Copyright © Novohradská knižnica 2015Martin Kiapeš

Načítavanie...Legislatívne nariadenia, zákony a príkazy

Činnosť Novohradskej knižnice sa riadi platnou legislatívou, a to predovšetkým nasledovnými troma citovanými zákonmi. Zákon o knižnicicach upravuje ich činnosť, postavenie a úlohy knižníc ale aj ich zriaďovanie. Súčasne s tým legislatívne ošetruje poskytovanie knižnično-informačných služieb pre verejnosť a činnosti spojené s ochranou, staroslitvosťou a sprístupnením knižničného fondu. Zákon o slobodnom prístupe k informáciám upravuje podmienky, postup a rozsah slobodného prístupu k informáciám. Priamo sa dotýka aj našej inštitúcie, keďže jednou z úloh knižnice je zhromaždovať, spracovávať a sprístupňovať informácie širokej verejnosti. Ďalším zo zásadných zákonov vzťahujúcich sa na činnosť inštitúcie je zákon a ochrane osobných údajov, ktorým sú vymedzené všetky spôsoby nakladania s osobnými údajmi používateľov knižnice a stanovené opatrenia na ich zabezpečenie pri ďalšom spracovaní ako aj rozsah ich spracovania. Banskobystrický samosprávny kraj ako zriadovateľ Novohradskej knižnice vymedzil formou príkazov podmienky verejných obstarávaní a to za účelom zvýšenia transparentnosti vynakladania a využívania verejných zdrojov. Zároveň formou etického kódexu stanovil základné etické princípy dodržiavaní pri obstarávaní K povolaniu knihovníka a informačného pracovníka patrí Etický kódex IFLA, ako normatív etických a morálnych hodnôt vyznávaných našimi zamestancami a uplatňovanými v profesionálnej činnosti.

Vnútorný systém prijímania, preverovania a evidencie podnetov pri oznamovaní protispoločenskej činnosti v podmienkach BBSK

 

Čl. III - Zodpovedná osoba

 

1. V BBSK a v OvZP BBSK plní úlohy zodpovednej osoby pre účely zákona a tejto smernice hlavný kontrolór prostredníctvom Útvaru hlavného kontrolóra BBSK (ďalej len „ÚHK BBSK“) zriadeného podľa osobitného predpisu), ktorý zabezpečuje odborné, administratívne a organizačné veci súvisiace s plnením úloha hlavného kontrolóra BBSK.

2. Hlavný kontrolór je zodpovedný za prijímanie, preverovanie, vybavovanie a evidenciu podnetov a plnenie ďalších úloh stanovených zákonom a touto smernicou.

3. Hlavný kontrolór môže poveriť plnením niektorých úloh vyplývajúcich zo zákona a z tejto smernice zamestnancov ÚHK BBSK.

Banskobystrický samosprávny kraj

Novohradská knižnica

J. Kármána 2, 984 01 Lučenec

 

Novohradská knižnica v zmysle zákona 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov spracúva osobné údaje z dôvodu registrácie za používateľa knižnice, výhradne s účelom ich využitia Súhlas dotknutej osoby sa rozumie akýkoľvek slobodne daný výslovný a zrozumiteľný prejav vôle, ktorým dotknutá osoba na základe poskytnutých informácií vyjadruje súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov – registrácia za používateľa knižnice.