Copyright © Novohradská knižnica 2015Martin Kiapeš

Načítavanie...Novohradská knižnica už s tradíciou od roku 2007 vyhlasuje celoslovenskú literárnu súťaž vo vlastnej tvorbe, poézia, próza pre deti, mládež a dospelých, Literárny Lučenec. Celoslovenská literárna súťaž vo vlastnej tvorbe nadväzuje na súťaž v umeleckom prednese pôvodnej slovenskej prózy Timravina studnička, ktorá je venovaná pamiatke významnej slovenskej spisovateľke Božene Slančíkovej – Timrave. Vyhlasovateľom je Banskobystrický samosprávny kraj - Novohradská knižnica. Súťaž je vyhlasovaná začiatkom letných mesiacov príslušného roka, aby sme zabezpečili dostatočný priestor k vlastnej tvorbe oslovených autorov a prebieha vo vekových kategóriách: I. kategória: žiaci 5. – 9. ročníkov základných škôl a osemročných gymnázií II. kategória: žiaci stredných škôl III. kategória: dospelí Literárnymi formami súťaže sú: POÉZIA, PRÓZA Novohradská knižnica okrem vplývania záujmu o čítanie, návštevu knižnice s poskytovaním najrozmanitejších aktivít a zážitkov, ktoré ponúka iba kontakt s knihou, dáva možnosť aj v rámci literárnej súťaže prezentovať vlastnú tvorbu, možnosť porovnať svoj talent s tými, ktorí sa literárnej tvorbe venujú dlhšiu dobu. Schopnosti vyjadrenia vlastných pocitov, názorov, vzťahov s okolitým svetom nevyhnutne predchádza pochopenie umeleckého slova. Literatúra totiž ponúka svojim čitateľom rozširovanie vnímavosti a pozorovacích schopností. Kultivovanosť prejavu vlastnej tvorivosti je dôsledkom vnútorného prijímania posolstva rozmanitosti množstva literárnych diel. Sila prežitého z čítania ako voľnočasovej aktivity prebúdza v mladom človeku, túžiacom vyjadriť svoje pocity literárnou formou, sebaúctu a stotožnenie sa s možnosťou sebarealizácie. Do VIII. ročníka literárnej súťaže sa zapojilo 139 amatérskych autorov, ktorí súhrnne zaslali do súťaže 249 literárnych prác. Odborná porota v zložení: PaedDr. Elena Melicherová, predsedníčka, Mgr. Gabriela Kulichová a Klára Volentová členky, na ocenenie celkovo navrhli 26 autorov, v rámci ktorých boli udelené aj 3 mimoriadne ceny. Cena primátorky mesta Lučenec (za nekonvenčný prístup), Cena riaditeľky Domu Matice slovenskej v Lučenci a Cena Rímskokatolíckej cirkvi – farnosť Lučenec. Súhrnný dokument, Zborník celoslovenskej literárnej súťaže vo vlastnej tvorbe, poézia, próza, poskytuje výsledky celoštátnej súťaže autorov literárnej tvorby. Prináša prehľad ocenených autorov a víťazných prác. Celoslovenská literárna súťaž bola realizovaná s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a dotáciou Mesta Lučenec. Knižné dary do súťaže venovali kníhkupectvá Július Dováľ a Róbert Štuller. Drobné upomienkové darčeky venovala Reiffeisen banka, Lučenec. Umeleckým programom celú atmosféru dotvárali umelci Základnej umeleckej školy na Novohradskej 2, Lučenec.

 
 

 Komentáre