosť obnovuje každoročne zaplatením členského poplatku (Príloha 1).

 

3. Podpísaním prihlášky sa používateľ zaväzuje, že bude dodržiavať ustanovenia Knižničného a výpožičného poriadku. Deťom do 15 rokov sa vystaví čitateľský preukaz po predložení rodičom, prípadne zákonným zástupcom podpísanej prihlášky.

 

4. Používateľ podpísaním prihlášky za čitateľa vyjadruje súhlas s použitím svojich osobných údajov pre potreby knižnice. Osobné údaje bude knižnica spracovávať v súlade so Zákonom č. 18/2018 o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679. Informovanosť dotknutej osoby – používateľa knižnice pri získavaní osobných údajov je prílohou č. 2 KaVP.


5. Knižnica sa zaväzuje dodržiavať Zákon NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679, nezneužívať a ochraňovať ich.

 

6. Návštevník knižnice, ktorý nie je registrovaným používateľom knižnice a potrebuje využiť služby knižnice (okrem absenčných výpožičiek), získa na požiadanie jednorazový vstup do knižnice za manipulačný poplatok (Príloha 1), po predložení identifikačnej karty (občiansky preukaz, cestovný pas).

 

7. Knižnica si vyhradzuje právo vo výnimočných príležitostiach (napr. celoštátne uznávané sviatky - Týždeň slovenských knižníc, Deň matiek, Mesiac úcty k starším a pod.) registrovať (registrácia/preregistrácia) čitateľov za poplatok 0€.
Žiakom 1. ročníkov základnej školy a 1. ročníkom strednej školy, registrácia/preregistrácia za poplatok 0€, v osobitnom prípade, podľa rozhodnutia riaditeľky NKLC, zamestnancom kultúrnych inštitúcií mesta Lučenec v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC BBSK za poplatok 0€.

 

Čl. IV - Čitateľský preukaz

 

1. Čitateľský preukaz sa vystavuje po vyplnení prihlášky čitateľa a zaplatení členského poplatku:

 

2. Čitateľský preukaz je neprenosný doklad - môže ho používať len osoba, ktorej bol vystavený. Čitateľský preukaz oprávňuje používateľa využívať všetky knižničné služby.

 

3. Držiteľ preukazu je zodpovedný za jeho prípadné zneužitie. Zamestnanec knižnice má právo vyžiadať si od používateľa knižnice občiansky preukaz na overenie totožnosti. Má právo zadržať čitateľský preukaz, ktorý bol evidentne zneužitý inou osobou.

 

4. Platnosť čitateľského preukazu je 365 dní. Po uplynutí tejto doby sa platnosť preukazu obnovuje zaplatením členského poplatku (Príloha 1).

 

5. Členstvo v knižnici a právo využívať jej služby zaniká:

Po zániku členstva sa registračné poplatky nevracajú.

 

6. Používateľ knižnice je povinný bezodkladne ohlásiť knižnici prípadnú stratu čitateľského preukazu. Za vydanie duplikátu preukazu sa platí poplatok podľa cenníka (Príloha 1). 

 

7. Pri opakovanej strate z nedbanlivosti možno používateľovi knižnice odobrať právo používať služby knižnice.

 

8. Používateľ knižnice je v zmysle §415 Občianskeho zákonníka povinný do 15 dní oznámiť knižnici zmenu mena a bydliska. Každú zmenu je nutné doložiť osobným dokladom.

 

9. Právnická osoba je povinná oznámiť knižnici zmenu svojho názvu, zmenu zamestnanca povereného stykom s knižnicou, ako aj 

 

Čl. V - Výpožičný poriadok 

 

1. Pre požičiavanie knižničných dokumentov platia ustanovenia §659 až §662 Občianskeho zákonníka.

 

2. Knižnica požičiava dokumenty len používateľovi, ktorý sa preukáže platným čitateľským preukazom.

 

3. Používateľ osobne zodpovedá za požičané dokumenty a nesmie ich požičiavať ďalším osobám.

 

4. Výpožičky sa uskutočňujú v súlade s poslaním a charakterom knižnice a v súlade s požiadavkami na ochranu knižničného fondu. Používateľ má právo vypožičať si z knižnice najviac 15 knižničných dokumentov a 10 periodík, deti do 15 rokov najviac 5 knižničných dokumentov a 5 periodík. Dokumenty sa požičiavajú absenčne a prezenčne. Výnimky povoľuje zamestnanec knižnice.

 

5. Používatelia oddelenia pre deti si môžu vypožičať dokumenty (vo výnimočných prípadoch), z iných oddelení len pre potreby štúdia.

 

6. Najnovšie tituly časopisov a novín, ktoré sú umiestnené v čitárňach periodík, sa požičiavajú používateľom len na požiadanie a po predložení platného čitateľského preukazu. Používateľ si môže prezenčne požičať najviac 2 periodiká naraz.

 

7. Absenčne sa požičiavajú knihy, periodiká a audiokazety na jednotlivých oddeleniach s výnimkou študovní a čitárne. Všetky absenčné výpožičky sa elektronicky evidujú na kontá čitateľov pri výpožičných pultoch. Po zaevidovaní absenčnej výpožičky má knihovník za povinnosť vytlačiť výpis o výpožičke dokumentov, prípadne tento odoslať elektronickou poštou na adresu čitateľa, pričom čitateľ tak má možnosť prekontrolovať si ihneď stav pohybu na svojom konte.

 

8. Prezenčne sa vypožičiavajú všetky dokumenty, ktoré sa prehliadajú v priestoroch knižnice a evidujú sa elektronicky na konte čitateľa ako prezenčné výpožičky pri výpožičných pultoch. Do prezenčných výpožičiek, na základe prezenčných listín sa započítavajú aj účastníci kolektívnych podujatí (KVČ), pracujúci s knižnými dokumentmi. V prípade pochybností čitateľa o správnosti zaevidovania výpožičiek, je potrebné ich osobne riešiť s knihovníkom alebo s vedúcou knižnično-informačných služieb knižnice.

 

9. Používateľovi postihnutému nákazlivou chorobou, alebo v byte ktorého sa vyskytla nákazlivá choroba, sa dokumenty nepožičiavajú. Používateľ je povinný knižnici takúto chorobu ohlásiť a zabezpečiť dezinfekciu požičaných dokumentov, čo doloží potvrdením hygienika.

 

10. Dokumenty, ktoré sú požičané, môže knižnica na požiadanie používateľa rezervovať. Knižnica na základe jeho súhlasu ho upovedomí elektronickou poštou alebo telefonicky o vrátení rezervovaného dokumentu, ktorý sa používateľovi rezervuje 10 dní. Písomne alebo telefonicky upovedomí používateľa o vrátení rezervovaného dokumentu, ktorý používateľovi rezervuje 10 dní. Pokiaľ ten istý dokument žiada viac používateľov, ich poradie sa stanovuje podľa dátumu rezervácie.

 

11. Výpožičná lehota pre absenčné výpožičky:

 

12. V nevyhnutnom prípade môže knižnica určiť aj kratšiu výpožičnú lehotu, ktorú nemožno predĺžiť (napr. 1 týždeň, 2 týždne, 1 mesiac), prípadne žiadať vrátenie dokumentov pred uplynutím výpožičnej lehoty. Za nedodržanie tejto lehoty sa platí poplatok (Príloha 1).

 

13. Výpožičnú lehotu kníh je možné predĺžiť najviac dvakrát na oddelení beletrie a oddelenia pre deti a päťkrát na oddelení náučnej literatúry, ak o to používateľ požiada pred jej uplynutím a za predpokladu, že dokument nežiada iný používateľ. Predĺženie výpožičnej lehoty je možné vykonať on-line na svojom čitateľskom konte (http://www.nklc.sk), e-mailom, telefonicky alebo osobne v knižnici. Ak si používateľ predlžuje výpožičnú lehotu požičaných kníh a táto je dlhšia ako 180 dní zaplatí poplatok z omeškania. (Príloha 1).

 

14. Ak používateľ nevráti dokument v stanovenom termíne, používateľ je povinný zaplatiť poplatok za oneskorené vrátenie dokumentu (poplatok bez písomného upomínania) a po písomnom upozornení za upomienku (aj v prípade, ak mu nebola doručená). Povinnosť zaplatiť poplatok za oneskorenie začína dňom, ktorý nasleduje po stanovenej výpožičnej lehote. Výšku poplatkov za jednotlivé druhy upomínania a za oneskorenie uvádza cenník, ktorý je prílohou tohto poriadku. (Príloha 1)

 

15. Ak používateľ nevráti požičané dokumenty, po priebežných upomínaniach a ani po pokuse o zmier, vymáhajú sa tieto podľa všeobecne záväzných právnych predpisov na jeho vlastné náklady, resp. jeho zákonného zástupcu. Povinnosť zaplatiť poplatok za oneskorenie začína dňom, ktorý nasleduje po stanovenej výpožičnej lehote. Výšku poplatkov za jednotlivé druhy upomínania uvádza (Príloha 1). Po zaslaní upomienky má používateľ až do vyrovnania si záväzkov voči knižnici poskytovanie ďalších služieb pozastavené.

 

16. Ak používateľ nevráti požičané dokumenty ani po pokuse o výzve „pokus o zmier“, je pohľadávka postúpená právnickému subjektu poverenému jej vymáhaním.

 

17. Používateľ je povinný prezrieť si vypožičaný dokument a všetky prípadné poškodenia ihneď ohlásiť. Taktiež vyplýva povinnosť ihneď si prezrieť písomné potvrdenie (výpis) o výpožičke. Ak tak neurobí, nesie zodpovednosť za všetky neskôr zistené poškodenia a je povinný uhradiť knižnici náklady na opravu, stratu dokumentu. Používateľ je povinný vrátiť vypožičaný dokument v takom stave, v akom ho prevzal.

 

18. Používateľ je povinný ohlásiť knižnici poškodenie alebo stratu dokumentu a do stanoveného termínu nahradiť škodu v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka.

 

19. Knižnica požaduje náhradu škody týmito formami:

 

20. Používateľ je povinný uhradiť aj všetky náklady, ktoré knižnici v súvislosti s poškodením alebo stratou dokumentu vznikli. Ak sa knižnica s používateľom nedohodne, rozhodne sa o náhrade škody a jej výške v občianskoprávnom konaní.

 

Čl. VI - Výpožičný poriadok MVS a MMVS

 

1. Knižnica poskytuje medziknižničné výpožičné služby pre:

 

2. Ak používateľ potrebuje dokument, ktorý knižnica nemá vo svojom fonde, môže požiadať o sprostredkovanie výpožičky z inej knižnice na Slovensku (MVS).

 

3. Ak používateľ potrebuje dokument, ktorý sa nenachádza vo fondoch žiadnej knižnice na Slovensku, môže knižnica na požiadanie sprostredkovať vypožičanie dokumentu zo zahraničia medzinárodnou medziknižničnou výpožičnou službou (MMVS).

4. Ak používateľ potrebuje článok z periodika, ktoré nie je súčasťou knižničného fondu knižnice, môže požiadať o zaslanie jeho kópie z inej knižnice v SR.

 

5. Za služby MVS a MMVS knižnica vyžaduje od používateľa úhradu vzniknutých nákladov (Príloha 1).

 

6. Pri výpožičkách prostredníctvom MVS a MMVS sú knižnica i používateľ povinní dodržiavať výpožičné podmienky, ktoré stanoví požičiavajúca knižnica. Pri výpožičkách prostredníctvom MMVS je zásadne možné len prezenčné štúdium takto požičaných dokumentov.

 

Čl. VII - Poriadok knižnice a čitárne

 

1. Vstup do knižnice, študovní a čitárne je povolený po predložení platného čitateľského preukazu alebo uhradení manipulačného poplatku za jednorazový vstup

 

2. Študovne a čitáreň slúžia na prezenčné štúdium. Používateľ má právo využívať:

Dĺžku prehrávania dokumentu určuje zamestnanec knižnice.

 

3. Používateľ je povinný nahlásiť dokumenty (časopisy, knihy), ktoré si prezeral , zamestnancovi knižnice. Tieto zamestnanec zaeviduje na konto čitateľa ako prezenčnú výpožičku.

4. Používateľ je povinný odložiť si aktovku, tašku a pod. na určenom mieste. Za veci odložené mimo týchto miest knižnica nezodpovedá.

5. Používateľ môže používať len také pomôcky, ktorými nepoškodí dokument alebo inventár študovne, ktoré sú nehlučné a nevyžadujú si zapojenie do elektrickej siete. Je zakázané prinášať do študovne na konzumáciu akékoľvek potraviny a tekutiny s výnimkou účelu ochrany zdravia.

6. Používateľ knižnice a čitárne je povinný zachovávať ticho, poriadok a čistotu, nevyrušovať svojim konaním iných používateľov, nepoužívať mobilné telefóny a dbať na pokyny zamestnanca knižnice. Používateľ je povinný chrániť fond knižnice a jej zariadenie pred poškodením. Za poškodenie fondu sa považuje aj vystrihovanie častí z kníh, novín a časopisov, písanie do nich a iné znehodnotenie.

7. Je zakázané vynášať dokumenty z príručných knižníc do iných priestorov knižnice.

8. Používateľ študovní a čitárne je povinný po ukončení štúdia odovzdať dokumenty zamestnancovi knižnice prípadne ich odložiť na zamestnancom určené miesto.

9. Používateľ študovní a čitárne je oprávnený požiadať za úhradu v zmysle cenníka (Príloha 1) zhotovenie kópie časti dokumentu z knižničného fondu pre vlastné účely.

 

Čl. VIII - Vypožičiavanie pamäťových médií

 

1. Informácie o postupe pri používaní tejto služby poskytne používateľovi zamestnanec knižnice.

 

2. Manipulovať s pamäťovým médiom môže len zamestnanec knižnice.

 

3. Vytlačiť informácie z pamäťového média, ktoré má knižnica vo fonde, môže len zamestnanec knižnice. Poplatok sa účtuje v zmysle platených služieb (Príloha 1).

 

4. Pamäťové médiá - (zvukové knihy) zapožičané zo Slovenskej knižnice pre nevidiacich a slabozrakých v Levoči sa požičiavajú výlučne nevidiacim a slabozrakým.

 

Čl. IX - Služby internetu

 

1. Používateľ s platným čitateľským preukazom má právo vyhľadávať si informácie potrebné na vzdelávacie a relaxačné účely na určenom študijnom mieste v internetovej časti verejného internetu oddelení.

 

2. Nie je povolené:

 

3. Používateľ tejto služby by mal mať aspoň základné znalosti s používaním PC

 

4. K vytlačeniu potrebných informácií slúži textový a tabuľkový editor.

 

5. Vytlačenie informácií z internetových stránok, textových a tabuľkových editorov a obrázkov sa považuje za platenú službu v zmysle cenníka (Príloha 1).

 

6. Čas trvania prístupu na internet, je stanovený na max. 60 minút zdarma pre členov s platným čitateľským preukazom a po jeho uplynutí je im spoplatnená každá začatá hodina. Pre nečlenov knižnice je prístup na internet umožnený na dobu 60 minút denne po zaplatení jednorazového poplatku (Príloha 1). Ak sú študijné miesta obsadené, používateľ môže požiadať o rezerváciu.

 

7. V knižnici je možné pripojenie k bezdrôtovej sieti knižnice prostredníctvom vlastných prenosných zariadení používateľov. Pri použití WiFi pripojenia sa vyžaduje autentifikácia používateľa menom a heslom, ktoré používateľovi poskytnú zamestnanci knižnice.

 

8. Používateľ je povinný riadiť sa pokynmi zamestnanca knižnice, ktorý môže pri nedodržaní pokynov a pravidiel využívania internetových služieb, okamžite zrušiť využívanie tejto služby, resp. po opakovanom porušení zo strany používateľa, zakázať na stanovený čas jeho prístup k verejnému internetu.

 

Čl. X - Iné služby knižnice

 

1. Knižnica poskytuje a sprostredkuje aj ďalšie knižničné, bibliografické, informačné, vzdelávacie a metodické služby:

 

2. Zdravotne postihnutým môže knižnica na požiadanie zabezpečiť rozvoz knižničných dokumentov domov.

 

Čl. XI - Záverečné ustanovenia

 

1. Výnimky z Knižničného a výpožičného poriadku Novohradskej knižnice povoľuje riaditeľ knižnice a vedúca KIČ. O výnimkách je vedená osobitná evidencia.

 

2. Ruší sa Knižničný a výpožičný poriadok Novohradskej zo dňa 16.11.2015.

 

3. Tento Knižničný a výpožičný poriadok nadobúda platnosť 22.05.2018

 

 

 

V Lučenci, 22.05.2018

 

PhDr. Mgr. Daša Filčíková

riaditeľka Novohradskej knižnice